BG / EN
доц. д-р Христо Попов

Адрес: Национален археологически институт с музей – БАН, ул. „Съборна” 2, София 1000

Професионален опит

От 2005 научен сътрудник І ст.

2004 - 2005 и.д. пом.-директор АСВ на Археологически институт с музей – БАН

От 2004 зам. научен секретар на Археологически институт с музей – БАН

2002 - 2005 научен сътрудник ІІ ст., Секция за тракийска археология – Национален археологически институт с музей – БАН
2002 секретар, Секция за тракийска археология – Археологически институт с музей – БАН


Образование и допълнителна квалификация

2003 - 2004 стипендиант на фондации Херти и Александър фон Хумболт (стипендия за млади учени “Роман Херцог”); специализация по археометалургия в Семинар за пра- и ранна история – Вестфалски университет, Мюнстер, Германия (научен домакин проф. д-р Албрехт Йокенхьофел)

2001 доктор по история, Национален археологически институт с музей – БАН; тема на дисертацията Урбанизация във вътрешните райони на Тракия и Илирия през VІ-І в. пр. Хр.; научни ръководители ст. н.с. ІІ ст. д-р Мечислав Домарадски †, доц. д-р Петър Делев

1999 стипендиант на Австрийската програма за академичен обмен; специализация по темата на дисертацията в Института за класическа археология на Виенския университет (научен домакин проф. д-р Вернер Йобст)

1996 - 2000 редовен докторант в Секция за тракийска археология, НАИМ-БАН

1995 магистър по история, специализации стара история, палеобалканистика и тракология и археология, СУ “Св. Климент Охридски”; тема на дипломната работа Пътна система и комуникации в Тракия от началото на ІV в. пр. Хр. до края на ранноелинистическата епоха; научен ръководител доц. д-р Петър Делев

1990 Гимназия с преподаване на чужди езици “Ернст Телман”, гр. Ловеч; немски език


Чужди езици

немски, руски – писмено и говоримо

английски – говоримо


Сфера на научните интереси

селищни структури от периода на късната бронзова епоха до ранната римска епоха; урбанизационни процеси през желязната епоха; античен рудодобив и металодобив от късната бронзова епоха до римската епоха; металургия на желязото през І хил. пр. Хр.; група на т.нар. “македонски бронзове” на територията на днешна Югозападна България


Археологически разкопки и проекти

2005 Куш кая, с. Вълче поле, община Любимец; селище от късната бронзова и ранната желязна епоха; научен ръководител

2005 с. Вълче поле, община Любимец; проучване на следите от античен рудодобив и металодобив в района; научен ръководител

2005 с. Капитан Андреево, община Свиленград; ямно поле от ранната желязна епоха и селище от ранното Средновековие; научен ръководител

2005 западни склонове на Ада тепе, община Крумовград; рудни разработки от периода на късната бронзова и ранната желязна епоха; научен ръководител

2004 община Любимец; теренни обхождания; научен ръководител

2004 с. Малко Тръново; ямно поле от желязната епоха; член на екипа

2003 Хайгер, Германия; проучвания на железодобив от желязната епоха и Средновековието (разкопки в рамките на специализация по археометалургия)

2003 Людерих, Германия, проучвания на добив на сребро и олово от ранната римска епоха (разкопки в рамките на специализация по археометалургия)

2002 с. Копривлен, община Хаджидимово; сондажни разкопки на селище от желязната епоха; зам. научен ръководител

2001 общини Харманли, Любимец, Свиленград; теренни обхождания по трасето на жп линията Пловдив-Свиленград; зам. научен ръководител

1996 - 2001 с. Копривлен, община Хаджидимово; селище от желязната епоха, ямно поле от желязната епоха; некропол от късната античност и ранното средновековие; член на екипа

1996 - 1998 Пистирос, община Септември; гръцки емпорион V-ІІІ в.пр. Хр.; член на екипа

1999 Пистирос, община Септември, сондажни разкопки на сектор Пистирос ІІІ, научен ръководител

1998 община Септември; теренни обхождания в района на Пистирос; член на екипа

1994 - 1995 с. Исперихово; могилен некропол от желязната и римската епохи; член на екипа

1994 с. Исперихово; теренни обхождания; член на екипа

1992 Деветашка пещера, община Ловеч; стажант

1989 с. Смочан, община Ловеч; римска вила


Монографии

Попов 2002 Х. Попов. Урбанизация във вътрешните райони на Тракия и Илирия през VІ-І в.пр.Хр. – София.


Рецензии

Т. Стоянов 2003 Х. Попов. Урбанизация във вътрешните райони на Тракия и Илирия през VІ-І в. преди Христа. София, NOUS, 2002, 378 стр. с ил. – Археология, XLIV, 64-66.

Статии и студии в чужбина

Popov 2000 Ch. Popov. Philppopolis – Archäologie und Geschichte. – In “Pistiros et Thassos. Structures économiques dans la péninsulae balkanique aux VII-II siècles avant J., Opole, 123-133.

Domaradzki †, Popov 2001 M. Domaradzki, Ch. Popov. Strassen und Wege in Thrakien während der Späteisenzeit (6.-1. Jh.v.Chr.). In Michael Wendel (Hrsg.), KARASURA. „Untersuchungen zur Geschichte und Kultur des alten Thrakien“, I, 15 Jahre Ausgrabungen in Karasura, Internationales Symposium, Čirpan 1996, Weissbach 131-141.

Popov 2005 H. Popov. Urbanisierungsprozesse bei Thrakern und Illyrern – Modelle der Stadtwerdung – In J. Biel, D. Krausse (Hrsg.). Frühkeltische Fürstensitze. Älteste Städte und Herrschaftszentren nördlich der Alpen ?. Internationaler Workshop zur keltischen Archäologie in Eberdinger – Hochdorf 12. Und 13. September 2003, Archäologische Informationen aus Baden-Württemberg, Heft 51, 71-77, 120-124.

Delev, Popov 2005 P. Delev, H. Popov. Das antike Strassennetz im mittleren Mestagebiet.“ . – BAR International Series 1350, 103-107.

Статии и студии в България

Попов 1996 Отново за тракийския поход на Александър ІІІ Македонски през 335 г. пр. н.е. – In Стипендианти на фондация “Отворено общество” 1995, София, 1996, 7-35.

Delev, Popov 2002 P. Delev, Ch. Popov. The Ancient Road Network in the Middle Mesta Region. – In Koprivlen. Rescue Arcaeological Investigations along the Road Gotse Delchev – Drama 1998-1999, vol. I, Sofia, 57-63.

Popov 2002 Ch. Popov. Strainers. – In Koprivlen. Rescue Arcaeological Investigations along the Road Gotse Delchev – Drama 1998-1999, vol. I, Sofia, 207-212.

Popov 2002 Ch. Popov. Construction Ceramics. – In Koprivlen. Rescue Arcaeological Investigations along the Road Gotse Delchev – Drama 1998-1999, vol. I, Sofia, 227-231.

Делев, Попов 2002 П. Делев, Х. Попов. Античната пътна мрежа в района на Средна Места. – В Копривлен. Спасителни археологически проучвания по пътя Гоце Делчев – Драма 1998-1999 г., т. І, София, 2002, 55-60.

Попов 2002 Х. Попов. Цедки. – В Копривлен. Спасителни археологически проучвания по пътя Гоце Делчев – Драма 1998-1999 г., т. І, София, 2002, 169-170.

Попов 2002 Х. Попов. Строителна керамика. – В Копривлен. Спасителни археологически проучвания по пътя Гоце Делчев – Драма 1998-1999 г., т. І, София, 2002, 186-190.

Popov 2004 Zur Frage der Siedlungskontinuität bei den Stadtzentren in Thrakien und Illyrien während der Eisenzeit. – Archaeologia Bulgarica, 1, 13-24.

Popov 2004 H. Popov. Gesetzmessigkeiten in der Konzentration und Besiedlung der Zentralorte in Alt-Thrakien während der Jüngen Eisenzeit. – In V. Nikolov, K. Bačvarov (Hrsg.). Von Domica bis Drama. Gedenkschrift für Jan Lichardus. Sofia 2004, 231 – 235.

Попов 2004 Х. Попов. Археометалургия на желязната епоха в България – състояние и перспективи на проучванията. – Археология, XLV, 1-2, 33-42.

Попов 2005 Х. Попов. Към проблематиката на строителната керамика от селищния обект при с. Копривлен, Гоцеделчевско. – В Heros Hephaistos. Studia in honorem Liubae Ognenova-Marinova, В. Търново, 345-355.

Попов 2005 Х. Попов. Една ранножелязна находка от Кюстендил. – Известия на Исторически музей Кюстендил, т. Х, 51-62.

Попов 2005 Х. Попов. Тракийски градове и римски градове. Има ли приемственост ? – In Stephanos Archaeologicos in honorem Professoris Ludmili Getov. Studia Archaeologica Universitatis Serdicensis, Suppl. IV, 610-618, София.


Редактирани книги

Т. Стоянов, М. Тонкова, Х. Прешленов, Х. Попов. Heros Hephaistos. Studia in honorem Liubae Ognenova-Marinova, В. Търново,2005.


Преподавателска дейност

1996 - 2002 , 2004 Софийски университет “Св. Климент Охридски”

2005 Нов български университет, София


Участие в научни форуми

2005 Международен симпозиум “Металургията в Югоизточна Европа от древността до края на ХІХ век”, Созопол. Доклад Находки, свързани с античната металургия от фонда на Исторически Музей Хасково

2005 Научна конференция в чест на Мария Чичикова, София. Доклад Нови данни за употребата на кирпич в предримска Тракия (в съавт. с Даниела Стоянова)

2003 Международен симпозиум Frühkeltische Fürstensitze. Älteste Städte und Herrschaftszentren nördlich der Alpen? Internationaler Workshop zur keltischen Archäologie in Eberdinger – Hochdorf, Хохдорф, Германия. Доклад Urbanisierungsprozesse bei Thrakern und Illyrern – Modelle der Stadtwerdung

2002 Научна конференция в чест на Люба Огненова, София. Доклад Към проблематиката на строителната керамика от селищния обект при с. Копривлен, Гоцеделчевско

1999 Международен симпозиум в памет на Мечислав Домарадски, Казанлък. Доклад Das antike Strassennetz im mittleren Mestagebiet (в съавт. с П. Делев)

1998 Международен симпозиум “Пистирос и Тасос”, Септември. Доклад Philppopolis – Archäologie und Geschichte

1996 Научна конференция в чест на проф. Иван Венедиков, София. Доклад Иван Венедиков и българската археология


Участие в редколегии

От 2004 Известия на Археологическия институт


© 2023 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн