BG / EN
доц. д-р Гергана Кабакчиева

Адрес: Национален археологически институт с музей – БАН, ул. „Съборна” 2, 1000 София

Професионален опит

1997 старши научен сътрудник, Национален археологически институт с музей – БАН

1986 - 1997 научен сътрудник, Национален археологически институт с музей – БАН

1976 - 1986 специалист- археолог, Национален археологически институт с музей – БАН


Образование и допълнителна квалификация

1996 специализация в областта на античната археология в Австрия

1991 специализация в областта на античната археология в Германия

1985 специализация в областта на античната археология в Швейцария

1975 магистър по история и археология, СУ “Св. Климент Охридски”


Организационен опит

От 1989 научен ръководител на археологическите разкопки на римския град (колония) Улпия Ескус при с. Гиген, община Гулянци, Плевенска област


Чужди езици

Немски – говоримо и писмено

Английски – говоримо и писмено

Руски – говоримо и писмено


Технически умения

Работя с компютър и интернет


Сфера на научните интереси

Антична археология – римски и късноантичен периоди; история и култура на военните лагери, на градовете, антични производства на керамика и стъкло


Археологически разкопки и проекти

1976 - 1981 антична вила “Армира” при Ивайловград, член на екипа

1987 антична вила “Армира” при Ивайловград, ръководител на разкопките

От 1978 античен град и лагер на V Македонски легион, член на екипа

От 1989 античен град Улпия Ескус, ръководител на разкопките

1981 - 1984 антична крепост при с. Крън, Казанлъшко, член на екипа

1999 - 2000 раннохристианска базилика при с. Сърница, Велинградско, член на екипа

От 2001 “Голямата могила” при с. Свирачи, Ивайлоградско, ръководител на разкопките


Монографии

Г.Кабакчиева, Червенолаковата керамика от Тракия I – IV в., С., 1986.

Г.Кабакчиева, Червенолаковата керамика в Тракия I – IV в., Автореферат на дис., С., 1986.


Статии

1. Кабакчиева 1986 Г.Кабакчиева. Керамиката от вилата при Ивайловград II – IV в., София, 1986, /= т. XV на “Разкопки и проучвания”/. Монография.

2. Кабакчиева 2000 Г.Кабакчиева. OESCUS 1. Castra Oescensia. Ранноримския военен лагер при устието на р. Искър. София, 2000. Монография.

3. Кабакчиева, Султова, Владкова 1988 Г.Кабакчиева, С.Султова, П.Владкова. Керамичните центрове от територията на Никополис ад Иструм II – IV в. София, 1988.

4. Kabakchieva, Sultova, Vladkova 1988 G.Kabakcieva, S.Sultova, P.Vladkova. Ceramic Centers on the Territory of Nicopolis ad Istrum 2. – 4. Century. Sofia, 1988.

5. Кабакчиева 1996 Г.Кабакчиева. Ранноримският военен лагер в Ескус. Археологически проучвания през 1990 г. – Годишник на Националния Археологически музей Х, 1996, 60 – 104. Студия.

6. Кабакчиева 1986 Г.Кабакчиева. Червенолаковата трапезна керамика в Тракия I – IV в. Автореферат на дисертация. София, 1986.

7. Кабакчиева 1983 Г.Кабакчиева. Типология и хронология на глинените червенолакови паници от Тракия. – Археология, XXV, 1983, 4, 1 – 12.

8. Kabakchieva 1987 G.Kabakcieva. Ostroemische Rotfirniskeramik und ihre hellenistische Traditionen. – Acta RCRF XXV/XXVI, 1987, 481 – 495.

9. Kabakchieva 1987 G.Kabakcieva. Produzione vetraria romana di Oescus. – Ratiariensia 3 – 4. Bologna, 1987, 171 – 176.

10. Kabakchieva 1990 G.Kabakcieva. Die Periodisierung der roemischen Keramikherstellung in Thrakien 1. – 4. Jh. n.Chr. – In Balcanica Poznaniensia V. Poznan, 1990, 123 – 130.

11. Kabakchieva 1990 G.Kabakcieva. Rotfirniskeramik aus Butovo in Ulpia Oescus. – Acta RCRF 27/28, 1990, 67 – 77.

12. Kabakchieva 1991 G.Kabakcieva. Besonderheiten bei der herstellung von Gefaesskeramik in der roemischen Provinz Moesia inferior. – Acta RCRF 29/30, 1991, 207 – 222.

13. Кабакчиева 1994 Г.Кабакчиева. Археологически данни за ранноримската история на Ескус. – В Поселищен живот в Древна Тракия. III Международен симпозиум “Кабиле”. Ямбол, 1994, 148 – 170.

14. Kabakchieva 1994 G. Kabakcieva. Neue Untersuchungen an der roemischen Villa “Armira” in der Provinz Thrakien . – Balacai Kozlemenyek III. Vezprem, 1994, 344 – 358.

15. Kabakchieva 1995 G.Kabakcieva, Roemische glasierte Keramik aus Ulpia Oescus. – Acta RCRF 34. Szekesfehervar, 1995, 273 – 279.

16. Kabakchieva 1996 G.Kabakcieva. Fruehroemische Militaerlager in Oescus (Nordbulgarien). Ergebnisse der Ausgrabungen in Jahren 1989 – 1993. – GERMANIA, 74, 1996, Halbband 1, 95 – 117.

17. Kabakchieva 1997 G.Kabakcieva. Freuhroemische Militaerlager bei der Muendung Flusses Oescus und die Entstehung der Provinz Moesien. – Roman Frontier Studies 1995 (= Oxbow Monograph 91, 1997) , 387 – 393.

18. Kabakchieva 1997 G.Kabakchieva. Keramikversorgung in den Militaerstuetzpunkten an der unteren Donau im 1. Jh.n.Chr. und die Politik Roms. – Acta RCRF 35, 1997, 33 – 39.

19. Kabakchieva 2000 G.Kabakcieva. Typologie der rotueberzogene Keramik von Thrakien 1. – 4. Jh. und der Einfluss der ostroemischer Terra Sigillata. – Acta RCRF 36. Abingdon, 2000, 313 –319

20. Кабакчиева 1998 Г.Кабакчиева. Античният театър и римските мозайки. – В сб. “Театърът като феномен и културна традиция в Европа”. София, 1998, 22 – 34.

21. Kabakchieva 1999 G.Kabakchieva, I.Kulev, R.Dgingova, Investigation of the Оrigin the Ancient Pottery from Lower Moesia (Bulgaria). – Archaeologia Bulgarica, 1999, 3, 29 – 39.

22. Кабакчиева 2000 Г.Кабакчиева /съставител, редактор, автор/ на “ Колекция “Арес”.Каталог. София, 2000.

23. Kabakchieva 2000 G.Kabakchieva. Die frührömische Militäergeschichte der Provinz Moesia an der Unteren Donau. – Jahesberiecht der Gesselschaft pro Vindonissa 2000, 3 – 8, Vindisch.

24. Кabakchieva 2001 G.Kabakchieva. Die Einflüsse der gallischen Terra Sigillata auf die Keramikherstellung in der Provinz Moesia Inferior. – RCRF Acta 37, 199 – 203, Abingdon, 2001.

25. Kabakchieva 1999 G.Kabakchieva, Römische Armee und die Entwicklung der Hanаwerkern in der Provinz Moezia Inferior. – Akten des internationalen Kongresses für klasische Studien /FIEC, Kavala/. 1999, Athen, 487 – 495.

26. Kabakchieva 2000 G.Kabakchieva, Perspektiven und Projekte für archäologische Parks in Bulgarien (die Gebiete der ehemaligen Regionen Montana und Lovec). – In Kulturparks. Erbe und Entertainment, edt. E. Scherer, I.Slawinski. St.Pölten, 2000, 59 – 67 .

27. Kabakchieva 2000 G.Kabakchieva, Einflüsse der östlichen Sigillata auf die Keramikherstellung in der Provinz Thrakien (1.- 4.Jh. n. Chr.) – Rei Cretariae Romanae Fautorum Acta, 36, 2000, 313 – 319.

28. Кабакчиева 2005 Г.Кабакчиева, Римска и сива излъскана керамика от Кастра Мартис. – В Й.Атанасова, Г.Кабакчиева, Г.Кузманов, А.Йоцова, К.Димитров, КАСТРА МАРТИС. Квадрибургий и кастел.– Разкопки и проучвания XXV, 2005. Студия.


Преподавателска дейност

Ръководя докторант на Археологическия институт с музей.

Чета лекции по курс “Керамика и керамично производство в Мизия и Тракия през римската епоха”в СУ “Св. Климент Охридски”.

Чета лекции по курс “Всекидневния живот в провинциите Мизия и Тракия през римската епоха” в Нов Български университет.

Чета лекции по курс “Керамика и керамично производство в Мизия и Тракия през римската епоха””в Нов Български университет.

Чета лекции по курс “ Антично стъкло и стъклопроизводство” в Нов Български университет.

Чета лекции по курс “ Керамика и керамично производство през късноримския и късноантичен период в дн. български земи” в Нов Български университет.


Членство в научни организации

Член съм на международната Асоциация RCRF на специалистите по антична керамика.

Член съм на Историческото дружество в Нидеген, Германия.


© 2023 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн