BG / EN
инж. Пламен Бонев

Адрес: Национален археологически институт с музей – БАН, ул. „Съборна” 2, София 1000

Професионален опит

От 1994 инженер-химик в НАИМ-БАН, Реставрация и консервация на метални изделия

1989 - 1994 химик в Националния експертен център за културни и материални ценности – БАН, В. Търново, Лазерен микроспектрален анализ

1987 - 1989 химик в Археологически институт с музей – БАН, гр. В. Търново


Образование и допълнителна квалификация

2011 вписан в Публичния регистър по чл. 165 от Закона за културното наследство с право за извършване на дейности по консервация и реставрация на археологически културни ценности

2008 - 2012 придобита професионална квалификация за работа с източници на йонизиращо лъчение – апарати за рентгено-флуоресцентен анализ и завършено поддържащо обучение през 2010 и 2012 г.

1981 - 1987 магистър, инженер-металург, Санкт Петербургски държавен технически университет – Русия, специалност Металургия на цветните метали


Организационен опит

От март 2012 завеждащ Лабораторията за анализи, консервация и реставрация на НАИМ – БАН

1992 и. д. директор на Националния експертен център за културни и материални ценности при БАН – гр. В. Търново


Чужди езици

Руски и английски


Технически умения

Компютърна грамотност – Windows 7, Office 2010

Правоспособност за работа с източници на йонизиращи лъчения – ІІІ-то ниво

Шофьорска книжка – кат. С


Сфера на научните интереси

Консервация и реставрация, аналитична химия, археология, история


Статии

В. Зайков, Д. Гергова, П. Хворов, П. Бонев. Состав золотых изделий Вылчитрынского клада (Болгария). – Уральский минералогический сборник, 16, 2009, РАН, Уральское отделение. Институт минералогии, Миасс-Екатеринбург, 168-173

В. В. Зайков, Д. Гергова, П. В. Хворов, П. Бонев, М.Н. Анкушев. Состав золотых изделий Требенищенского клада из Национального археологического музея в Софии (Болгария). – Уральский минералогический сборник, 17, 2010, РАН, Уральское отделение. Институт минералогии, Миасс-Екатеринбург, 148-152

V. Zaykov, D. Gergova, P. Khvorov, eng. P. Bonev. Archaeometric Studies of Thracian Golden Objects from the National Archaeological Museum in Sofia. – Интердисциплинарни изследвания, т. XXII – XXIII, 2010, БАН, Археологически институт с музей, София, 75-80

Г. Нехризов, П. Бонев. Селище от ранната бронзова епоха от с. Седлари, общ. Момчилград, рентгено-флуоресцентен анализ на златни пластинки от обекта. Научна конференция с международно участие „Наука и общество” – Кърджали, 13-14 октомври 2010 г., т. ІV, ч. І, 204-211 (ISSN 1314-3425)

П. Бонев. Рентгено-флуоресцентен анализ на медальона на кан Омуртаг (814-831) и византийски солиди от първата половина на ІХ век. – Оттука започва България. Материали от Втората национална конференция по история, археология и културен туризъм „Пътуване към България“ – Шумен, 14-16 май 2010 г., 170-177 (ISBN 978-954-577-588-8)


Участие в научни форуми

2011 Първа докторантска конференция „Научни аспекти на културно-историческото наследство предизвикателства и перспективи – София, 27 – 28 ноември 2011 г.

2010 Научна конференция с международно участие “Наука и общество” – Кърджали, 13 – 14 октомври 2010 г.

2010 Национална археологическа конференция в Несебър, 25 – 28 май 2010 г.

2010 Втора национална конференция по история, археология и културен туризъм “Оттука започва България“ – Шумен, 14-16 май 2010 г.

2008 Национална археологическа конференция в Шумен, 26 – 29 май 2008 г.


Участие в български и международни научни проекти

„Колекцията от тракийски накити от злато, сребро и бронз на Националния Археологически институт с музей металографски и технологичен анализ, дигитализиране на артефактите. Създаване на база данни с елементния състав и технологичните характеристики на автентичните тракийски накити от І хил.пр.Хр.“ с научен ръководител доц. д-р Милена Тонкова (НАИМ-БАН)

“Съпоставяне на аналитични данни за състава на изделия от благородни метали в древни паметници от България и Русия” – с научни ръководители проф. Виктор В. Зайков (от Южно-Уралския Държавен университет – Русия) и доц. д-р Диана Гергова (от НАИМ-БАН)


© 2023 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн