BG / EN
Home » Publications » Excavations and Research » Excavations and Research [ Брой: V. Dintchev. Early Byzantine Fortresses in Bulgaria and its Neighbouring Territories (In the Dioceses of Thracia and Dacia). Excavations & Research, 35. Sofia: Institute of Archaeology and Museum, 2006. ISSN 0205-0722, 140 pp., 101 figs. ]
Excavations and Research [ Брой: V. Dintchev. Early Byzantine Fortresses in Bulgaria and its Neighbouring Territories (In the Dioceses of Thracia and Dacia). Excavations & Research, 35. Sofia: Institute of Archaeology and Museum, 2006. ISSN 0205-0722, 140 pp., 101 figs. ]

Full text
Abstract
CONTENTS
УВОД
5
ГЛАВА І
УКРЕПЕНИТЕ СЕЛИЩА
І.1. Разпространение, класификация, местоположение
9
І.2. Обществените компоненти на укрепените селища
10
І.3. Домакинствата на укрепените селища
22
І.4. Заключение
30
ГЛАВА ІІ
ВОЕННИТЕ КРЕПОСТИ
ІІ.1. Известните военни крепости
33
ІІ.2. Обобщение
38
ІІ.3. Военната доктрина на Империята в защитата на Балканите през ранновизантийската епоха
39
ГЛАВА ІІІ
ОСТАНАЛИТЕ КРЕПОСТИ
ІІІ.1. Укрепените убежища
45
ІІІ.2. Укрепените култови обекти
47
ІІІ.3. Укрепените центрове на имения
51
ЕПИЛОГ
53
ЛИТЕРАТУРА
55
73
ПРИЛОЖЕНИЕ I/APPENDIX I
ОСНОВНИ ДАННИ ЗА УПОМЕНАТИТЕ КРЕПОСТИ
Легенда
81
DATA ABOUT THE FORTRESSES
Legend
83
ТАБЛИЦИ/TABLES
85
ПРИЛОЖЕНИЕ II/APPENDIX II
КАРТИ И ПЛАНОВЕ
Легенда
89
MAPS AND PLANS
Legend
90
СПИСЪК НА ОБРАЗИТЕ
91
LIST OF FIGURES
94
ОБРАЗИ/FIGURES
97