BG / EN
Home » Publications » Excavations and Research » Excavations and Research [ Брой: T. Ivanov. Ulpia Oescus. Roman, Late Roman and Early Byzantine Town. Volume II: Basilica Civilis et Templum Fortunae. 2005 ]
Excavations and Research [ Брой: T. Ivanov. Ulpia Oescus. Roman, Late Roman and Early Byzantine Town. Volume II: Basilica Civilis et Templum Fortunae. 2005 ]

Full text
Abstract
CONTENTS
ПРЕДГОВОР
5
ГЛАВА І - ГРАЖДАНСКАТА БАЗИЛИКА
І.1. Топография, план и градеж
7
І.2. Предверието
19
І.3. Средният кораб. Западната и източната колонада
28
І.4. Средният кораб. Северната и южната колонада
30
І.5. Източната част на базиликата
44
І.6. Функционална характеристика и графични реконструкции
49
І.7. Кариатидите. Произход и разпространение
66
І.8. Датировка на базиликата
73
І.9. Каталог на архитектурните части от гражданската базилика
77
ГЛАВА ІІ - ХРАМЪТ НА ФОРТУНА
ІІ.1. Топография и стратиграфия
91
ІІ.2. Общ план на храмовия комплекс
103
ІІ.3. Южният портик с латинския строителен надпис
105
ІІ.4. Вътрешният перистилен двор
148
ІІ.5. Същинският храм
161
ІІ.6. Северната част на храмовия комплекс
171
ІІ.7. Характеристика и аналогии на релефната украса
174
ІІ.8. Култът на Фортуна-Тюхе в Горна Мизия, Долна Мизия и Тракия
201
ІІ.9. Декуманус максимус, портикът и сградите срещу храма на Фортуна
203
ІІ.10. Каталог на архитектурните части от храма на Фортуна
207
ДРУГИ
БИБЛИОГРАФИЯ
233
ПОКАЗАЛЕЦ
241
ПОКАЗАЛЕЦ НА ОБРАЗИТЕ
249
РЕЗЮМЕ
257