BG / EN
Home » Publications » Excavations and Research » Excavations and Research [ Брой: З. Димитров. ТАТУЛ. Археологически комплекси от Античността: краят на ІV/ началото на ІІІ в. пр. Хр. – краят на ІV/ началото на V в. сл. Хр. – Разкопки и проучвания, 41. НАИМ при БАН. София, 2016. ISSN 0205-0722 ]
Excavations and Research [ Брой: З. Димитров. ТАТУЛ. Археологически комплекси от Античността: краят на ІV/ началото на ІІІ в. пр. Хр. – краят на ІV/ началото на V в. сл. Хр. – Разкопки и проучвания, 41. НАИМ при БАН. София, 2016. ISSN 0205-0722 ]

Full text
Abstract
CONTENTS
Увод
Глава I. Описание на комплексите от Античността на археологическия обект край с. Татул, Момчилградско
11
Глава II. Етапи и методика на проучването на археологическия обект от Античността при с. Татул. Стратиграфия, хронология и периодизация на комплексите
33
Глава III. Археологически находки и материали, произхождащи от редовните разкопките на обекта през периода 2004-2007 г.
55
Глава IV. Архитектурни типове, функции и аналогии на сградите, съоръженията и цялостните ансамбли на обекта при с. Татул
79
Глава V. Археологическият обект при с. Татул – значение и място в региона през Античността
107
Литература
Summary
List of maps, figures and plates
ПРИЛОЖЕНИЯ
Общ план на обекта
149
Карти
150
Образи
155
Табла
209