BG / EN
Home » Publications » Excavations and Research » Excavations and Research [ Брой: T. Ivanov. Ulpia Oescus. Roman, Late Roman and Early Byzantine Town. Volume II: Basilica Civilis et Templum Fortunae. 2005 ]
Excavations and Research [ Брой: T. Ivanov. Ulpia Oescus. Roman, Late Roman and Early Byzantine Town. Volume II: Basilica Civilis et Templum Fortunae. 2005 ]

Full text
Abstract
CONTENTS
ПРЕДГОВОР
5
ГЛАВА І - ГРАЖДАНСКАТА БАЗИЛИКА
І.1. Топография, план и градеж
7
І.2. Предверието
19
І.3. Средният кораб. Западната и източната колонада
28
І.4. Средният кораб. Северната и южната колонада
30
І.5. Източната част на базиликата
44
І.6. Функционална характеристика и графични реконструкции
49
І.7. Кариатидите. Произход и разпространение
66
І.8. Датировка на базиликата
73
І.9. Каталог на архитектурните части от гражданската базилика
77
ГЛАВА ІІ - ХРАМЪТ НА ФОРТУНА
ІІ.1. Топография и стратиграфия
91
ІІ.2. Общ план на храмовия комплекс
103
ІІ.3. Южният портик с латинския строителен надпис
105
ІІ.4. Вътрешният перистилен двор
148
ІІ.5. Същинският храм
161
ІІ.6. Северната част на храмовия комплекс
171
ІІ.7. Характеристика и аналогии на релефната украса
174
ІІ.8. Култът на Фортуна-Тюхе в Горна Мизия, Долна Мизия и Тракия
201
ІІ.9. Декуманус максимус, портикът и сградите срещу храма на Фортуна
203
ІІ.10. Каталог на архитектурните части от храма на Фортуна
207
ДРУГИ
БИБЛИОГРАФИЯ
233
ПОКАЗАЛЕЦ
241
ПОКАЗАЛЕЦ НА ОБРАЗИТЕ
249
РЕЗЮМЕ
257


Upcoming
Publications
Arheologia (Sofia)
Accessible for people with disabilities