BG / EN
доц. д-р Стефан Александров

Адрес: Национален археологически институт с музей – БАН, ул. „Съборна” 2, 1000 София

Образование и допълнителна квалификация

2000 - 2001 стипендиант в Musee des Antiquites Nationale, Париж, Франция

1999 стипендиант в Ecole Francaise d’Athene, Гърция

1995 - 1996 стипендиант в Cardiff University, Department of Ancient History and Archaeology, Кардиф, Великобритания

1990 доктор по история; дисертация Култура Коцофени в България; Университет в Букурущ, Румъния

1985 СУ “Св. Климент Охридски”, специалност история, специализация археология; дипломна работа Ранната бронзова епоха в Северна България

1975 - 1978 7 ЕСПУ, София; специализация по числени методи и програмиране


Чужди езици

Английски, руски, румънски, сърбохърватски – писмено и говоримо


Сфера на научните интереси

късна праистория; късен халколит & бронзова епоха, ранножелязна епоха; Югоизточна Европа, Анатолия & Леванта; праисторически погребални обреди; праисторически религиозно-митологични представи; теренни проучвания


Археологически разкопки и проекти

2004 селище от СБЕ до с. Антимово, Видинско

От 1998 некропол с трупополагане от КБЕ в гр. Сандански, ЮЗ България

От 1998 селище от КБЕ до с. Копривлен, ЮЗ България

От 1994 спасителни разкопки по трасето на транзитен газопровод за Гърция, между които

- селище от РБЕ до с. Извор, о-на Сливница

- селище от РБЕ до с. Бобораци, о-на Радомир

- могилен некропол от РБЕ до кв. Рилци, Добрич

1994 праисторическо селище до с. Медникарово, Тракия

1994 селище от БЕ до гр. Тутракан, СИ България

1990 - 1991 селище от късния неолит и РБЕ до гр. Радомир

1987 - 1990 селище от РБЕ до с. Градец, СЗ България

От 1987 спасителни разкопки в енергиен комплекс “Марица – Изток”, между които

- разкопки на селищна могила Гълъбово от халколита и бронзовата епоха

- разкопки на могилен некропол от РБЕ до с. Медникарово

- разкопки на могилен некропол от РБЕ до с. Овчарци


Научни публикации

Alexandrov, S. 1990 a Cultura Cotofeni in Bulgaria. Rezumatul tezei de doctorat. Bucuresti, Universitatea din Bucuresti. 1-18.

Динчев, В., Ст. Александров 1988 Праисторически обекти в западните краища на Софийски окръг. Студентски проучвания, VII – 1, София, 261 – 297.

Bakamska, A., St. Alexandrov 1988 Cultura Kostolac in Bulgaria. Symposia Thracologica, No. 6, Bucarest, 31 – 34.

Панайотов, Ив., Ст. Александров 1988 За култура Магура – Коцофени в българските земи. Археология, 2 , София, 1 – 15.

Alexandrov, S. 1990 Cultura Cotofeni in Bulgaria. Symposia Thracologica, No.8, Bucarest, 96 – 98.

Alexandrov, S., A. Gotzev 1990 Asezarea pteistorica de la Hotovo (Bulgaria de Sud – Vest). Thraco – Dacica, XI, Bucarest, 21 – 33.

Панайотов, Ив., К. Лещаков, Ст. Александров, Ил. Змейкова, Цв. Попова, Т. Стефанова 1991 Селищна могила Гълъбово енеолит, ранна и средна бронзова епоха. В Марица – Изток. Археологически проучвания, 1, София, 139 – 205.

Александров Ст. 1992 Г. Китов, И. Панайотов, П. Павлов – Могилни некрополи в Ловешкия край. Ранна бронзова епоха (некрополът Горан-Слатина) РП, ХХІІІ, .- рецензия в. Балкански древности, 2, 91-93.

Александров Ст. 1992 О культурной характеристики комплэкса Орля – Садовец. Studia Praehistorica, Sofia, 10 – 12, 358 – 361.

Александров Ст., Сн. Гладичева 1993 Каменни брадви и чукове от бронзовата епоха в колекцията на Националния Археологически музей. Годишник на Националния Археологически Музей, Х, Sofia, 45 – 51.

Alexandrov, S. 1993 Date noi despre epoca bronzului timpuriu in Bulgaria de Vest. Thraco – Dacica, XIV, Bucarest, 47 – 51.

Alexandrov, St. 1994 a The prehistoric site of Radomir – Vahovo some problems of the early bronze age in south – western Bulgaria (Northern Connection). In Relations Thraco – Illiro – Hellenique. Ed. By Petre Roman et Marius Alexianu. Bucuresti. Repro – Art S. R. L, 117 – 129.

Александров Ст. 1994b Могилен гроб от ранната бронзова епоха в района на Марица – Изток. Минало, 4, София, 32-35

Александров, Ст. 1994c По въпроса за погребалните обреди на култура Магура – Коцофени (южен вариант). В Марица – Изток. Археологически проучвания, 2, София, 85-90

Александров, Ст., А. Янис – Бенам 1995 Разкопки на могила № 1 от раннобронзов могилен некропол до с. Белица (Тутраканско). В Тутракан в историческото развитие на Добруджа. Тутракан, 49-54

Панайотов, Ив., Ст. Александров 1995 Могилен некропол от ранната бронзова епоха в землищата на селата Медникарово и Искрица. В Марица – Изток. Археологически проучвания, 3, Раднево, 87-113

Alexandrov, S. 1995 The early bronze age in western Bulgaria periodisation and cultural definition. In Prehistoric Bulgaria. Monographs in world archaeology No. 22. Ed. by D. Bailey and I. Panayotov, Prehistory press. Madison Wisconsin, 253 – 271.

Александров С. 1997 Погребални практики и археология история, теория, перспективи. в И. Гацов (ed.)Човекът зад находката, Интела, София, 14-25.

Alexandrov St. 1998 а Pottery from the end of the Earley Bronze Age in Western Bulgaria. In M. Stefanovich, H. Todorova, H. Hauptman (eds). James Harvey Gaul. In memoriam. Sofia, 223 – 233

Алексндров С. 1998 в Селище от късната бронзова епоха в Божкова А, П. Делев, Ст. Александров, Д. Вълчева Древности от Средна Места Археологически проучвания по трасето на път ІІ-19 Гоче Делчев – Драма, Гоце Делчев,3-4

Alexandrov St, Sirakov N. Petkov E, Gajdarska B. 1998 Trial excavations of a Bronze Age site near Tutrakan, North – West Bulgaria. Archaeologia Bulgarica, II, Sofia, 7-30

Китов Г, Ст. Александров. 1999 Къснобронзов подмогилен комплекс при с. Дойренци, Ловешко (Late Bronze Age Complex under a Barrow Near Doirentzi, District of Lovech). Археологически Вести,1, София, 6-8.

Александров 2000 Късна бронзова епоха. В 3200 години поселищна история на гр. Сандански, Сандански, 2-3.

Alexandrov 2002 a Къснобронзовето селище при Копривлен. The Late Bronze Age Site near Koprivlen. В Копривлен, Том 1. София, Пътища, 77-143

Александров 2002 b Ранната бронзова епоха в Югозападна България (проблеми на проучването) В “Сборник в памет на Петър Горбанов”. ГСУ-ИФ, Специалност Археология, т.І, 43-54.

Bozkova A. P. Delev, S. Alexandrov, D. Vulcheva 2002c Koprivlen A Thracian settlement on the Middle Nestos. In Proceedings of the 8th International Congress of Thracology. Sofia-Yambol, 2000

Александров 2002 e Post Cernavodă III – Boleráz phenomena south of the Danube. В Годишник на Археологическия Институт с Музей – БАН, том ІІ.

Александров 2002 f Bronze Age barrow graves between Danube and Balkans stratigraphy and relative chronology. In Proceedings of the Archaeological Institute with Museum – BAS, vol. XXXV.


Преподавателска дейност

От 1992 Нов български университет, София


Участие в редколегии

Списание Минало

Studia praehistorica


© 2022 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн