BG / EN
доц. д-р Методи Даскалов

Адрес: Национален археологически институт с музей – БАН, ул. „Съборна” 2, София 1000

Професионален опит

2013 доцент в НАИМ-БАН

2000 - 2012 научен сътрудник І ст. (гл.ас.), Национален археологически институт с музей – БАН

1996 - 2000 научен сътрудник ІІ ст., Национален археологически институт с музей – БАН

1993 - 1996 проучвател, Национален археологически институт с музей – БАН


Образование и допълнителна квалификация

1996 доктор по история, Национален археологически институт с музей – БАН

1990 - 1993 редовен докторант в НАИМ-БАН

1987 магистър, СУ “Св. Климент Охридски”, Исторически факултет


Чужди езици

Руски, английски, ползване на немски


Технически умения

Работа с пакет на WINDOWS, РHOTOSHOP, GPS Garmin


Сфера на научните интереси

- Проблеми на хронологията в периода VІ-ІХ в.

- Погребални обреди през късната античност и средновековието

- Mетални накити и принадлежности към облеклото VІ-ІХ в.

- Археологически аспекти на етническите промени и проблеми на етническата история през ранновизантийския период и ранното средновековие

- Ззанаятчийски производства през ранновизантийския период и средновековието


Археологически разкопки и проекти

1998

- Научен ръководител на археологическо проучване на късноантична крепост и некропол в землището на с. Кошарево, Пернишка област

1999

- Научен ръководител на редовни археологически разкопки на некропол от епохата на Великото преселение в м. Извор, земл. на с. Кошарево, обл. Перник

- Научен ръководител на сондажно проучване в земл. на гр. Съединение, обл. Пловдив по трасето на транзитен газопровод за Гърция и Македония

- Научен ръководител на сондажно проучване по трасето на АМ “Марица”, земл. на с. Добри дол, общ. Първомай

2000

- Научен ръководител на спасително археологическо проучване на ранновизантийски религиозен и граждански комплекс в кв. Лозенец-Южен парк (гр. София)

- Зам.-научен ръководител на сондажно археологическо проучване по трасето на транзитен газопровод до гр. Сунгурларе, обл. Бургас

2001

- Научен ръководител на сондажно археологическо проучване на парцел (в рамките на охранителна зона) в гр. София, кв. Лозенец – Южен парк (по договор на АИМ с Посолството на САЩ в София)

- Научен ръководител на спасително археологическо проучване на Ранновизантийски църковен комплекс – гр. София, кв. Лозенец-Южен парк

2002

- Зам.-ръководител на спасително археологическо проучване на средновековно селище и некропол в земл. на с. Златна ливада, общ. Чирпан (АМ “Марица”

- Теренно обхождане на трасето на Път I-9 (Малко Търново – ГКПП) КМ 363+500 – 366+500

- Теренно обхождане на етапна връзка по трасето на път гр. Шумен (V км) – АМ “Хемус” КМ 6+000 – 8+500

2003

- Зам.-ръководител на сондажно археологическо проучване по трасето на АМ “Тракия”, ЛОТ 1, Км 184+700 – 185+750

- Теренно обхождане за регистриране на археологически обекти в зоната на обходен път за “Дунав-мост ІІ” (земл. на с. Антимово и Покрайна)

- Научен ръководител на сондажно археологическо проучване на обект № 3 по трасето на АМ “Тракия”, Лот 1, Км 173+700 – 174+100

- Зам.-ръководител на сондажно археологическо проучване по трасето на АМ “Тракия”, ЛОТ 1, Км 172+900 – 173+100

2004

- Научен ръководител на спасително археологическо проучване на обект (селище от късната бронзова епоха) по трасето на обходен път за Дунав мост – 2 (земл. на с. Антимово, обл. Видин)

- Научен ръководител на спасително археологическо проучване па обект № 8 по трасето на АМ “Тракия” – лот 1 (Км 184+800 – 185+200) – ранновизантийски некропол и средновековно селище

- Теренно обхождане и издирване на археологически обекти по трасето на път І-5 (обход на гр. Кърджали – Км 0+000 – 14+000), община Кърджали;

2005 година

- Научен ръководител на проучване в м. Римското кале, землище на гр. Котел, обл. Сливен

- Научен ръководител на спасително археологическо проучване на об. № 8 (землище на с. Чепинци, общ. Рудозем) по трасето на път ІІ-86 (Рудозем – Ксанти)

2006

- Зам.-научен ръководител на спасително археологическо проучване в НААР “Старинен Несебър”

- Научен ръководител на проучване в м. Римското кале, землище на гр. Котел, обл. Сливен

- Научен ръководител на аварийно археологическо проучване на Смильово градище, землище на с. Величково, обл. Пазарджик

2007

- Зам.-научен ръководител на спасително археологическо проучване в НААР “Старинен Несебър”

- Научен ръководител на аварийно сондажно проучване в гр. София, кв. Лозенец – Южен парк

- Научен ръководител на спасително археологическо проучване в гр. Созопол, м Буджака – Сулинария

- Научен ръководител на сондажно археологическо проучване на обект № 33 в землището на с. Железник, община Карнобат, по трасето на АМ “Тракия”, ЛОТ 4

- Научен ръководител на археологическо проучване на п-ов Урдовиза в гр. Китен, община Приморско

2008

- Научен ръководител на теренно археологическо обхождане на землището на гр. Китен, община Приморско

- Научен ръководител на сондажно археологическо проучване на обект № 33 в землището на с. Железник, обищина Карнобат, по трасето на АМ “Тракия”, ЛОТ 4

- Научен ръководител на археологическо проучване на п-ов Урдовиза в гр. Китен

- Научен ръководител на археологическо проучване на античен и средновековен град Анхиало – гр. Поморие

2009

- Научен ръководител на спасително археологическо проучване на обект № 33 в землището на с. Железник, община Карнобат, по трасето на АМ “Тракия”, ЛОТ 4

- Научен ръководител на археологическо проучване на античен и средновековен град Анхиало – гр. Поморие

- Научен ръководител на археологическо проучване на късноантична базилика и некропол в гр. Созопол, о-в Св. Кирик

2010

- Научен ръководител на редовно археологическо проучване на „Античен и средновековен град Анхиало”, гр. Поморие, м. Палеокастро

- Научен ръководител на археологически разкопки на ранносредновековния езически некропол край с. Топола, Каварненско

2011

- Спасително археологическо проучване в гр. Поморие (м. Палеокастро), имот № 57491.508.102

- Спасително археологическо проучване в гр. Поморие (м. Палеокастро), УПИ ІІІ 2826

- Теренно археологическо обхождане в община Приморско (по проект на Центъра за подводна археология с ФНИ)

- Теренно археологическо обхождане по трасето на АМ „Хемус” КМ 0+000 – КМ 8+460 (по договор на НАИМ и АПИ

2012

- Редовни археологически разкопки в „Античен и средновековен град Анхиало – Поморие

- Редовни археологически разкопки на п-ов Урдовиза – гр. Китен


Научни публикации

Керамиката от ранносредновековния некропол край с. Бабово, Русенско. – Приноси към българската археология. ІІ. 1993. 159-165. (в съавт. с Р. Колева).

За някои особености на кремацията като погребален обред в Североизточна България и земите по левия бряг на Днепър. – В Българите в Северното Причерноморие. В. Търново. 1992, 40-46.

За летописното племе севери. – История, ІІІ, 1994, 4, 6-12.

Племето севери в Североизточна България и Украйна. Автореферат. София. 1994.

Керамиката в раннобългарските езически некрополи. – Годишник на Националния археологически музей. Х, 1997, 257-265.

Елементи на волинцевската култура в ранносредновековната култура на Североизточна България. – Годишник на СУ “Св. Кл. Охридски”. Специалност Археология. Suppl. 1. 2003, 252-258.

Двуобредният ранносредновековен некропол край с. Топола, Каварненско. – В Проблеми на прабългарската история и култура. ІІІ. Шумен. 1997. 141-154. (в съавт. със С. Ангелова и Л. Дончева-Петкова).

Ein Grab der Völkerwanderundszeit aus Südwestbulgarien (2 H. des 5. – Anf. des 6. Jhs.). – Archaeologia Bulgarica, II, 1998, 3, 77-87.

Ein Paar anthropozoomorphe Bügelfibeln (des sog. Dnjeprtyps) aus Südbulgarien. – Archaeologia Bulgarica, III, 1999, 3, 75-81.

Към хронологията на ранносредновековните езически некрополи в Североизточна България и Добруджа. – Сб. Добруджа. Т. 14-16 (1997-1999). 2001. 137-154.

За производството на накити през VІ-VІІ век в българските земи. – Археология, ХLІІ, 2001, 3-4. 69-74 (в съавт. с Д. Й. Димитров).

Могильник Эпохи Переселения народов у с. Кошарево (Область Перник), Западная Болгария. (предварительное сообщение) – Российская археология, 2003, 1, 145-152 (в съавт. с К. Трендафилова).

Некропол от времето на готското присъствие по българските земи. – В Готите и старо-германското културно-историческо наследство по българските земи. София. 2003. 96-100 (в съавт. с К. Трендафилова).

Принос към историята на Сердика, околностите и и района на Горна Струма през втората половина на VІ – началото на VІІ в. – Известия на Исторически музей – Кюстендил, ІХ, 2003, 287-296.

Метални предмети от периода VІ-VІІ в. във фонда на ИМ –Хасково. – Известия на Историческия музей – Хасково. Т. 2. 2004, 193-206. (в съавт. с Б. Думанов).

Калъпи за метални накити и коланни украси (VІ-VІІ в.) от Южна България. – Археология, ХLV, 2004, кн. 1-2, 91-95.

Хуните на юг от Долния Дунав. – В Прабългарите и техните съседи през V-Х век. Варна. 2004, 5-9.

Коланът в Южнодунавските византийски провинции през VІ-VІІ в. – Acta Muzei Varnensis. Българските земи през средновековието. Международна конференция в чест на проф. А. Кузев. Варна. ІІІ-2. 2005. 7-17 (в съавт. с К. Трендафилова).

Гроб с колана гарнитура (втора половина на VІ в.) край Рупките, Чирпанско. – Археология, ХLVІ, 2005, 1-4, 161-170 (в съавт. с К. Трендафилова).

Археологически проучвания в околностите на с. Кошарево, Брезнишка община, през 1998-1999 г. – В Приноси към българската археология, ІІІ-ІV, 2006, 21-40.

Нови постъпления на метални накити от V-VІ в. във фонда на ИМ – Перник. – Известия на РИМ-Кюстендил, ХІІІ, 2007, 381-392 (в съавт. с К. Трендафилова).

Коланна гарнитура от втората половина на VІ в. от околностите на с. Драгоево, Шуменско. – В Studia in honorem Aleksandrae Dimitrova-Milcheva. Югоизточна Европа през античността (V в.пр. Хр. – началото на VІІ в. сл. Хр.), В. Търново, 2008, 502-511 (в съавт. със С. Стойчев).

Данни за производство на сграфито керамика в Месемврия в края на ХІІ – ХІІІ в. – In Studia Archaeologica Universitatis Serdicensis. Suppl. V. Sofia. 2010, 745-756.

Археологически проучвания на средновековни обекти по Южното българско Черноморие през 2006 и 2007 г. – Известия на народния музей – Варна. ХLІІІ (LVІІІ), 2007, Варна 2009, 86-109.

Early Christian Architectural Complex in Sofia. – В М. Ракоциja (Ed.) Ниш и Византиja”, VІІ, 2009, 152-162. (в съавт. със С. Горянова).

Археологически изследвания в землището на град Китен. – В Х. Ангелова (съст. и ред.) Пилотен проект Китен Икономическа оценка на непазарните ползи от културното наследство. Изд. ЦМИАЕ, 2008, 11-22 (в съавт. с К. Панайотова).

Теренни археологически обхождания в землището на гр. Китен. – В Х. Ангелова (съст. и ред.) Пилотен проект Китен Икономическа оценка на непазарните ползи от културното наследство. ЦМИАЕ. 2008. 23-29 (в съавт. с К. Панайотова).

Спасителни археологически разкопки на къснобронзов обект в землището на с. Чепинци, общ. Рудозем. – В Рудозем и околностите му – археология, етнография и история. София. 2008, 16-39 (в съавт. с К. Лещаков, Н. Козарев, Н. Тодорова).

Християнски храмове и некропол (Х-ХІІ в.) в околностите на Созопол. – Археология, L, 2009, 1-2, 91-108. (в съавт. с К. Трендафилова).

Коланни токи и украси (VІ-VІІ в.) от околностите на Котел. – В LAUREA. In honorem M. Vaklinova. І. София. 2009. 89-102.

Ранносредновековни находки от Видинско. – В ЕURIKA. In honorem L. Donceva-Petkova. София. 2009. 93-106.

Раннохристиянски комплекс в квартал Лозенец, София. – В 1200 години Сердика – Средец – София. 2009. 118-136. (в съавт. със С. Горянова).

Ранносредновековен колективен гроб със сребърни коланни гарнитури от Гледачево, Радневско. – Археология, LI, 2010, 3-4, 78-102. (в съавт. с М. Тонкова).


Монографии

Колани и коланни украси от VІ – VІІ в. (от днешна България и съседните земи). (192 стр. текст и 112 стр. с илюстративен материал).

Публикации онлайн

Теренно археологическо обхождане на землището на гр. Китен, община Приморско.

Публикувани отчети (и резюмета на отчети) за разкопки, участие в каталози (вкл. онлайн)

2005

Rescue excavations near the village of Chepinci.

Explorations near Sozopolis.

Explorations of the ‘Rimskoto kale’ fortress near the town of Kotel.

2006

Explorations of necropolis near the village of Rupkite.

Explorations of a settlement near the village of Rupkite.

2007

Спасителни археологически разкопки на ул. “Крайбрежна” в НААР “Старинен Несебър” през 2006 г. – АОР през 2006 г. 247-250.

Археологическо проучване на обект “Римското кале” край гр. Котел. – АОР през 2006 г. 462-463.

Аварийно археологическо проучване на Смильово градище край Величково, Пазарджишко. – АОР през 2006 г. 463-465.

Archaeological explorations in Messambria.

2008

Спасително археологическо проучване на ул. „Крайбрежна” в ААР „Старинен Несебър”. – В АОР през 2007 г. 304-307.

Проучване на крепостната стена на п-ов Урдовиза в гр. Китен. – В АОР през 2007 г., 458-462.

Археологическо проучване в гр. София, (УПИ VІ-202, кв. 13), м. Лозенец – Южен парк, охранителна зона “А”на “Раннохристиянски църковен комплекс”. – В АОР през 2007 г., 529-531.

Сондажно проучване на обект № 34 по трасето на АМ “Тракия”, Км 319+100 – 319+500, землище на с. Железник, община Карнобат. – В АОР през 2007 г., 754.

Explorations in Messambria.

Archaeological explorations in Kiten.

Archaeological explorations in Sofia.

2009

Сондажно археологическо проучване на обект № 33, КМ 318+400-318+500, лот 4, АМ „Тракия”, землище на с. Железник, община Карнобат. – В АОР през 2008 г., 2009, 258-260 (в съавт. с К. Трендафилова).

Археологическо проучване на крепостната стена на п-ов Урдовиза в гр. Китен. – В АОР през 2008 г., 2009, 479-483 (в съавт. с К. Панайотова).

Резултати от археологическото проучване на средновековния град Анхиало. – В АОР през 2008 г., 2009, 677-680.

Теренно археологическо проучване в землището на гр. Китен, община Приморско. – В АОР през 2008 г., 2009, 787-788 (в съавт. с К. Панайотова).

2010

Спасително археологическо проучване на обект 33, Лот 4, при с. Железник, община Карнобат по трасето на АМ „Тракия”. – В (З. Димитров, съст. и ред.) Българска археология 2009 (Каталог към изложба). С. 2010. 22-23. (в съавт. с Х. Попов).

Спасителни археологически проучвания на о-в Св. Кирик – Созопол. – В (З. Димитров, съст. и ред.) Българска археология 2009 (Каталог към изложба). С. 2010. 39-41. (в съавт. с К. Панайотова, Р. Пенчева и К. Трендафилова).

Спасително археологическо проучване на обект 33, КМ 318+300 – 318+450, Лот 4, АМ „Тракия” в землището на с. Железник, община Карнобат. – В АОР през 2009 г. София. 2010, 147-149 (в съавт. с Х. Попов, К. Трендафилова, П. Георгиев).

Спасителни археологически проучвания на о-в Св. Кирик – Созопол. – В АОР през 2009. София. 2010. 295-298 (в съавт. с К. Панайотова, Р. Пенчева и К. Трендафилова).

Резултати от археологическото проучване на средновековния град Анхиало през 2009 г. – В АОР през 2009 г. София. 2010, 544-547.

2011

Разкопки в м. Палеокастро в Поморие – средновековен град Анхиало. – В АОР за 2010 г. 2011. София. 478-481.

№ 42-46 – In Bulgaria in the Byzantine world (Exhibition. 22nd International Congress of Byzantine Studies). Sofia. 2011.

2012

Теренни археологически обхождания на територията на община Приморско през 2011 година. – АОР през 2011. София. 2012, 572-575.

Теренно археологическо обхождане по трасето на АМ „Хемус” (Км 0+000 – Км 8+480). – АОР през 2011. София. 2012, 538.

Античен и средновековен град Анхиало – УПИ (ІІІ 2826, кв. 210). – АОР през 2011. София. 2012, 237-238


Преподавателска дейност

1998 - 2001 /02 Лекционни курсове в НБУ

- Археологически култури от епохата на Великото преселение

- Погребални обичаи и практики от раннобългарските езически некрополи

- Авари, българи, хазари. Писмени извори и археологически данни

- Археологическата култура на езическа България

- Хронологически проблеми на ранното средновековие

1999 - 2001 Лекционен курс във ВТУ – Център за обучение-София Методика на археологическите изследвания

2010 - 2013 Лекции и упражнения в ПУ “Паисий Хилендарски” – Археология на Великото преселение на народите


Участие в редколегии

1999 - 2004 Член и секретар на редакционната колегия на Археологически открития и разкопки

От 2004 Член на редакционната колегия на списание Археология

От 2004 Член на редакционната колегия на Приноси към българската археология

2010 Редактор на Сб. EURIKA. В чест на проф. д.и.н. Людмила Дончева-Петкова. София. 2010


© 2022 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн