BG / EN
доц. д-р Евгения Генчева

Адрес: Национален археологически институт с музей – БАН, ул. „Съборна” 2, 1000 София
E-mail: saa@naim.bg

Професионален опит

От 2002 старши научен сътрудник ІІ ст., Секция Антична археология, НАИМ-БАН

1994 - 2002 научен сътрудник І ст., Секция Антична археология, НАИМ-БАН

1982 - 1994 проучвател в Секция Антична археология, НАИМ-БАН

1979 - 1981 уредник в Археологическия музей в гр. Краков, Полша


Образование и допълнителна квалификация

1979 висше образувание по археология, Ягелонски университет в гр. Краков, Полша, със специализация провинциална римска археология

1994 доктор по история; дисертация на тема “Облеклото в Мизия и Тракия от Август до Диоклециан”


Организационен опит

2001 организатор на международна конференции с помощта на полските колеги, посветена на изследванията по римския лимес

1998 организатор на международна конференции в Свищов, посветена на изследванията по римския лимес

От 1997 ръководител и организатор на международната българо-полска археологическа експедиция в Нове


Чужди езици

Владея писмено и говоримо полски и френски. Ползвам немски и английски само за четене


Технически умения

Работя с компютър, ползвам програмите на Office MS, Photoshop, Microsoft Power Point. Мога да работя с GPS станция, теодолит и нивелир. Владея техническо чертане и картиране


Сфера на научните интереси

антична археология; римска провинциална култура; изследвания, свързани с римския лимес, армия и военна политика; керамични, стъклени и метални находки – гл. дребни находки, свързани с бита; изследвания в областта на военната архитектура, градоустройството и късноантичното градско строителство


Археологически разкопки и проекти

От 1997 ръководител на международната българо-полска археологическа експедиция в Нове

От 1986 постоянен член на международната българо-полска археологическа експедиция в Нове


Научни публикации

E. Genczeva. Sondażowe badania wykopaliskowe kilku stanowisk archeologicznych w gminie Stryszów w Beskidzie Średnym. – Sprawozdania Archeologiczne, XXXIV, 1982, 237-245.

Е. Генчева. Типология и датиране на ранноримските фибули от Южна България. – Археология, 1987, 4, 30-43.

Е. Генчева. За типологическото развитие на късноримските фибули с подвито краче в Южна България. – Археология, 1989, 4, 30-36.

Е. Генчева. Полските възпитаници в българската археология. – В 30 години разкопки в Нове – В Българо-полско сътрудничество в археологията, София, 1989, 32–35.

А. Милчева, Е. Генчева. Скамнум трибунорум на военния лагер в Нове. – Археология, 1991, 2, 24-35.

Е. Генчева За някои допълнителни производства в градската територия на Никополис ад Иструм. – В Сборник “Ряховец”. Горна Оряховица – Велико Търново, 1994, 57-61.

Е. Генчева Функция и предназначение на предметите от сребърното съкровище от Чаушево. – Археология, 1996, 1, 34-38.

E. Genčeva Scavi nell’area dello scamnum tribunorum del campo militare romano Novae. – Limes I. Bologna, 1995, 67-84.

E. Genčeva Die Architektur des römischen Militarlager und der fruhbyzantinischen Stadt Novae (Erkundungen 1980-1994). – In Roman Limes on the Middle and Lower Danube. Belgrad, 1996, 187-193 (mit A. Milčeva).

Е. Генчева, Р. Иванов. Две научни конференции, посветени на 35-годишнината от българо-полските проучвания в Нове край Свищов. – Археология, 1996, 1, 73-74.

E. Genčeva Zapinki rzymskie i póżnoantyczne z Novae. – Novaensia, 11, 1998, 7-80.

E. Genčeva Drobne przedmioty metalowe z odcinka IV w Novae. Sprzączki, aplikacje, kolczyki. – Novensia, 11, 1998, 81-97.

E. Genčeva Städtebauliche Struktur von Novae – IV.-V. Jht. – In Studia Danibiana. The Roman Frontier at the Lower Danube 4th – 6th Centuries (The Second International Symposium – Murighiol-Halmyris, 18-24 August 1996). Bucharest, 1998, 151-155 (mit A. Milčeva).

E. Genčeva. Neue Angaben bezüglich des Militärlagers von Novae im Unterdonaubecken aus der früheren Kaiserzeit. – Archaeologia Bulgarica, 3I, 1999, 1, 21-33.

Е. Генчева. Юбилей на ст. н. с. І ст. Александра Димитрова-Милчева.- Археология, 1998, 1-2, 92-95.

E. Genčeva. Metalowe części wyposażenia żołnierskiego z Novae. – Novensia, 12, 2000, 49-99.

E. Genčeva. La production dans le camp militaire romain Novae pendant la Basse Antiquitére (à l’instar du scamnum tribunorum). – In Der Limes an der Unteren Donau von Diokletian bis Heraklios. Sofia, 1999, 95-98.

Е. Генчева. Бронзова апликация от Нове. – Археологически вести, 1, 1998, 13-14.

E. Genčeva. Drobne przedmioty metalowe z sekroru X w Novae. – In NOVAE. Studies and materials II. Poznań, 2002 (in print).

Е. Генчева. Първият военен лагер в Нове, провинция Мизия (Северна България). София-Варшава, 2002.

E. Genčeva. Le premier camp militaire à Novae. – Novensia, 14, 2003, 21-37.

Е. Генчева. Готското присъствие в Нове (достижения и проблеми). – В Р. Милев (ред.) Готите и старогерманското културно-историческо присъствие по българските земи. София, 2003, 63–68.

Е. Генчева. Римските фибули от България от края на І в. пр. н. е. до края на VІ в. на н. е. Велико Търново, 2004.

E. Genčeva. Kazanski M. Qal’at Sem’an. Volume IV Fascicule 3 Les objets métalliques (Avec la collaboration de P.-M. Blanc, St. Boulogne, J.-P. Sodini, V. Soupault-Becquelin). Beyrouth, 2003. – Archaeologia Bulgarica, VIII, 2004, 3, 85–88 (review).


Преподавателска дейност

Водила съм основен курс в НБУ, департамент Археология – “Античността в българските земи”. Подготвям магистърски курс за ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” – “Градове, военни лагери, села в Мизия и Тракия”.


Участие в редколегии

Член на редколегията на сп. Археология


© 2023 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн