BG / EN
инж. д-р Никола Тонков

Адрес: Национален археологически институт с музей – БАН, ул. „Съборна” 2, София 1000

Професионален опит

1994 НАИМ-БАН, ПГИИ – геофизик

1986 - 1994 Лаборатория по геотехника – БАН, Лаборатория за инструментални методи в геотехниката и археологията – проучвател

1985 - 1986 МНИПКИ „Минпроект” към Министерство на енергетиката – технолог


Образование и допълнителна квалификация

2012 образователна и научна степен „доктор”, СУ „Св. Кл. Охридски”, катедра Археология. Тема на дисертацията „Геофизични методи в археологията. Оптимизиране на методиката за проучване на надгробни могили”

1985 инженер-геофизик, Висш минно-геоложки институт – София, катедра Приложна геофизика


Организационен опит

Организация, ръководство, провеждане и отчитане на комплексни геофизични проучвания на няколко десетки археологически обекти и тракийски надгробни могили


Чужди езици

Aнглийски и руски


Технически умения

Работа със специализирано оборудване геофизична апаратура – резистивиметри, магнитометри, капаметри, металотърсачи; геодезични уреди и др.

Работа със специализиран софтуер за обработка на геофизични данни Archeosurveyor (DW Consulting); Res2Dinv, Res3Dinv, Res2Dmod, Res3Dmod (Geotomo Software); Potent, PotentQ, Pdyke, PBlock (Geophysical Software Solutions); Surfer, Grapher, Didger, Voxler, MapViewer (Golden Software); ArcGIS (ESRI), CorelDraw Graphics Suite и други


Сфера на научните интереси

Приложение на геофизичните методи при проучване на археологически обекти

Усъвършенстване на методиката за комплексно геомагнитно и електросъпротивително проучване на селища, светилища, некрополи, надгробни могили и др. Приложение на двумерната и тримерна електросъпротивителна томография при изследване на археологически обекти

Геофизични проучвания на археологически обекти

Геофизични проучвания на няколко десетки археологически обекти и тракийски надгробни могили, сред които

- НАР „Сборяново” електросъпротивителни и геомагнитни проучвания на тракийското укрепено селище в района на Водната централа и осем могили от източния и западния некропол

- емпорион Пистирос при с. Ветрен електросъпротивителни и геомагнитни проучвания, включително на една тракийска надгробна могила

- многослойно селище в м. Халка бунар при с. Горно Белево електросъпротивително и геомагнитно картиране, двумерна електросъпротивителна томография

- крепостта „Кракра” при гр. Перник електросъпротивително картиране и двумерна електросъпротивителна томография

- НАР „Кабиле” електросъпротивително и геомагнитно картиране и двумерна електросъпротивителна томография; електросъпротивително и геомагнитно проучване на две тракийски надгробни могили от некропола на Кабиле

- тел „Провадия-Солницата електросъпротивително картиране и двумерна електросъпротивителна томография

- римска вила при с. Баница, Македония двумерна и тримерна електросъпротивителна томография

- светилище на нимфите при с. Каснаково електросъпротивително картиране и двумерна електросъпротивителна томография

- Ада тепе при Крумовград електросъпротивително и геомагнитно картиране и двумерна електросъпротивителна томография

- Велики Преслав електросъпротивително и геомагнитно картиране в района на Манастира на чъргубиля Мостич

- Акве Калиде, Бургаски минерални бани двумерна и тримерна електросъпротивителна томография

- Никополис ад Иструм при с. Никюп двумерна и тримерна електросъпротивителна томография

- некрополът при Шипка-Шейново геофизични проучвания на 20 тракийски надгробни могили, сред които Малката могила, могила и могилите Биньова, Зарева, Голяма Арсеналка, Оструша, Атьова и Светица.

- могилен некропол при с. Оризово електросъпротивителни проучвания на три тракийски надгробни могили

- могилен некропол при с. Крушаре, общ. Сливен електросъпротивителни проучвания на три тракийски надгробни могили

- с. Бр. Даскалови електросъпротивителни и геомагнитни проучвания на седем тракийски надгробни могили, сред които Момина, Читашка и Каракочова.

- тракийска надгробна могила при гр. Опака тримерна електросъпротивителна томография

- геомагнитно проучване на над 10 обекта по трасетата на магистралите Тракия, Хемус и Марица, сред които тези при с. Сърнево, с. Скобелево, с. Ябълково, с. Воден, гр. Шумен и др.

Избрана библиография


Статии

Тонков Н., И. Катевски 1996. Геофизично изследване на могили от некропола на Шипка-Шейново. – в Г. Китов, К. Зарев, Б. Лилова (ред.) Първи международен симпозиум „Севтополис” „Надгробните могили в Югоизточна Европа”, 2, ИК „Витал”, В. Търново, 1996, 122-128.

Тонков Н. 2001 . Геофизично проучване на тракийски надгробни могили в Казанлъшко – Годишник на археологическия институт с музей, 1, 2001, 253-268.

Тонков Н. 2003 . Някои методически новости при електросъпротивителните изследвания на тракийски могили край Старосел. – В А. Фол (ред.) “Пътят, Сборник научни статии, посветен на живота и творчеството на д-р Георги Китов”, s. l., 2003, 210-215.

Тонков Н., И. Катевски 2007. Геофизични изследвания за определяне дебелината на културния слой в района на обект „Водната централа” в археологическия резерват Сборяново. – в Stefanovich M., C. Angelova (eds.) PRAE, In Honorem Henrieta Todorova, Sofia, 2007, 333-336, Faber Ltd.

Тонков Н. 2007 а. Геофизично проучване на могилата Светица край град Шипка. – Годишник на националния археологически музей, 11, 2007, 252-260.

Тонков Н. 2007 б. Геофизични проучвания на надгробни могили през 2006 г. – в Хр. Попов и др. (ред.) Археологически открития и разкопки през 2006 г., София, 2007, 213-216.

Тонков Н. 2007 в. Геофизично проучване на късноримски обект в м. Гарагашкин чаир (м. Могилите) при с. Помощник, община Гълъбово, през 2006 г. – в Хр. Попов и др. (ред.) Археологически открития и разкопки през 2006 г., София, 2007, 386-387.

Тонкова М., Ив. Караджинов, Н. Тонков 2008. Геофизични проучвания и сондажни археологически разкопки на обект от къснонеолитната, ранножелязната и късножелязната епоха при с. Сърнево, община Раднево (АМ „Тракия”, ЛОТ 2, обект № 5 км 226+600 – км 226+850. – в Д. Гергова (ред.) Археологически открития и разкопки през 2008 г., София, 2009, 162-165.

Тонков Н. 2008 а. Геофизично проучване на две надгробни могили в землището на с. Ветрище, Шуменско. – в Д. Гергова (ред.) Археологически открития и разкопки през 2007 г., София, 2008, 287-290.

Тонков Н. 2008 б. Геофизично проучване на тел Провадия-Солницата. – в В. Николов (ред.) Праисторически солодобивен център Провадия-Солницата. Разкопки 2005-2007 г., София, 2008, 51-58.

Тонков Н 2011 . Широко обхватни геомагнитни проучвания на археологически обекти по инфраструктурни обекти през 2010 г. – в М. Гюрова и др. (ред.) Археологически открития и разкопки през 2010 г., София, 2011, 238-240.

Лещаков К., В. Петрова, Л. Лещаков, Г. Кацаров, И. Хаджипеткова, Н. Тонков, Ц. Попова, С. Алпаслан-Роденберг 2011. Спасителни археологически разкопки на неолитно селище Ябълково. – в М. Гюрова и др. (ред.) Археологически открития и разкопки през 2010 г., София, 2011, 50-53, ISSN 1313-0889.

Тонков Н. 2012 а. Геофизични методи в археологията. Оптимизиране на методиката за проучване на надгробни могили. – автореферат за придобиване на образователната и научна степен „доктор”, София, 2012 г.

Тонков Н. 2012 б. Тримерна електросъпротивителна томография на тракийска надгробна могила при гр. Опака. – в М. Гюрова и др. (ред.) Археологически открития и разкопки през 2011 г., София, 2012, 207-209.

Тонков Н., Ив. Христов 2012. Геофизично проучване на античен обект в района на кастела Состра до село Ломец, Троянско. – в М. Гюрова и др. (ред.) Археологически открития и разкопки през 2011 г., София, 2012, 283-284.

Маджаров М., Н. Тонков, Д. Танчева, Д. Василева 2011. Геофизични измервания и сондажни археологически проучвания на тракийски селищен център и търговски комплекс от V-ІV в. пр. Хр. в м. Памук тепе при с. Кръстевич, община Хисаря. – в М. Гюрова и др. (ред.) Археологически открития и разкопки през 2010 г., София, 2011, 189-190, ISSN 1313-0889.

Tonkov N. 1996 а. Geophysical Survey of Tumuli in the Valley of the Kings, Central Bulgaria. Prognosis and Archaeological Evidence. – Archaeological Prospection, 3, 1996, 209-217.

Tonkov N. 1996 b. Some Observations on the Magnetic Prospecting of Tumuli near the Village of Sveshtary, Northeastern Bulgaria. – In Liritzis Y., T. Hackens (eds.) Proceedings of the Second South-European Conference on Archaeometry, Pact, 45, 1996, 459-469, Louvain-La-Neuve.

Tonkov N. 2002 . Geophysical prospecting. – In Bozkova A., P. Delev (eds.), Koprivlen, 1, Sofia, Nous, 2002, 273-279, 437-446.

Kovacheva M., M. Georgiev, N. Tonkov, I. Katevski, S. Simeonov 2004. Geophysics and cultural heritage. – Fourth National Geophysical Conference. Books of Abstracts. Sofia, 2004, 31-43.

Tonkov N. 2006 . Possibilities of magnetic method in tumulus prospection (the case of Sveshtari necropolis). – Interdisciplinary studies, 19, 2006, 41-52.

Tonkov N., M. H. Loke 2006 . A resistivity survey of a burial mound in the ‘Valley of the Thracian Kings’. – Archaeological Prospection, 13, 2006, 129-136.

Tonkov N. 2008 a. Resistivity survey of Thracian burial mounds. – In R. Kostov (ed.) Geoarchaeology and Archaeomineralogy, Proceedings of the International Conference, 29-30 October 2008, Sofia, Publishing house “St. Ivan Rolski”, Sofia, 2008, 327-330.

Tonkov N.2008 b. Geophysical Survey of the Thracian site at Halka bunar locality in the area of the Chirpan Heights. – in R. Kostov (ed.) Geoarchaeology and Archaeomineralogy, Proceedings of the International Conference, 29-30 October 2008, Sofia, Publishing house “St. Ivan Rolski”, Sofia, 2008, 331-334.

Tonkov N., под печат. Geophysical survey at the Early Neolithic Settlement of Yabalkovo. – In J. Roodenberg and K. Leshtakov (eds.) Yabalkovo, 1, Zero Publishing, Istanbul.


Преподавателска дейност

2005 - 2013 „Геофизични методи в археологията”, лекции (30 ч.) и упражнения (15 ч.), магистърска програма „Археометрия”, катедра „Археология”, СУ „Кл. Охридски”


Участие в редколегии

Член на редколегията на списание “Интердисциплинарни изследвания”


© 2023 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн