BG / EN
доц. д-р Стойчо Бонев

Адрес: 9700 Шумен, ул. Катюша 7
Телефон: +359 54 52091
E-mail: Stoi4o50@abv.bg

Професионален опит

Старши научен сътрудник ІІ ст. в Национален археологически институт с музей – БАН – Филиал Шумен, ул. Ген. Тошев 4, тел. 6 68 52


Образование и допълнителна квалификация

1973 висше, СУ “Св. Климент Охридски”

1983 кандидат на историческите науки (доктор по история), НАИМ-БАН; Тема Обработка на кост и производство на костени изделия в Средновековна България VІІІ-ХІ в.


Организационен опит

1993 - 1995 Ръководител на Филиала на НАИМ-БАН в Шумен


Технически умения

Работи с литература и комуникира говоримо на немски и руски език


Сфера на научните интереси

хронология, градоустройство, архитектура, материална култура и изкуство на втората българска столица Велики Преслав; археология и история на изкуството на Ранносредновековната българска държава и Византия ІХ-ХІ в.


Археологически разкопки и проекти

През последните 25 години (1980-2004) в Царския дворец на Велики Преслав. Разкрити са едни от най-значителните градоустройствени достижения на старобългарската цивилизация и на Европейския югоизток-площадът с преславската фиала, кръстокуполна църква,представителни сгради, хигиенни съоръжения.


Научни публикации

Новонамерени произведения на малката пластика. Костен триптих от Преслав – Х в. – Проблеми на изкуството, 1980, 4, 51-53.

Костени детайли на конска амуниция в средновековна България ( VІІІ-Х в.). – МПК, 1981, 4, 39-43.

Художествената резба върху кост – връзки и влияния с другите приложни техники през Х в. –Преслав, 3, 1983, 149-159.

Обработка на кост и производство на костени изделия в средновековна България (VІІІ-ХІ в.). Автореферат, София, 1983.

Оловна монетовидна находка от Преслав. – Нумизматика, 1986, 4, 31-35.

Към въпроса за градоустройството на Вътрешния град в Преслав през Х в. – Втори международен конгрес по българистика, 6, България през Средновековието. София, 1987, 431-436.

Строителни материали от Плиска в сграда от ХVІ в. – Векове, 1988, 3, 34-37.

Косторезное ремесло в средновековом болгарском городе до Х в. – Труды V Международного конгресса археологов славистов,2. Киев, 1988, 26-28.

За архитектурния облик на прабългарските езически храмове. – Проблеми на прабългарската история и култура, 2, 1989, 328-337.

Нови наблюдения за южната стена на преславския аул. – Проблеми на прабългарската история и култура, 2, 1991, 259-272.

Наблюдения и разкопки по Външната крепостна стена на Преслав. – Плиска-Преслав, 5, 1992, 212-215.

Новоразкрит прабългарски храм в Преслав. – Плиска-Преслав, 5, 1992, 222-230 (съавт. Т.Тотев).

Църква при южната порта на Вътрешния град в Преслав. – Археология, 1992, 3, 44-49.

Нови проучвания на една от крепостните стени във Вътрешния град на Преслав. -Приноси към българската археология, 1, 1992, 48-52 (съавт. Ж. Аладжов, С. Витлянов,Т. Михайлова).

Старобългарско селище при с. Хърсово, Новопазарско. – ИНМШ, 7, 1992, 93-106 (съавт.М. Димитров).

Метални печатчета с изображение на конник. – Мадара, 3, 1992, 153-158.

Архитектурен комплекс в Преслав. – Преслав, 1, 1993, 56-78.

Преславската фиала. – Преслав, 5, 1993, 52-67.

Южната стена на преславския аул и въпросът за хронологията на преславското крепостно строителство. – Плиска-Преслав, 6, 1993, 101-108.

Югоизточната част на Вътрешния град в Преслав. – ИНМШ, 8, 1993, 224-233.

Към археологическата карта на Шуменско. – ИНМШ, 8, 1993, 42-51.

Нова експозиция в Археологическия музей “Велики Преслав”. – ИНМИ, 8, 1993, 341-343.

Археологически паметници при с.Новосел,Шуменско. – Сб.Село Новосел, Шуменско – минало и съвременност. Шумен, 1994, 2-7.

Сведения за с.Новосел, Шуменско през периода ХV-ХІХ век.- Сб.Село Новосел, Шуменско – минало и съвременност. Шумен,1994, 8-13.

Велики Преслав. Материали за картата на средновековната българска държава (територията на днешна Североизточна България). – Плиска-Преслав, 7, 1995, 175-189.

Свидетелства за най-ранната история на Преслав. – Сб.1100 години Велики Преслав, Варна, 1995, 103-106.

Le bassin décorativ à Preslav. –La culture materielle et l`art dans les terres Bulgares (VІ е – ХVІІ е s.). – ИАИ, 38, 1995, 65-75.

Косторез. – Българският средновековен град. Технологии. София,1995, 55-62.

За преславската костена пластика. –Преславска книжовна школа, 1, 1995, 344-347.

Двадесет години Филиал на Археологическия институт при БАН в гр.Шумен. – Плиска-Преслав, 7, 1995, 5-8.

Научни контакти на Археологическия институт в гр. Шумен с институти и специалисти от Чехия и Словакия. – Сб. Чехи в България и българи в Чехия. Шумен, 1996, 353-355.

Сивата керамика от езическия храм в местността Селище в Преслав. – Проблеми на прабългарската история и култура, 3, 1997, 313-329 (съавт. Я. Димитров).

Царският дворец във Велики Преслав. Площадът с фиалата (ІХ – ХІV в.). В. Търново, 1998.

Една творба на преславската малка пластика. – Археология, 1998, 3-4, 73-78.

Царският манеж във Велики Преслав. – Плиска–Преслав, 8, 2000, 181-185.

Византийска ли е една от крепостните стени на Велики Преслав. – Археология, 2002, 2, 48-51.

Портици в Преславския дворец. – Юбилеен сборник. Доклади и научни съобщения от петите музейни четения на РИМ В.Търново, 2002, 63-66.

Рец. В. Е. Флëрова. Резная кость Юго-востока Европы ІХ-ХІІ века. Санкт Петербург, 2001. – Археология, 2002, 3, 70-73.

За мястото и датата на т.нар.”Баня във Вътрешния град” на Преслав. – Плиска-Преслав, 9, 2003, 167-174.

Царският дворец във Велики Преслав от зората до залеза на средновековната българска държава. – Златоструй, 7, 2003, 3-8.

Творби на металопластиката със светци от Преслав. – Преславска книжовна школа, 7, 2004, 404-411.

Византийска белоглинена керамика в Преслав и Херсонес. – Епископ Константинови четения, 8, 2004, 372-380.

Селище около езическия храм при Румска река в Преслав. – Преслав, 6, 2004, 7-17 (съавт. Р. Рашев, Н. Русев)

Предварително съобщение за нов архитектурен паметник в Преславския дворец. –Плиска-Преслав, 10, 2004, 244-251.


Монографии

1997 - 1998 Ст. Бонев. Царският дворец във Велики Преслав. Площадът с фиалата (IX-XIVв.). В. Търново, 1998, 954-524-183-7

Ст. Бонев, С. Дончева. Старобългарски производствен център за художествен метал при с. Новосел, Шуменско. В. Търново, 2011, 188 стр., формат 60Х84/8, каталог, 66 табла, резюме на английски език, 59 обр.


Статии в поредицата АОР (Археологически открития и разкопки)

2010 - 2011 Ст. Бонев, К. Константинов. Археологическо проучване на обект „ Старобългарско селище” при с. Хърсово, Новопазарско през 2010 г. – АОР през 2010 г. София 2011, 521-523.

