BG / EN
доц. д-р Валери Григоров

Адрес: Национален археологически институт с музей – БАН, ул. „Съборна” 2, София 1000
E-mail: valerig@abv.bg

Професионален опит

От 2014 Ръководител на Секция за средновековна археология

от 2011 доцент в Секцията за средновековна археология, Археологически институт с музей – Българска академия на науките

2002 научен сътрудник в Секцията за средновековна археология, Археологически институт с музей – Българска академия на науките

1996 специалист-проучвател в Секцията за средновековна археология, Археологически институт с музей – Българска академия на науките


Образование и допълнителна квалификация

2003 доктор по история; дисертация на тема “Метални накити от средновековна България – VII-XI в.”

1993 магистър, СУ “Св. Климент Охридски”, специалност История, специализация Археология. Дипломна работа на тема “Езически реминисценции в християнския погребален обред през IX-XV в. (по данни от некрополите в България)”


Чужди езици

Ползвам английски, немски и руски език


Сфера на научните интереси

археология, история, етнология


Археологически разкопки и проекти

2011 ръководител на археологическите проучвания на обект Източно от цитаделата в Плиска

2011 ръководител на археологическо проучване на Островския вал

2009 - 2011 ръководител на археологическите проучвания на крепостта Койчово кале до Панагюрище

2008 - 2009 ръководител на археологическите проучвания на крепостта Боровец при Правец

2006 - 2008 ръководител на археологическите проучвания на крепостта Красен до Панагюрище

2008 ръководител на археологическите проучвания на обект в реперен квадрат В-11 в североизточната част на Вътрешния град на Плиска

2005 - 2007 заместник-ръководител на археологическите проучвания на обект “Тайни ходници” в Плиска

2004 ръководител на археологическите проучвания на късносредновековна църква в местността Манастирски ливади при с. Осиковица, община Правец

2004 ръководител на спасителни археологически проучвания на обект 18 в местността Асара при Симеоновград

2003 ръководител на спасителни археологически разкопки на обект 27 по трасето на автомагистрала “Маказа” при с. Островец, общ. Кирково

2002 - 2004 член на екипа, проучващ тайните ходници в Плиска

1997 - 2000 член на екипа, проучващ Поминалният комплекс, Плиска-Запад

1997 - 1999 заместник-ръководител на теренните археологически проучвания в Западните покрайнини

1999 заместник-ръководител на археологическите проучвания на земления вал “Еркесията” при с. Недялско, общ. Стралджа


Научни публикации

В. Григоров. Етно-религиозна ситуация сред помашкото население в Родопите. – В Устойчиво развитие. Нова България първа в новия свят. София, 1993, 87-93.

В. Григоров. Един е Бог. – Изток – изток, 16-17, 1995, 23-27.

В. Григоров. Западните Родопи между традиция и модерност. – В Планината Родопи. В усилията на прехода, 1998, 30-39.

В. Григоров. Градът в Западните Родопи. – Избор, 1998, 44-46.

В. Григоров. Тюрбета, почитани от българите-мюсюлмани от Средните Родопи. – В Мюсюлманската култура по българските земи, София, 1998, 553-567.

В. Григоров, М. Динева. Графити върху източната стена на църквата “Св. Богородица” в Драгалевския манастир. – Историческо бъдеще, кн. 2, 1998, 136-146.

В. Григоров. Обеците в старобългарската култура на север от Дунав. – Археология, кн. 3-4, 1999, 21-42.

В. Григоров. Археоастрономически изследвания на средновековни археологически паметници в България. – Минало, кн. 3, 2000, 18-24.

В. Григоров. Две религии – една вяра? – В Кръстова гора – полезното чудо. Етносоциологическо изследване на сакралния център Кръстова гора. Институт за Източноевропейска хуманитаристика. 2001, 91-106.

Б. Претрунова, В. Григоров, Н. Манолова-Николова. Свети места в Годечко, Драгоманско и Трънско. IMIR, София, 2001.

В. Григоров. “Пастирски” тип обеци от Силистренско. – В Добруджа, том 20, 2002, 145-149.

В. Григоров. Принос към проучването на старобългарската диадема (VIII-XI в.) – Археология, 2003, кн. 1, 29-38.

Е. Троева, В. Григоров. Гурбетчийството в Родопите – минало и настояще. – В Да живееш там, да се сънуваш тук. Емиграционни процеси в началото на XXI век. IMIR, София, 2003, 109-123.

В. Григоров. Икономическите имигранти в Гърция. – В Да живееш там, да се сънуваш тук. Емиграционни процеси в началото на XXI век. IMIR, София, 2003, 236-247.

В. Григоров. Колекция ранносредновековни обеци от Северна България. – Археология, 2004, кн. 1-2, 69-76.

В. Григоров. Албания – измеренията на прехода. – В Проблеми на мултиетничността в Западните Балкани. Спешна антропология. Том 3. IMIR, София, 2004, 207-275.

В. Григоров. Средновековна диадема-прочелник от Националния археологически музей-София. – Археология, 2004, 3-4, 61-62.

Г. Атанасов, В. Григоров. Метални накити от ранносредновековни крепости в Южна Добруджа. – В Известия на Народния музей-Варна, 38-39 (53-54) 2002-2003, 2005, 331-391.

В. Григоров. Късносредновековна църква при село Осиковица, община Правец (предварително съобщение). – В Исторически корени и културно наследство на община Правец. 2006, 45-59; 198-203.

В. Григоров. Торквите в старобългарската култура. – В Приноси към българската археология. Том III-IV, 2006, 181-187.

В. Григоров. Археологически разкопки при Симеоновград. – В Спасителни археологически разкопки по трасето на железопътната линия Пловдив-Свиленград през 2004 г. Велико Търново, 2006, 299-308.

В. Григоров. Ориентация на гробовете в старобългарските двуобредни некрополи на Долен Дунав. – Археология, 2006, 1-4, 47-64.

В. Григоров. Скулптурна глава от Плиска. – Археология, 2006, 1-4, 235-247.

В. Григоров. Разпространение на костените игленици в некрополите на Долен Дунав. – В Изследвания по българска средновековна археология. Сборник в чест на проф. Рашо Рашев. Фабер, 2007, 87-97.

В. Григоров, Р. Василев. Земленият вал Еркесията. – В Годишник на Националния археологически музей. 11, 2007, 160-175.

В. Григоров. Средновековни бронзови огнива от България. – Археология, 2007, 1-4, 79-89.

А. Аладжов, В. Григоров. Коланни апликации и накрайници от обект в реперен квадрат В-11 във Вътрешния град на Плиска. – В Laurea. In honorem Margaritae Vaklinova, книга I. София, 2009, 185-190.

Ст. Станилов, В. Григоров. Едноръчни огнива с “а-образна” форма. – В Laurea. In honorem Margaritae Vaklinova, книга I. София, 2009, 191-198.

В. Григоров. А. Аладжов. Новооткрити печати от Плиска. – В Eurika. In honorem Ludmilae Donchevae-Petkovae. София, 2009, 147-155.

В. Григоров. Новооткрит печат на цар Петър и царица Мария от Плиска. – В Иванка Акрабова-Жандова. In memoriam. София, 2009, 189-193.

В. Григоров. Старобългарски езически погребения с монети. – В Приноси към българската археология. V, 2009, 115-122.

В. Григоров. Раннохристиянски амулет от късноантичната крепост Боровец до Правец. – Археология, 2010, 1-2, 118-120.

V. Grigorov. The Byzantine Fortress “Krasen” near Panagyurishte (Bulgaria). – In Byzanz – Das Römerreich im Mittelalter. Teil 2.2, Schauplätze. Monographien des Römisch-Germanischen Zentralmuseums. 84. F. Daim / J. Drauschke (Hrsg.). Mainz, 2010, 579-608.

В. Григоров. Крепостта Красен до Панагюрище. – Разкопки и проучвания. – В Разкопки и проучвания, XL, 2010.

В. Григоров. Археологическо проучване на Островския вал до Кнежа. – Археология, 2, 2011, 128-136.


Участие в научни форуми

2010 Международна конференция в град Дуе, Франция „The medieval potteries from the fifth to the twelfth century in the European area”. Тема на доклада New data for pottery production during 9th – 10th c. in Pliska (capital of First Bulgarian Kingdom

2010 Международна конференция в град Нитра, Словакия. Тема на доклада Personal ornaments in Bulgaria and Great Moravia from 9th-10th C. (Byzantine culture Influences)

2009 Национална археологическа конференция в Плиска.Тема на доклада Керамичен комплекс от Плиска

2008 Национална археологическа конференция в Шумен. Тема на доклада Крепостта Красен (археологически проучвания през 2006-2007 г.)

2005 Декемврийски четения (научна конференция, организирана от ССА при НАИМ-БАН). Тема на доклада Гробове с монети от езическите старобългарски некрополи


Участие в редколегии

Член на редколегията на сп. Археология

Редактор на сборник в чест на проф. Л. Дончева-Петкова

Редактор на сборник в чест на проф. арх. Ст. Бояджиев


© 2023 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн