BG / EN
Home » Publications » Dissertations » Dissertations [ Брой: 2011, 6 ]
Dissertations [ Брой: 2011, 6 ]

Full text
Abstract
CONTENTS
Aleta Guadelli. Les artefacts en matière dures animales du paléolithique Bulgarie. (Dissertations, volume 6), Sofia: NAIM-BAS, 2011. ISBN 978-954-9472-13-4, 288 pp., 101 figs.
ВЪВЕДЕНИЕ
11
Глава I
ОБЩ ПРЕГЛЕД НА КУЛТУРНО-ХРОНОЛОГИЧЕСКИЯ КОНТЕКСТ: ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАЛЕОЛИТ
Ранен палеолит
15
Среден палеолит
16
Преходен период между средния и късния палеолит
17
Късен палеолит в Европа и Близкия Изток
19
Глава II
МЕТОДИКА НА ПРОУЧВАНЕТО
Развитие на методическите тенденции в изследванията на костни ансамбли от палеолита
23
Основни принципи и етапи в анализа на костни ансамбли от палеолита
25
      Видово и остеологично определяне на костните останки
26
      Тафономия на костните останки и състояние на костните артефакти
30
      Следи, свързани с небиологичните тафономични процеси: Биологични неантропични следи
31
      Археозоология и класификация на следите с антропичен произход
32
Производствени цикли в технологията на преработка на твърди животински тъкани
33
Уточнения на методическия подход в изследването
35
Терминологични пояснения
35
      Термини, свързани с технологичния цикъл и подготовката на костни оръдия
36
      Основни типове палеолитни оръдия
37
Критерии при технико-типологическия анализ
39
      Полуфабрикати и отпадъци
40
      Прободни сечива и оръжия
41
      Ретушьори и подложки
42
      Гладилки
43
      Ретуширани кости
43
      Предмети на изкуството
44
Типология на костните артефакти в разглежданите колекции
45
Бележки за функционалния анализ
47
Глава III
АНАЛИЗ НА КОСТНИТЕ АРТЕФАКТИ ОТ ПАЛЕОЛИТНИ АНСАМБЛИ ОТ БЪЛГАРИЯ
Козарника
Представяне на находището
51
История на проучванията и ситуация при регистрирането на пещерата
51
Стратиграфия и хронология
52
Археологическа секвенция
52
Датиране
54
Палеонтология
55
Тафономия и археозоология
55
Анализ на костните предмети
58
Раннопалеолитна секвенция
60
Среднопалеолитна секвенция
61
Къснопалеолитна секвенция
62
Находки от контакта с холоценски пластове
71
Находки от несигурен стратиграфски контекст
72
Находки от ями
72
Обобщение
72
Темната дупка
Представяне на находището
76
История на проучванията
76
Стратиграфия на отложенията
77
Абсолютни дати
77
Археологическа секвенция
77
Палинология
80
Някои аспекти от палеонтологическото изследване
80
Анализ на артефактите
81
Среден палеолит
82
Преход среден/късен палеолит
82
Начало на късния палеолит
82
Граветска секвенция
82
Епиграветска секвенция
85
Материали с неясен стратиграфски контекст
85
Материали от ями – 4 броя
86
Материали от проучванията на Рафаил Попов
86
Обобщение на данните
86
Бачо Киро
Представяне на находището
88
История на проучванията
89
Стратиграфия на отложенията
90
Археологическа секвенция
90
Някои аспекти на палеонтологическия анализ
92
Човешки останки
92
Абсолютна хронология
93
Анализ на костните предмети
93
Структура на колекцията
94
Среднопалеолитна секвенция
95
Къснопалеолитна секвенция
96
Находки от неясен стратиграфски контекст
98
Обобщение на данните
99
За интерпретациите на пластове 11а и 11
99
Други интерпретации на пласт 11
103
Костните артефакти в дискусията за културно-хронологично определяне на ансамблите от пластове 11а и „ориняка" в Бачо Киро
104
Пещ
Представяне на находището
107
Анализ на артефактите от твърда животинска материя
108
Долен културен пласт
109
Среден културен пласт
109
Обобщение
109
Моровица
Данни за обекта
110
Костен връх
110
Васил Левски
Обобщение
111
Данни за находището
111
Анализ на артефактите от твърда животинска материя
112
Табашка пещера
Археологическият обект
113
Анализ на артефактите от твърда животинска материя
113
Самуилица II
Представяне на находището
114
Анализ на артефактите от твърда животинска материя
114
Находки с неясна сгратиграфска позиция
115
Обобщение
115
Глава IV
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Систематизация на изходните данни
117
      Типология и обща характеристика на костните ансамбли
117
      Типологически списък
117
      Характеристика на ансамблите в хронологичен аспект и по културна принадлежност
121
Българските колекции в контекста на Западна Евразия
131
      Аналогии на ранния палеолит от Козарника
132
      Среднопалеолитните ансамбли в контекста на Европа
134
      Късният палеолит у нас в контекста на Европа и Близкия Изток
135
Дискусия
141
Перспективи на проучванията
146
БЛАГОДАРНОСТИ
149
БИБЛИОГРАФИЯ
151
ИЛЮСТРАЦИИ
173