BG / EN
Начало » Контакти » Азбучен лист на служителите » ас. д-р Анастасия Беливанова
ас. д-р Анастасия Беливанова

Адрес: Национален археологически институт с музей – БАН, ул. „Съборна” 2, 1000 София

Професионален опит

От 2002 научен сътрудник ІІІ ст. в Секция Антична археология, Национален археологически институт с музей – БАН

1998 - 2002 проучвател в Секция Антична археология, Национален археологически институт с музей – БАН


Образование и допълнителна квалификация

1997 магистър по археология с втора специалност История, педагогически профил, СУ “Св. Климент Охридски”, ИФ, катедра Археология


Организационен опит

От 2003 секретар на Секция Антична археология, НАИМ

2000 член на организационния комитет на Международната научна конференция “Римският и късноантичният град”, посветена на 100 годишнината от първите археологически проучвания в Никополис ад Иструм, Велико Търново


Технически умения

- Английски, руски, френски, ползва немски
- Изготвяне на графична полева документация, изготвяне на научни илюстрации

компютърна грамотност – Windows XP, Office,Excel, Internet Explorer
работа с геодезична техника; техническо чертане и картиране


Сфера на научните интереси

римска и късноантична археология – античен металодобив и металообработка; антично стъкло; селищна археология


Археологически разкопки и проекти

2004 НАР “Калиакра”, археологически разкопки на некропола; ръководители Б. Петрунова, М. Йосифова; участие като член на екипа

2004 Костинброд – спасителни сондажни разкопки в близост до късноантичната резиденция; ръководител В. Динчев; участие като член на екипа

2003 АМ “Тракия” – с. Драганци, Карнобатско – спасителни сондажни разкопки на обект № 11, ръководител – Б. Петрунова; участие като заместник ръководител

2000 каскада “Горна Арда” – мах. Гарваня, Ардинско – спасителни археологически разкопки на два обекта в територията на ХВ “Мадан”; участие като ръководител

1996 - 2001 Никополис ад Иструм – българо-британски археологически проучвания на агората, ръководители – Л.Слокоска, П.Владкова; участие като член на екипа (по българо-британския проект “Градът и селото в римската и късноримската империя Никополис ад Иструм и селото в неговата територия”)

1996 - 1999 Нове – участие като стажант при разкопките на сектор Х – ръководител Е. Генчева, обработка на материали и работа в полевите фондове

1998 АМ “Тракия” – обект “Черна гора 2” (късноримско селище) участие като стажант при спасителни археологически разкопки – ръководител К. Калчев

1997 - 1999 теренни обхождания в района на Чирпанските възвишения и Омуровска река, ръководител – М. Тонкова. Провеждани са като студентски проект за изследване на селищната структура от античността; участие и като заместник ръководител на проучванията (1999)

1993 - 1997 студентски стажове на археологически разкопки – с. Мъдрец (Марица-Изток), с. Топола, Каварненско, Силистра, Пловдив, Медиана (Сърбия), Карнунтум (Австрия)


Научни публикации

А. Чолакова. Стъклени съдове от ранновизантийското укрепено селище при Дичин, Великотърновско. – Studia in honorem prof. Lyudmili Getov (= Studia Archaeologica, Supplementum 4) (под печат).

А. Чолакова. Римски стъклени съдове от България (І – ІІІ в.) – В Р. Иванов (ред.). Археология на България. Римска епоха (под печат).

А. Чолакова. Н. Кунина – Античное стекло в собрании Эрмитажа. Санкт-Петербург, 1997 – Археология 2003, 4, 60-62 (рецензия).

А. Беливанова, Б. Спасов. Нови данни за обработката на желязо през късната античност (според находка от с.Ангеларий, Добричко). – В Сб. Римският и късноантичният град – международна научна конференция (Велико Търново 26-30 юли 2000). София, 2002, 398-409.

А. Беливанова. Късноримско селище при с. Братя Даскалови. Известия на Старозагорския историческия музей , 1, 2002, 67-74.

A. Belivanova. Early Roman Glass from Bulgaria (1st the first half of the 2nd century). – Archaeologia Bulgarica, 3, 1999, 1, 35-49.

А. Беливанова. Стъклени купи от римската епоха от фонда на Историческия музей – Велико Търново. – Известия на Историческия музей – Велико Търново, 13, 1998, 118-125.

А. Беливанова. Ružić. Rimsko staklo u Srbiji. (Universitet u Beogradu – Centar za arheološka istraživanja, knjiga 13). Beograd, 1994. – Археология 1998, 3-4, 97-99 (рецензия).


Участие в редколегии

Археологически открития и разкопки


© 2023 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн