BG / EN
Home » Publications » Excavations and Research » Excavations and Research [ Брой: Y. Atanassova, G. Kabakchieva, A. Yotsova, G. Kuzmanov, K. Dimitrov. Kastra Martis: Quadriburgium and Castellum. 2005 ]
Excavations and Research [ Брой: Y. Atanassova, G. Kabakchieva, A. Yotsova, G. Kuzmanov, K. Dimitrov. Kastra Martis: Quadriburgium and Castellum. 2005 ]

Full text
Abstract
CONTENTS
ПРЕДГОВОР
5
УВОД (Й. Атанасова)
7
Първа глава. ПИСМЕНИ ИЗВОРИ И ИЗСЛЕДВАНИЯ Γ ЗА КАСТРА МАРТИС (Й. Атанасова)
1. Писмени извори за Кастра Мартис
12
2. Изследвания за Кастра Мартис
13
Втора глава. НАХОДКИ ОТ ТРАКИЙСКАТА И РИМСКАТА ЕПОХА
1. Находки от тракийското селище (А. Йоцова)
18
2. Находки от римската епоха (Й. Атанасова)
23
Трета глава. АРХИТЕКТУРА И ГРАДОУСТРОЙСТВО НА КАСТРА МАРТИС (Й. Атанасова)
1. Квадрибургий
27
2. Кастел
43
3. Сграда със зидове на калов разтвор
48
4. Некропол
50
Четвърта глава. КЕРАМИКА ОТ КАСТРА МАРТИС
1. Римска и сива излъскана керамика (Г. Кабакчиева)
81
2. Късноантична керамика (Г. Кузманов)
128
3. Късноантични лампи (Г. Кузманов)
181
Пета глава. НАХОДКИ ОТ КАСТРА МАРТИС (Й. Атанасова)
1. Находки от метал
190
2. Находки от кост и рог
208
3. Находки от стъкло
209
4. Находки от глина
209
5. Находки от камък
210
Шеста глава. АНТИЧНИ МОНЕТИ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ТЕГЛО (К. Димитров)
ЗАКЛЮЧЕНИЕ (Й. Атанасова)
240
СЪКРАЩЕНИЯ
243
CASTRA MARTIS (Summary)
244