BG / EN
Снежана Горянова

Адрес: Национален археологически институт с музей – БАН, ул. „Съборна” 2, София 1000
Телефон: +359 2 8573084

Професионален опит

археолог-проучвател, Секция за средновековна археология, Национален археологически институт с музей – БАН


Образование и допълнителна квалификация

1987 магистър, СУ “Св. Климент Охридски”, Исторически факултет


Чужди езици

Ползвам руски, френски; чета сръбски, английски


Технически умения

Компютърна грамотност Word


Сфера на научните интереси

Средновековна археология, средновековна история, етнология, ежедневен живот


Археологически разкопки и проекти

2004 археологическо проучване на ранновизантийската и средновековна крепост при Провадия; ръководител

2000 - 2001 археологическо проучване на ранновизантийски религиозен и граждански комплекс в кв. Лозенец, София; зам.-ръководител

1999 археологическо проучване по инфраструктурни проекти в района на Съединение, Пловдивско; зам.-ръководител

1993 археологическо обхождане в района на Септември и Белово

1990 - 2004 археологическо проучване на Дворцовия комплекс на втората българска столица Велики Преслав; редовен член на научния колектив (1994); зам.-ръководител (2001-2004)


Научни публикации

Бронзови лъвчета от Трапезица. – Годишник на НАМ, VІІІ, С., 1992, 289-298.

По повод на един вид керамични светилници.- Приноси към българската археология, т. І, С., 1992, 194-198.

Трапезата в стенописните и миниатюрните изображения в България от епохата на развития феодализъм. – Приноси към българската археология, т. ІІ, С., 1993, 143-153.

Българският средновековен град. Технологии. С., 1995. ( Бит и всекидневие 83-89; каталожна част; листовки за изложба (средновековното жилище; костюм, осветление). бълг. и англ. език.

Краят на “Дългия поход” 1443 – исторически хипотези и археологически доказателства. – В Културни, исторически и етнополитически отношения между християнството и исляма на Балканите ХІV – ХV в. С.,1995, 142-152 (съавт. Б.Петрунова).

Градоустройствен израз на отношенията между царската и религиозната власт в Търновград (ХІІ – ХІV в.). – В Бог и цар в българската история. Пловдив 1996, 118 – 123.

Statut social et juridique des etrdngers dans les villes medievales bulgares aux XIII – XIV siecles. – In III International Conference on urban history, 3. Budapest European Association of urban historians, 1996. ( 15 pages).

Нов бронзов кръст – енколпион от Велики Преслав. – Археологически вести, 1998, кн. 1, 32-35 (бълг. и англ. език).

Първопрестолна Плиска. 100 години археологически проучвания ( текстове – Писменост, с.29; Облекло и накити с.32-33; Каталог). Франкфурт на Майн 1999.

Milosevic, Gordana Housing in Medieval Serbia. Belgrade 1997 (рецензия). – Archaeologia Bulgarica, III, 1999, 2, 93-95.

За типа на драгижевските наушници.- Годишник на НБУ, Департамент археология, ІV, С., 2000. 414-422.

Средновековни селища. – Енциклопедия А-Я, Изд. БАН-Труд. С., 2002, 1077.

Les rapports entre le pouvoir royal et ecclesiastique et leur projection dans topographie urbaine de la capitale bulgare Tarnovgrad (XIIIe-XIVe siècles). – In Centre-Region- Periphery. Medieval Europe Basel 2002. Vol. 2, 120-125. Ed. Helmig G., B. Scholkmann, M. Untermann. Hertingen 2002.

Средновековните бронзови стойки на осветителни тела с украса от конски фигури. – Археология, 2002, 4, 37-45.

Владетелската църква на Велики Преслав. – Археология, 2003, 4, 30-40 (съавт. М. Ваклинова, И. Щерева, С. Горянова, М. Манолова-Войкова, П. Димитров.

Виолета Нешева на 60 години. – Археология, 2003, 1, 68-70.
Под печат

Трапезни съдове със зооморфна пластична украса в дворцовия център на Велики Преслав през ХІІІ в. – Годишник на НАИМ, т. 3. София

Преславският дворец след Станчо Ваклинов. – В Проф. Станчо Ваклинов и средновековната българска култура (съавт. М.Ваклинова, Ир. Щерева). В. Търново.


Преподавателска дейност

1995 - 1997 лектор в Бакалавърска програма на НБУ на тема “Всекидневният живот през Средновековието” (по 30 лекционни часа).


© 2023 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн