BG / EN
Станислав Иванов

Адрес: 9700 гр. Шумен, ул. “Генерал Тошев” № 4, Филиал на НАИМ-БАН
Телефон: + 359 54 63217
E-mail: staniv@mail.вg

Професионален опит

От 2000 специалист-проучвател във Филиал на НАИМ-БАН, Шумен


Образование и допълнителна квалификация

1998 магистър по история, ШУ “Епископ Константин Преславски”

От 2001 докторант на задочна подготовка


Чужди езици

Владее руски език, ползва английски език


Технически умения

Работа с компютър, фотоапаратура


Сфера на научните интереси

археологическо изследване на Плиска и Първата българска държава


Археологически разкопки и проекти

2000 - 2004 Плиска, Дворцов център, вътрешно землено укрепление

2000 Плиска, християнски некропол пред източната порта

2001 Плиска, югоизточна периферия на Вътрешния град

2001 - 2002 Плиска, тайни ходници

2002 Плиска, югоизточна периферия на Вътрешния град


Научни публикации

С. Иванов. Съпоставка на знаците от крепостните стени на Плиска – Плиска-Преслав, 9, 2003, 222-229.
С. Иванов. Национална научна конференция “Културата на Велики Преслав ІХ – ХІV в.” – Археология, 2003, 3, 75-76.
С. Иванов. Строителни похвати в преславските крепостни стени (ІХ – Х век). – Преславска книжовна школа, 7, 2004, 451-461.
Я. Димитров, С. Иванов. За една интересна находка от ранносредновековния комплекс “Кирика” край с. Калугерица, Шуменско. – Трудове на Катедрите по История и Богословие на ШУ “Епископ Константин Преславски”, 6, 2004, 179-183.
С. Иванов. Градеж на преславските базилики. Преслав, 6, 2004, 156-166.
С. Иванов. Наблюдения върху строителните особености на каменната крепост в Плиска. – Плиска-Преслав, 10, 2004, 212-228.


© 2023 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн