BG / EN
Home » Publications » Dissertations » Dissertations [ Брой: 2011, 5 ]
Dissertations [ Брой: 2011, 5 ]

Full text
Abstract
CONTENTS
Deyan Rabovyanov. The provincial stone fortresses of the First Bulgarian Empire (9th – beginning of 11th century). (Dissertations, volume 5), Sofia: NAIM-BAS, 2011. ISBN 978-954-9472-12-7, 308 pp., 160 figs.
УВОД
7
БЛАГОДАРНОСТИ
11
ПРЕГЛЕД НА ПРОУЧВАНИЯТА
12
ГЛАВА ПЪРВА
Регионални групи крепости — планови и конструктивни особености
19
I.1. Крепости на изток от р. Янтра, между Дунав и Стара планина
22
I.2. Крепости на запад от р. Янтра
39
I.3. Крепости на север от р. Дунав
43
.4. Крепости на юг от Стара планина
45
I.5. Крепости от югозападните български земи
51
ГЛАВА ВТОРА
Извънстоличните каменни крепости като съоръжения за отбрана и живеене
63
II.1. Типология на крепостите
63
II.2. 0рганизация на отбраната и атаката на крепостите по изворови и археологически данни
66
II.3. Крепостите в отбранителната система и пътната мрежа на Първото българско царство
72
II.4. Извънстоличните каменни крепости в съпоставителен план и тяхната строително-архитектурна традиция
81
II.5. Извънстоличните каменни крепости в селищната система на Първото българско царство
97
ГЛАВА ТРЕТА
Поява, функциониране и изоставяне на извънстоличните каменни крепости
111
III.1. Фортификацията на ранния период на Първото българско царство: землените укрепления
111
III.2. Хронологически рамки на каменните крепости по регионални и архитектурно-функционални групи: археологическите доказателства
115
III.3. Причини за изоставянето на землените укрепления и за появата на извънстоличните каменни крепости
122
III.4. Фактори за изоставянето на извънстоличните каменни крепости и тяхната съдба в периода на Византийската власт и Второто българско царс
129
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
135
ЛИТЕРАТУРА
139
ПРИЛОЖЕНИЯ
161
Каталог на обектите
163
Таблица 1. Функциониращи извънстолични каменини крепости в периода на Първото българско царство
209
Таблица 2. Представяне на извънстоличните каменни крепости според приетата типология
214
Списък на приложените карти
217
Карти
217
Образи
227
287