BG / EN
доц. д-р Георги Нехризов

Адрес: Национален археологически институт с музей – БАН, ул. „Съборна” 2, 1000 София

Професионален опит

От 1998 специалист в Археологическия институт с музей – БАН

1996 началник отдел “Недвижими паметници на културата”, Министерство на културата (определяне на държавната политика по опазване на паметниците на културата)

1994 - 1998 главен експерт в отдел “Недвижими паметници на културата”, Министерство на културата (определяне на държавната политика по опазване на паметниците на културата)

1990 - 1994 ръководител група “Археология” в Националния институт за паметниците на културата (издирване и определяне на мерки за опазване на археологически паметници)

1984 - 1990 археолог-проучвател в Националния институт за паметниците на културата (издирване и определяне на мерки за опазване на археологически паметници)

1984 учител по история в Техникум по електроника, София


Образование и допълнителна квалификация

2012 доцент по археология

2005 защитена докторска дисертация на тема „Керамичният комплекс от ранната желязна епоха в Източните Родопи“

1983 магистър по история и археология, СУ “Св. Кл. Охридски”


Организационен опит

2012 Координатор на дейностите по изпълнение на проект „Издирване на археологически обекти по трасето на газопровод „Южен поток”

2011 - 2012 Координатор на дейностите по изпълнение на проект „Издирване на археологически обекти по трасето на газопровод „Набуко” 2011-2012 г.

2011 Член на работна група за изготвяне на проект за Наредба № Н-00-0001 от 14.02.2011 г. Министерство на културата за извършване на теренни археологически проучвания в Република България. (ДВ бр. 18 от 01.03.2011 г.)

2011 Председател на работна група за изготвяне на проект за Наредба № Н-2 от 6.04.2011 г. на Министерство на културата за създаване, поддържане и предоставяне на информацията от Автоматизирана информационна система „Археологическа карта на България“ (ДВ бр. 32 от 19.04.2011 г.)

2010 Национален администратор на Археологическа карта на България

От 2008 Член на Управителния съвет на Асоциацията на българските археолози.

От 2006 Член на комисията за инфраструктурни проекти към НАИМ-БАН

1998 - 2001 Координатор на дейностите по опазване на археологическите обекти по трасетата на новостроящи се газопроводи от Булгаргаз ЕАД

2000 Координатор на дейностите по опазване на археологическите обекти по трасетата на реконструиращи се жп линии от ДП НКЖИ от 2000 г.

1997 - 2010 Председател на Управителния съвет на Археологическа карта на България

От 1997 Член на Съвета за теренни проучвания

1996 - 1997 Член на работна група за изготвяне на Правилник за провеждане на теренни археологически проучвания в Република България

1995 - 1996 Председател на работна група за изготвяне на Наредба № 26 от 10.04.1996 г. за развитието, ползването и управлението на автоматизирана информационна система “Археологическа карта на България”


Чужди езици

Ползва английски, френски, руски език


Технически умения

Компютърна грамотност, фотография


Сфера на научните интереси

Погребални практики, култови места и керамичен комплекс в Тракия през І хил. пр. Хр. Мегалитни паметници; Археологическа карта на България; Недеструктивни методи за издирване на археологически обекти; Приложение на ГИС в археологическите проучвания.


Археологически разкопки и проекти

Ръководител на археологически разкопки на над 70 обекта в цялата страна

2004 Ямно светилище при Свиленград

2004 Долмен при с. Васково

2003 Праисторическо селище при с. Орлица

2001 - 2002 Античен и средновековен град Перперикон при с. Горна крепост

2001 - 2002 Тракийско светилище Ада тепе при гр. Крумовград

2001 Тракийски долмен при с. Железино

2001 Две надгробни могили при с. Калугерово

2000 Надгробни могили при с. Лозенец

2000 Надгробни могили при с. Кривня

2000 Надгробни могили и долмени при с. Пелевун

1999 Тракийски долмен при с. Пелевун

1999 Надгробна могила при с. Железино

1999 Тракийски култов комплекс при с. Д. Главанак

1998 Ямно светилище при с. Болярино

1997 Тракийско селище при с. Кралево

1997 Тракийско светилище при гр. Маджарово

1996 Античен гроб при с. Крилатица

1995 Обитавана пещера при с. Рибино

1995 Надгробна могила при с. Долно Луково

1994 - 1995 Некропол от ранната желязна епоха при с. Катрище

1994 Тракийско светилище в Кърджали

1992 Тракийска гробница при с. Долно Луково

1990 Некропол от долмени при с. Черничево

1989 - 1996 Тракийско селище при с. Кралево

1989 Скална гробница при с. Пчелари

1988 Тракийско светилище при с. Стоманци

1985 Римска гробница в с. Старо село
Избрана библиография

1. Archaeological GIS Kazanlak Surface Survey in 2009-2011. – European SCGIS Conference with International Participation “Best practices Application of GIS technologies for conservation of natural and cultural heritage sites” May 21-23, 2012, Sofia, Bulgaria. (co-publication with J. Tzvetkova and N. Kecheva.

2. The Gloukhite Kamani Site Old Questions and new Approaches. – Thracia 20, 2012, 215-233. (co-publication with L. E. Roller, M. Vassileva, J. Tzvetkova, N. Kecheva)

3. Бронзова куха брадва от Хасковско. – Българско е-списание за археология, издание на Асоциацията на българските археолози, 1, 2012, 73-78 (съвместна публикация със С. Иванова и Д. Лесигярски)

4. Ritual Pit Complexes in Iron Age Thrace. The Case Study of Svilengrad-site. – Anatolian Iron Ages 7. The Proceedings of the Seventh Anatolian Iron Ages Colloquium Held at Edirne, 19-24 April 2010 (Ancient Near Eastern Studies Supplement Series, 39, 2012, 177-209. (co-publication with J. Tzvetkova)

5. Надгробна могила със зидана гробница при с. Долно Изворово, общ. Казанлък. – Казанлък в миналото и днес, VІІІ, Казанлък, 2011, 86-113. – Българско е-списание за археология, издание на Асоциацията на българските археолози, 1, 2011, 41-69. (съвместна публикация с М. Първин).

6. Теренни обхождания за издирване на археологически обекти в Казанлъшката котловина през 2009 – 2010 г. (предварителни резултати). – Казанлък в миналото и днес, VІІІ, Казанлък, 2011, 114-124. (съвместна публикация с Ю. Цветкова, А. Соботкова и Ш. Рос)

7. Източнородопските долмени. Мегалитни гробни съоръжения във водосборния район на Бяла река – В Сб. Югоизточна България ІІ-І хилядолетие пр. Хр., Варна, 2010, 85-95.

8. Геотоп “Глухите камъни”, Хасковска област – Годишник на МГУ “Св. Иван Рилски”, 53, св. 1, Геология и геофизика, 2010, 59-64. (съвместна публикация с В. Желев, К. Янкова и З. Илиев)

9. Селище от ранната бронзова епоха при с. Седлари, общ. Момчилград, рентгено-флуоресцентен анализ на златни пластини от обекта. – В Научни трудове, ІV, част І, Научна конференция с международно участие „Наука и общество”, Кърджали, 13-14.10.2010, 204-211. (съвместна публикация с П. Бонев)

10. Tundzha Regional Archaeological Project Kazanluk Survey Preliminary Report. Spring 2009 and 2010”. – In Jan Bouzek, editor, Studia Hercynia XIV. Charles University Press, 2010, 56-66, Pl. 24-27. (co-publication with A. Sobotkova, S. Ross and B. Weissova)

11. Наблюдения върху формирането и развитието на селищната система в областта Царичина, Източни Родопи. – Известия на Регионалния исторически музей Благоевград, V, Велико Търново, 2009, 124-139.

12. Археологическа карта на България в периода 2000 – 2007 г. – Известия на Регионалния исторически музей Благоевград, V, Велико Търново, 2009, 9-12.

13. Ритуални ями от желязната епоха при Свиленград. – В В. Николов, Г. Нехризов, Ю. Цветкова (ред.). Спасителни археологически разкопки по трасето на железопътната линия Пловдив – Свиленград през 2005 г., В. Търново, 2008, 331-493. (съвместна публикация с Ю. Цветкова)

14. Засводена гробница от късноантичната епоха в с. Старо село, Пернишка област – В Известия на Регионален Исторически музей – Перник, 1, 2008, 87-112. (съвместна публикация с А. Тодорова)

15. Класификационна схема на трапезната керамика от ранната желязна епоха от Източните Родопи. – В. Phosphorion. Studia in honorem Mariae Cicikova, София, 2008, 114-132.

16. Ein Bronzeschwert aus der Zeit um 1000 v. Chr. Aus Nordwestbulgarien. – Archaeologia Bulgarica, XII, 2008, 2, 13-24. (co-publication with T. Hristova)

17. Mineralogical peculiarities of the heavy mineral fraction from pottery fragments and the sediments from the archaeological site “Ada Tepe”, Krumovgrad District. – In Geoarchaeology and Archaeomineralogy. Proceedings of the International Conference 29-30 October 2008, Sofia, 2008, 83-92 (co-publication with G. Ajdanlijsky, E. Ilieva and D. Zlatanov).

18. The foraminiferal analysis as a method for determination of source material for the pottery fragments from the “Ada Tepe” archaeological site, Krumovgrad District (Eastern Rhodopes). – In Geoarchaeology and Archaeomineralogy. Proceedings of the International Conference 29-30 October 2008, Sofia, 2008, 282-287 (co-publication with G. Ajdanlijsky, B. Valchev and D. Zlatanov).

19. Environment changes in the area of the archaeological site “Ada Tepe” Eastern Rhodopes, as result of the anthropogenic influence. Fourth international conference “Global changes and problems theory and practice”, 20-22 April 2007, SU “St. Kl. Ohridski”, 2008. 489-494. (co-publication with R. Кenderova, St. Pristavova and Al. Sarafov)

20. Глинени печати за украса на керамика от ранната желязна епоха в Тракия. – В Гетите – култура и традиции (Хелис 5), София 2006, 298-312.

21. Ритуални ями от ранната елинистическа епоха в м. “Милчовец” при гр. Белово. – Поселищен живот в Тракия, ¬ІV, Ямбол, 2006, 189-198. (съвместна публикация с А. Гоцев)

22. Археологически проучвания на обект “Извора” при гр. Белово. – Поселищен живот в Тракия, ¬ІV, Ямбол 2006, 177-188.

23. Сондажни изследвания в пещерата Велкова дупка в Западните Родопи. –Археология, 2006, 1-4, 7-18. (съвместна публикация с С. Иванова, М. Златкова, Н. Спасов, Б. Гяурова, В. Митева, Ст. Танева, Р. Спасов)

24. Ямно светилище от желязната епоха и селище от ранната бронзова епоха при Свиленград. – В В. Николов, Г. Нехризов, Ю. Цветкова (ред.). Спасителни археологически разкопки по трасето на железопътната линия Пловдив – Свиленград през 2004 г., В. Търново, 2006, 397-501.

25. Cult Places of the Thracians in the Eastern Rhodopes Mountains (end of the 2nd – 1st millennium BC). – In The Culture of the Thracians and their Neighbours. Proceedings of the International Symposium in memory of Prof. Mieczyslaw Domaradszki with a Round Table “Archaeological Map of Bulgaria”. BAR International Series 1350, Oxford, 2005, 153-158.

26. Carte archeologique de la Bulgarie (1994-2000). – In The Culture of the Thracians and their Neighbours. Proceedings of the International Symposium in memory of Prof. Mieczyslaw Domaradszki with a Round Table “Archaeological Map of Bulgaria”. BAR International Series 1350, Oxford, 2005, 267-268.

27. Керамичният комплекс от ранната желязна епоха в Източните Родопи – автореферат на дисертация за присъждане на образователна и научна степен “доктор”, София, 2005.

28. Pistiros. – Bulletin de correspondance hellenique, 128-129, 2004-2005, 2.1, 1226-1253. (co-publication avec V. Chankowski et A. Gotzev)

29. Тракийски култов мегалитен паметник (кромлех) при с. Долни Главанак. – Известия на Исторически музей – Хасково, т. 2, 2004, 123-140.

30. Pistiros (Bulgarie). – Bulletin de correspondance hellenique, 125, 2001, 2, 731-736. (avec V. Chankowski, S. Agusta-Boularot, G. Baltakov, D. Bogdanova, A. Chankowski, L. Fadin, E. Fouache, G. Georguieva et A. Gotzev)

31. A cromlech near Dolni Glavanak in the Eastern Rhodopes. (preliminary communication) – In Nikolova L. (ed.) Technology, Style and Society. Contributions to the Innovations between the Alps and the Black Sea in Prehistory. BAR International Series 854, Oxford, 2000, 319-324.

32. Zeolithic Rocks from the NE Rhodopes – Natural Buildings and Architectural Material. – Годишник на СУ “Св. Кл. Охридски”, ГГФ, 1, Геология, 2000, 92, 167-175. (co-publication).

33. Relations commerciales dans le Rhodope de l’Est (V-I s. av. J. – C.) – In Pistiros et Thasos. ”Structures economiques dans la Peninsule Balkanique – VII – II eme s. av. J.- C.” Opole, 2000, 161-180. (co-publication with R. Mikov)

34. Погребални практики в Източните Родопи през първото хилядолетие пр. Хр. – Rhodopicа, II, 1999, 1, 21-34.

35. La necropole du premier age du fer pres du village de Katriste, region de Kjustendil (Bulgarie du Sud-Ouest). – Archaeologia Bulgarica, II, 1998, 3, 31-50. (co-publication avec R. Georgieva et P. Aljakova)

36. Late Bronze Age Pottery in the Eastern Rhodopes. – Prehistoric Bulgaria. Monographs in World Archaeology No 22, Prehistory Press, Madison, Wisconsin, 1995, 309-325.

37. Могилните некрополи в Източните Родопи. – Първи международен симпозиум “Севтополис”, “Надгробните могили в Югоизточна Европа”, II, 1996, 7-18.

38. Принос към проучването на скалните гробници в Източните Родопи. – Минало, I, 1994, кн. 2, 5-11.

39. Тракийска гробница в Долно Луково. – Родопи, ХХVIII, 1993, кн. 5, 10-12.

40. С. Долно Луково, Ивайловградско – спасителни проучвания на тракийска гробница. – Балкански древности, 2, 1992, 17-19. (съвместно с Г. Кулов).

41. Тракийската култура през ранножелязната епоха в Източните Родопи. – Доклад пред научната конференция “Тракийската култура в Родопите и горните поречия на Марица, Места и Струма”, Смолян 1990.

42. Късносредновековен некропол в църквата Св. Мина в Кюстендил. – Бюлетин на Националния институт за паметниците на културата, 1986, 12-16.


Преподавателска дейност

1996 - 2012 Обучение на специализанти (лятна практика) – студенти, магистранти и докторанти по археология – средно по 6 души на година


Участие в научни форуми

Национални – 21, международни в България – 15, в чужбина – 3

Участие в научноизследователски проекти

Международни

2012 - 2016 Проект „Advanced Research Infrastructure for Archaeological Dataset Networking in Europe (ARIADNE)” партньори 25 организации от 24 европейски страни и НАИМ-БАН като представител на България

2012 - 2013 Проект „Federated Archaeological Information Management System (FAIMS). Creating eResearch tools for archaeologists” партньори Университетът в Ню Саут Уелс, Сидни, заедно с 41 организации от Австралия, САЩ, Англия и НАИМ-БАН като представител на България

2010 - 2012 Grant Agreement № ARCS 11 ICAB1 between American Research Center – Sofia and University of California, Davis, USA for Bulgarian-American archaeology project „Rock-cut Sanctuaries in the Eastern Rhodope Mountain The Gloukhite Kamani Cult Complex”

2008 - 2010 Проект „Военни динамики и контакти отвъд северната граница на Микенския свят. Анализ за произход на ключови метални изделия от късната бронзова епоха”, проект осъществяван на базата на споразумение между НАИМ-БАН и Научно-изследователска група от Виенския университет

1999 - 2000 Проект “Arch Terra” за изработване на единна музейната информационна система за България, Румъния и Полша. В проекта участват представители на институции и от Холандия и Италия

1998 - 2002 Българо-френски научноизследователски проект “Изследвания на териториите, свързани с емпорион Пистирос (басейна на Горна Марица и Западните Родопи)”, който се осъществява на базата на договор между НАИМ-БАН и Френската школа в Атина

Национални

2011 - 2013 Проект на НАИМ-БАН и СУ „Св. Кл. Охридски” „Прототипна ГИС за изследване и опазване на археологическото наследство в България – ARCHGIS”, финансиран от фонд „Научни изследвания” към Министерство на образованието, младежта и науката – 2011-2013 г.

2008 - 2012 Проект „Кадастрална политика и географска информационна система (GIS) на културно-историческото наследство в Кюстендилска област”, финансиран от Фонд „Научни изследвания” към Министерство на образованието, младежта и науката

2008 - 2009 Проект на СУ „Св. Кл. Охридски” „Геоархеологични проучвания на сакрални обекти от І хил. пр. Хр. в Югоизточна България”, финансиран от фонд „Научни изследвания” към Министерство на образованието, младежта и науката

2007 - 2008 Проект „Общото наследство от праисторически времена – средство за развитие на пограничния регион” финансиран по програма ФАР – „Развитие на човешките, туристическите и културни ресурси в пограничния регион”, Трансгранично сътрудничество България – Гърция

2007 Проект „Магнетизмът на скалните паметници в Източни Родопи”, по програма ФАР транс-гранично сътрудничество България – Гърция „Подпомагане културния туризъм и човешките ресурси в пограничните райони”

2006 - 2007 Проект “Пътеки към душата на камъка” по програма ФАР за транс-гранично сътрудничество България – Гърция „Подпомагане културата, туризма и трудовата заетост в пограничните райони”

2004 Проект „Културни и исторически мистерии в Източните Родопи” финансиран по програма ФАР – „Развитие на културния туризъм в България”

Теренни обхождания

Ръководител на 40 експедиции за издирвания на археологически обекти в Родопите, Долината на Марица и Стара планина

2004 община Кирково, Крумовград и Ивайловград

2003 община Кирково

2002 общини Момчилград и Крумовград

2001 общини Ивайловград и Крумовград

1999 - 2000 общини Септември и Ивайловград

1998 общини Септември, Ивайловград и Маджарово

1997 общини Ивайловград и Маджарово

1994 община Кърджали

1991 общини Хасково и Крумовград

1990 общини Костенец, Маджарово и Крумовград

1989 общини Стамболово и Крумовград

1988 общини Лесичово, Стамболово и Момчилград

1987 общини Минерални бани и Момчилград

1986 общини Симеоновград и Джебел

1984 - 1985 общини Хасково и Кърджали


Участие в редколегии

Българско е-списание за археология, издание на Асоциацията на българските археолози

2012 Археологически отрития и разкопки през 2011, София

2011 Археологически отрития и разкопки през 2010, София

2010 Археологически отрития и разкопки през 2009, София

2008 Спасителни археологически разкопки по трасето на железопътната линия Пловдив – Свиленград през 2005 г., В. Търново

2006 Спасителни археологически разкопки по трасето на железопътната линия Пловдив – Свиленград през 2004 г., В. Търново


© 2022 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн