BG / EN
доц. д-р Алексей Гоцев

Адрес: Национален археологически институт с музей – БАН, ул. „Съборна” 2, 1000 София
Телефон: +359 2 71 93 02
E-mail: alexaim@abv.bg

Професионален опит

От 2004 старши научен сътрудник ІІ степен

1995 - 2004 научен сътрудник І степен, Секция Тракийска археология, Археологически институт и музей – БАН

1992 - 1995 научен сътрудник ІІ степен, Секция Тракийска археология, Археологически институт и музей – БАН

1989 - 1992 проучвател, Секция Тракийска археология, Археологически институт и музей – БАН

1984 - 1985 уредник, Исторически музей гр. Пазарджик, отдел Археология


Образование и допълнителна квалификация

1990 доктор по история, дисертация на тема “Културата през ранножелязната епоха в Югоизточна България”

1985 - 1989 редовен аспирант, Секция Тракийска археология, Археологически институт и музей – БАН

1983 магистър по история, Софийски университет “Св. Климент Охридски”, Исторически факултет, специалност Археология

1976 Софийска математическа гимназия “Отец Паисий”


Организационен опит

От 2004 ръководител на българо-чешко-английско-френски проект “Емпорион Пистирос. Археологически разкопки на емпорион Пистирос. Емпорион Пистирос и неговата територия. Теренно проучване в района на Западни Родопи и Горна Марица”

От 1998 ръководител от българска страна на българо-френски проект за теренно проучване в района на Западни Родопи и Горна Марица

Ръководител на археологическите проучвания по проект “Комплексно теренно проучване на тракийски култови центрове в Западни Родопи” (съвместно с ЮЗУ “Н. Рилски”, Благоевград)


Чужди езици

Английски и руски език – много добре, френски език говоримо


Технически умения

Word for DOS, Windwos Write, MS Exel.


Сфера на научните интереси

тракийска археология; култови центрове; селищна археология; теренни проучвания; керамика


Археологически разкопки и проекти

2004 ръководител на редовни археологически разкопки в сектори от Емпорион Пистирос (съвместно с колеги от Чехия и Англия)

2004 спасителни археологически разкопки на тракийски култов обект от І хил. пр. н.е. в чашата на язовир Яденица, община Белово

2004 спасителни археологически проучвания на обект № 2 по трасето на ж.п. линията Пловдив-Свиленград до с. Поповица, Пловдивска област

2003 зам. ръководител на спасителни археологически проучвания на тракийски обект до с. Драганци, община Карнобат

2003 научен консултант на сондажни археологически проучвания на тракийски обект в землището на с Дебращица, Пазарджишко

2002 ръководител на българо-френски археологически проучвания на тракийски култов обект в м. Долна Веселица, с. Семчиново, община Септември

2001 ръководител на спасителни археологически проучвания на надгробна могила до с. Калугерово, община Лесичево

2000 ръководител на спасителни археологически проучвания на надгробна могила до с.Кривня, Провадийско

2000 ръководител на спасителни археологически проучвания на обект от І хил. пр. н.е. и праисторията до с. Росен, Черногорово

2000 ръководител на спасителни археологически проучвания на обект от І хил. пр. н.е. до гара Завет, община Руен, ръководител

2000 ръководител на българо-френски археологически проучвания на тракийски култов обект в м. Черешите до с. М. Белово

2000 сондажни археологически проучвания на тракийско светилилище в м. Турлата до гр. Троян

1999 ръководител на спасителни археологически проучвания на обект от І хил. пр. н.е. до с. Граф Игнатиево, Пловдивско

1999 зам. ръководител на спасителни археологически проучвания на обект от І хил.пр.н.е. до с, Врачанци, Добричко


Монографии

Гоцев А. 2003 . Тракийски култови центрове от І хил. пр.н.е. в Западни Родопи. І Светилището при с. Бабяк 120 м.с. /под печат/

Гоцев А. 1990 . Културата през ранножелязната епоха в Югоизточна България. Автореферат на дисертация. София 1990


Статии

Гоцев, А. 1992 . Керамика от ранножелязната епоха от крепостта Малкото кале при с. Равадиново, общ. Созопол. Археология 34 4, 29-42. /с Домарадски, М., Карайотов, И./

Гоцев А. 1992 . Проучвания на селищната система през ранножелязната епоха в Североизточна България. /in/ Хелис І. Гетските земи през бронзовата и желязната епоха. София 1992, 70-81

Гоцев, А. 1993 . Проучвания на ранножелязната епоха във водосборния район на р. Сазлийка – резултати и проблеми. /In/ Б. Борисов (ed.) Марица Изток. Археологически проучвания, т. II, София 1994, 137-142.

Гоцев А. 2001 . “Тракийска археология” – в “Археология”, ХLII, 2001, кн. 3-4, 88-91

Гоцев А. 2002 . Проучване на тракийската култура по поречията на Струма и Места през I хилядолетие пр.н.е. и перспективите на новото време. /В/ Културата и предизвикателствата на новия век.Годишник на Югозападен Университет. Факултет по изкуствата, Том първи. Благоевград 2002. 89-93

Гоцев А. 2003 /рец./ Г. Китов, Д. Агре. Въведение в тракийската археология. София, 2002, 430 с. Археология 2003, кн. 1, 60-64

Гоцев А. 2003 . Проучване на тракийски култови центрове от І-во хилядолетие пр.н.е. в Западни Родопи /по археологически данни/. Сакрално пространство в Древна Тракия. Университетско издателство “Неофит Рилски”. Благоевград 2003, 7- 46

Гоцев А. Тракийски култов обект на връх Турла до гр. Троян. Археология 2003, 3, 21-30 /съвместно с И. Христов/

Gotzev A. 1990 . Asezarea preistorica de la Hotovo /Bulgaria de sud-vest/. THRACO-DACICA, t. XI, 1-2, 21-32, /заедно със Стефан Александров/

Gotzev A. 1991 . L’Habitat du premier Age du Fer de Malkoto kale. Thracia Pontica 4, Sofia, 119-132, /with Domaradzki M., Karaiotov I./

Gotzev A. 1992 . New Data about thracian cult practices at the West to Rhodopa Mountain in the I Millennium B.C. /in /ed. P. Roman & M. Alexianu. Relations Thraco-Illyro-Helleniques. Actes du XIVe Symposium national de Thracologie /a participation internationale/. Baile Herculane /14-19 septembre 1992/. Bucarest 1994, 266-274.

Gotzev A. 1994 . Contacts and interactions across the Eastern Balkan Range during the Early Iron Age. /in/ Култура и религия в Североизточна Тракия. Helis III, част I София 1994, 43-68

Gotzev A. 1994 . Decoration of the Early Iron Age Pottery from South-East Bulgaria. /in/ Horia Ciugudean and Nikolaus Boroffka (eds.). The Early Hallstatt Period /1200-700 B.C./ in South-Eastern Europe. Proceedings of the International Symposium from Alba Iulia 10-12 June 1993. Bibliotheca Musei Alvlensis I. Alba Iulia 1994, 97-127

Gotzev A. 1995 . Problems of Research on the Early Iron Age /in/ Prehistoric Bulgaria edd.by D. Bailey and I. Panayotov. Monographs in Word Archaeology N 22. Prehistory Press 1995, 327-344 /with Shalganova T./

Gotzev A. 1995 . Early Iron Age Pottery from the Sanctuary near the village of Babyak /Southwest Bulgaria/. /in/ Trans Europam. Beitrage zur Bronze- und Eisenzeit zwischen Atlantic und Altai. Festschrift fur M. Primas. edd. by B. Schmidt-Sikimic and P. Della Casa, Dr. Rudolf Habelt GMBH Bonn 1995, 235-244

Gotzev A. 1997 . Characteristics of the settlement system during the Early Iron Age in Ancient Thrace. /in/ Urbanization in the Mediterranean in the 9th to 6th Centures BC. edd. by H. Andersen, H. Horsnaes, S. Houby-Nielsen & A. Rathje. Acta Hyperborea 7. Kobenhagen 1997, 407-421

Gotsev A. 1997 . New Data on the Dolmens in the Sakar Mountain Region. /in/ James Harvey Gaul IN MEMORIAM edd. by M. Stefanovich, H. Todorova, H. Hauptman . In the Steps of James Harvey Gaul. vol. 1, Sofia 1998, 247-254

Gotzev A. 2002 Pistiros et son environnement Les premiers resultats de la prospection Franco-Bulgare. – In Bouzek J., Domaradzka L., Archibald Z. Pistiros II. Excavation and studies.Praha 2002, 271-282 /avec Veronique Chankowski/

Gotzev A. 2004 Thracian Cult Places in West Rhodopa Montain during the I millennium B.C. Some aspects of their Surveys. /in/ Art and Culture with no Limits 1. Blagoevgrad, 15-24Под печат

Gotzev А. The Prospects of Thracian First millenium B.C. Regional Studies The “Emporium” of Pistiros and the Upper Maritsa River Valley. Archaeologia Bulgarica, 9

Gotzev A. Contributions to the study of the Thracian cult practices of the I millennium BC in the West Rhodopes. /in/ Miechislav Domaradzki – In Memoriam. Seuthopolis II BAR IS.

Гоцев А., Д. Владимирова, В. Христова – Спасителни археологически проучвания на обект от I хил. пр.н.е. до гара Завет. – в “Старопланински проучвания” т. 2

Gotzev A. Investigations of Thracian Cult Place in Dolna Veselitza Locality, Semchinovo village. in BCH 128. 2003

Gotzev A. Les recearces a sondages a “Milchovetz” au environs de la ville Belovo /avec G. Nekhrisov/ BCH 128

Гоцев А. и Т. Шалганова. Керамичния комплекс на теменоса “Камен рид” в археологическия резерват Сборяново. (Предварително съобщение). Юбилеен сборник „20 години от откриването на Свещарската гробница”.

Гоцев А. Тракийски култови центрове. Проблеми на проучванията в Западните Родопи. /в/ Земите на България – люлка на тракийската култура.


Преподавателска дейност

От 1993 Тракия през ранножелязната епоха, Нов Български университет – София, 30 часа

От 1993 Керамични групи от ранножелязната епоха на Балканския полуостров, Нов Български университет – София, 30 часа

От 1993 Тъмните векове и морските народи, Нов български университет – София, 30 часа

От 1993 Тракийски култови центрове 30 часа


Участие в редколегии

Reports of Prehistoric Research Projects


© 2023 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн