BG / EN
Home » Publications » Excavations and Research
Excavations and Research

Previous issues
З. Димитров. ТАТУЛ. Археологически комплекси от Античността: краят на ІV/ началото на ІІІ в. пр. Хр. – краят на ІV/ началото на V в. сл. Хр. – Разкопки и проучвания, 41. НАИМ при БАН. София, 2016. ISSN 0205-0722 В. Григоров. Крепостта Красен до Панагюрище. Разкопки и проучвания 40. София: НАИМ-БАН, 2010. ISSN 0205-0722, 350 стр., 110 обр., 48 табл. В. Динчев, Г. Кузманов, П. Владкова, А. Чолакова, Цв. Попова. Българо-британски разкопки на Градището при с. Дичин, Великотърновска област, 1996-2003 (резултатите от проучванията на българския екип). Разкопки и проучвания, 39. София: НАИМ-БАН, 2009 М. Манов. Селищният живот в долината на Средна Струма според античните епиграфски паметници от ІV/ІІІ в. пр. Хр. – ІІІ в. сл. Хр. Разкопки и проучвания, 38. София: НАИМ-БАН, 2008. ISSN 0205-0722, 248 стр., 205 обр. В. Динчев, Б. Божкова, В. Кацарова, А. Чолакова, М. Христов. Археологическото проучване на Хемските порти (в м. Гермето при с. Голица, Варненска област) през 2005 г. Разкопки и проучвания, 37. София: НАИМ-БАН, 2007. ISSN 0205-0722, 152 стр., 71 обр. S. Ivanova. Early and middle palaeolithic flint assemblages from the area of Shiroka Polyana dam, Western Rhodopes mountain, 2006 V. Dintchev. Early Byzantine Fortresses in Bulgaria and its Neighbouring Territories (In the Dioceses of Thracia and Dacia). Excavations & Research, 35. Sofia: Institute of Archaeology and Museum, 2006. ISSN 0205-0722, 140 pp., 101 figs. T. Ivanov. Ulpia Oescus. Roman, Late Roman and Early Byzantine Town. Volume II: Basilica Civilis et Templum Fortunae. 2005 Y. Atanassova, G. Kabakchieva, A. Yotsova, G. Kuzmanov, K. Dimitrov. Kastra Martis: Quadriburgium and Castellum. 2005 Ana Radunczeva. The Eneolithic Society on the Central Balkans, 2003 A. Bonev. Early Thrace. The Formation of Thracian Cultur, 2003