2011 - 2012 Ст. Бонев. Архитектурен комплекс в югозападната част на Дворцовия център във Велики Преслав. – АОР през 2011 г. София 2012, 402-404.

2012 - 2013 Ст. Бонев, Р. Георгиева. Дворцова сграда в югозападната част на Вътрешния град във Велики Преслав. – АОР през 2012 г. София 2013, 382-384.

- Ст. Бонев, Р. Георгиева. Дворцова сграда в югозападната част на Големия царски дворец във В. Преслав. – АОР през 2013 г. София, 2014, 464-466

- Ст. Бонев. Архитектурен комплекс в югозападната част на Дворцовия център във Велики Преслав. – АОР през 2010г. София, 2011, 415-419.

- Ст. Бонев. Архитектурен комплекс в югозападната част на Дворцовия център във Велики Преслав.- АОР за 2011 г.


Лекционна дейност

- Публична лекция пред преподаватели и студенти във ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий” на тема „От района на южната порта” до „Юга на Царския дворец”във Велики Преслав. 8.04. 2014.

- Публична лекция пред преподаватели и студенти в ШУ „Епископ Константин Преславски” на тема „Царският дворец във Велики Преслав”. Октомври 2013 г.


Участие в научни форуми

- 2013 Национална научна конференция „Градът в българските земи (по археологически данни)”. Шумен, 31.10. – 1.11. 2013 г. Доклад: Столицата Велики Преслав през Х в.- не просто град, а агломерация.

2012 - 2013 Международна научна конференция „1120 години от обявяването на Велики Преслав за столица на България”. В. Преслав 19-20.09.2013 г. Доклад: Личният дворец на преславските владетели.

- 2014 Четвърта национална конференция по археология, история и културен туризъм „Пътуване към България”. България в световното културно наследство. Шумен май 2014. Презентация на Макетна възстановка – умалена реплика на Вътрешния град на ИАР Велики Преслав в мащаб 1:100».

- 2012 Трета национална конференция по археология, история и културен туризъм „Пътуване към България”. България в световното културно наследство. Шумен май 2012. „Царският дворец във Велики Преслав. Площадът с фиалата ”.

- 2013 Международен симпозиум по експериментална и реконструктивна археология организирана от европейската асоциация EXAR – Линц, (Австрия), 3-6.10. 2013, Доклад: St. Bonev, Tsv. Boneva, S. Yorgova, St. Bonev. 3D reconstruction and digital visualization of the south of the Royal Palace in Creat Preslav.


Участие в редколегии

2012 г. - 2013 г. Ст. Бонев. Сб. Преслав, т.7. В. Търново, 2013. отговорен редактор. ISBN 978-954-400-946-5

1991 - 1993 2003-2004 Сборник Преслав

2004 - 2005 Юбилеен сборник в чест на ст. н.с.І ст. Рашо Рашев

1994 - 1995 Сборник 1100 години Велики Преслав

1994 Сборник село Новосел, Шуменско – минало и настояще


Участие в български и международни научни проекти

- Научен консултант по Проект на община Шумен «Прабългарска юрта», реализиран на Паметник създатели на Българската държава.

- Научен консултант по Проект на РИМ Шумен «Шуменската крепост през XIII-XIV в.”, финансиран от фонд „Култура” на община Шумен. Продължителност 1 г.

- Ръководител на научноизследователски проект „Насърчаване на научните изследвания в приоритетни области” с конкретна тема „Старите български столици и техните околности. Велики Преслав” по договор с МОН и финансиран от същото. Продължителност една година.

- Научен ръководител на Проект, « Дигитална визуализация и 3D реконструкция на археологически паметници във Велики Преслав”, финансиран от Фондация „ Америка за България”, продължителност 2 години.Тракология 2017 / Thracology 2017


Издания
Известия на Националния археологически институт
© 2017 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн