BG / EN
Катя Меламед

Адрес: Национален археологически институт с музей – БАН, ул. „Съборна” 2, София 1000
Телефон: +359 2 9453411

Професионален опит

От 1981 Национален археологически институт с музей – БАН

- отдел Експозиции

- завеждащ Средновековния отдел на Музея


Образование и допълнителна квалификация

От 1991 аспирант на свободна подготовка; тема Етнокултурни процеси в българското общество, VІІ–Х в., по данни от средновековните некрополи в България

1978 висше образование, ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, специалност история и българска филология

1972 английска езикова гимназия, Варна

Специализации

2003 Институт по археология, Будапеща, Унгария

1989 специализация по археологическа документация в Археологическия институт на Лондонския университет, със стипендия на Great Britain/East Europe Centre

1987 Институт по археология, Полша

1983 спечелена чрез конкурс стипендия за Венеция, Италия, Фондация Джорджо Чини – отказан международен паспорт


Организационен опит

Добър дългогодишен опит в организацията и подреждането на археологически изложби и съпътстващи информационни материали и каталози на български и английски език

По-важни участия

- Постоянен организатор и член на колектива за раздел Късна античност и Средновековие на постоянната експозиция на НАИМ;

1998 организатор и съавтор на “Садовец. 60 години българо – германски проучвания”

1995 организатор, съавтор и съредактор на изложба и двуезичен каталог “Българският средновековен град. Технологии”

1983 член на работната група и консултант по раздел Средновековие на постоянната експозиция на Националния исторически музей (в Съдебната палата)

1981 организатор и съавтор на теми Късна античност и Средновековие в постоянната експозиция на НАИМ


Технически умения

Владея английски език. Преводач на специализирана и художествена литература Лектор на английски език

Свободно използвам руски език

Използвам немски език

Добър дългогодишен редакторски опит

Средна компютърна грамотност


Сфера на научните интереси

Археология на ранното средновековие – керамика, погребални обичаи и практики; развитие на Балканската култура през късната античност и ранното езическо средновековие, проблеми на континуитета, контактни зони; Велико преселение на народите – археология и култура; етнология, етноархеология; терминология работа по българо-английски археологически речник


Археологически разкопки и проекти

2004 средновековно селище и некропол в с. Ябълково, Хасковско, ръководител

2003 средновековни обекти в с. Малка Първица, Старозагорско и с. Яздач, Кърджалийско, заместник ръководител

2001 сондажни проучвания на крепостта Михалич, с. Аврен, Варненско, заместник ръководител

2000 сондажни проучвания на крепостта Цепина, с. Дорково, Пазарджишко, заместник ръководител – проучванията продължават, предстои обработка на археологическия материал, известен досега, за публикация

1989 - 1990 светилище Свети Иван, м. Доброкьовица, Банско, ръководител

1986 - 1988 манастир и църква в м. Църковен рид, с. Нова махала, Батак, ръководител

1987 - 1991 теренни обхождания и сондажи на територията на община Банско, спасителни разкопки на базилика в м. Шипотско, Банско, ръководител

1985 средновековен некропол в с. Мишевско, Кърджалийско, ръководител

1984 - 1985 средновековен некропол в с. Седларе, Кърджалийско, ръководител

1983 - 1986 член на международната експедиция за проучване и консервация на късноантична и ранносредновековна крепост в кв. Хоризонт, гр. Балчик; със задача да обработя и документирам целия керамичен материал, придобит от археологическите разкопки на крепостта

1979 средновековно селище и некропол край Големият остров, с. Дуранкулак, Добричко, ръководител д-р Хенриета Тодорова


Научни публикации

Научна конференция в Асеновград. Отзив. – Векове 3, 1986.

Sur la population du haut moyen age habitant le site pres du village Durankulak, departement de Tolbuhin. – In Dobrudza, Etudes ethno-culturelles, Sofia, 1987, 83-93.

За някои средновековни погребални обичаи в Родопите. – В Акти на Втори международен конгрес по Българистика, т.6. София, 1987, 301-312.

Средновековни некрополи, стр.111-149, студия; и Керамика от средновековното селище, стр.159-181, студия – В Дуранкулак, т.1. София, 1990 г. Отг.ред. Хенриета Тодорова.

Керамиката от ранновизантийската и ранносредновековната крепост в кв. Хоризонт, Балчик. – В Балчик – древност и съвремие, Балчик, 1990, 83-100.

Амулети-коне, яздени от мъжка глава. – В Проблеми на прабългарската история и култура 2. София, 1991, 219-232.

Towns in Medieval Hungary, ed. L. Gerevich, Budapest, 1990, 149 p. Отзив. – Археология 3, 1993.

С. поп Стефанов. Старини и стари селища из Беломорския край, Дедеагачко и Гюмюрджинско. Подготовка за печат и коментар Катя Меламед. – Годишник на Националния археологически музей 8, 1992, 29-41.

Скитиа Минор – Добруджа Варварский путь вне контрола. – доклад, изнесен на международна конференция на ЮНЕСКО Великият копринен път – път на диалог, Кавказ, май, 1992.

Mittelalterliche Bestattungssitten in den Rhodopen. – In Beitraege zur Mittelalterarchaeologie in Oesterreich 9, 1993, 5-39. Студия.

Светилище и некропол до раннохристиянския манастир край с. Нова махала, Батак. – Археология 2, 1993, 36-47.

Колекция средновековни предмети (Хисар кале, с. Балик, Добричко). – Годишник на Националния археологически музей 9, 1993, 163-169.

Родопски обредни практики или свето място без време. – Български фолклор 1-2, 1995, 118-128.

Характеристики на ранносредновековните некрополи по българското черноморско крайбрежие. – Археология 1, 1995, 33-40.

Ямите край село Седларе, Кърджалийско. – Годишник на Нов Български Университет 2-3, 1996, 252-270.

Scythia Minor – Dobrudzha An Uncontrolled Barbarian Road. – In Miscellanea Bulgarica 11. Wien, 1997, 9-16.

Средновековна църква и част от крепостна стена в центъра на Крумовград. – Археологически вести 1, 1998.

Избрани скулптурни паметници. Двуезичен водач. НАИМ – БАН, 2000, 11 статии.

Енциклопедия А – Я. София – БАН, 2002, 10 статии.

„… Обичаите на всяка поместна църква”. Из 30 правило на Шести Вселенски Трулски събор. – В Криптохристиянство и религиозен синкретизъм на Балканите. София 2002, 35 – 38.

Характеристики раннесредневековых некрополей на болгарском побережья Черного моря. – В Bulgaria Pontica Medii Aevi IV – V1. София 2003, 85 – 101.

Пета международна конференция по прабългарска археология и история. Варна 22 – 24 април 2004. – Археология 1 – 2, 2004, 123 – 125.

За хан Расате или в плен на традицията. – доклад, изнесен на Пета международна конференция по прабългарска история и археология, Варна, април 2004. Статията приета за печат в Проблеми на прабългарската история и култура 4, 2004.

Вариации по А. Н. Афанасьеву. (О пещере и петроме в сказках, мифах и археологических памятниках Юго-восточной Европы). – доклад, изнесен на Международен конгрес Русская словестность в международном культурном контексте, 14-19 декември, 2004; отпечатани тезиси; подготвена статия за печат.

Приети за печат

Българите и Дунавска България. Археологически текстове. Тангра 2000

Другата история на българите Държавност. Живот и смърт. Слово. Памет. Текст 100 м.стр. Тангра 1999

Езически погребални обреди в българските земи през ранното средновековие. Студия, 100 м.стр., на английски език в сборник за българската археология, Англия, 1994


Преподавателска дейност

От 1994 хоноруван преподавател по средновековна археология и терминология на английски език в Нов български университет

- Прабългарите и формиране на културата им – 30 часа

- Славяните – 30 часа

- Увод в средновековната археология – 30 часа

- Етнология и археология – 30 часа

- Археологическа документация – Средновековие – 10 часа

- Английски език за археолози – 3 части х 30 часа

- Английски език за докторанти – 90 часа


Участие в редколегии

От 1999 Археологически вести / Archaeological Novelties

1981 - 1990 технически секретар на редколегията на Разкопки и проучвания


© 2017 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн