BG / EN
Home » Publications » Pliska-Preslav » Pliska-Preslav [ Брой: 2013, 7 ]
Pliska-Preslav [ Брой: 2013, 7 ]

Full text
Abstract
CONTENTS
Предговор. Александър Горчев
11
Павел Георгиев. "Тухленият" Преслав - реален или въображаем? (Към проблема за ареала на мегаполиса Велики Преслав)
13
Стойчо Бонев. Личният дворец на преславските владетели
29
Казимир Попконстантинов, Росина Костова. Манастирът на Георги, синкел български в Преслав: Историята на една българска аристократична
44
Христо Харитонов. Погребален обредно-обичаен текст от столицата Преслав
63
Гергана Илиева. Ново сведение за Преслав
76
Emilia Corbu. Historical Danube Influence on Early Medieval History
85
Cristina Paraschiv-Talmaţchi. Considerations regarding the Early Medieval Habitation (9th - 10th Century) from Pantelimonu de Sus, Constanţa County (Campaigns 2010-1012)
96
Радостина Георгиева. Сребърен обков от архитектурния комплекс в югозападната част на царския дворец във Велики Преслав
112
Тонка Михайлова. Медна апликация с клетъчен емайл от Песлав
116
Константин Тотев. Средновизантийски оловен талисман от Преслав
124
Георги Атанасов. Бронзова ръка - държател на масивен свещник (ламна, козметариция?) от средновековния катедрален храм на Дръстър (Силист
132
Кристина Рау. Корона или "палмови клонки". За стилизираните мотиви върху една част от реликварните кръстове с изображения на Богородица
146
Стела Дончева. Реконструкция на коланни гарнитури по материали от ранносредновековния център за металопластика при с. Златар, Преслав
152
Светлана Рябцева. О балканских связах населения Пруто-Днестровского региона. По материалам находок предметов цветной металлообработк
171
Ангел Конаклиев. Инструмент от работилница за металообработка край село Надарево, Търговищко
184
Константин Константинов. Комплект занаятчийски инструменти от старобългарското селище при с. Хърсово, община Никола Козлево
191
Patrick Lecaque. Notes on the Iconography of the Paintings of the St Demetrius Church in Patalenica, Bulgaria
199
Цветанка Бонева. Нови находки керамика със сграфито украса от Преслав
215
Мария Манолова-Войкова. Стъклени гривни от владетелската църква на Велики Преслав
225
Сергей Сорочан. Об эволюции торгово-экономической политики Византии в нижнем Подунавье в VII-X вв.
240
Николай Николов. Нов моливдовул на цар Петър I (927 - 969) с кирилски надпис
256
Димитър Димитров. Непубликувани печати на Симеон (893 - 927) и Петър I (927 - 969) от фонда на АМ "Велики Преслав"
260
Иван Йорданов. Византийското присъствие в Преслав (971 - 986). Приносът на сфрагистиката
267
Женя Жекова. Велики Преслав през втората половина на XIII в. Залезът на един царстващ град (по нумизматични данни)
303
Георги Дзанев. Колективна монетна находка от землището на град Цар Калоян, Разградско
319
Юлий Могаричев. Крым и Нижнедунайский регион: проблема локализации позднеантичных и раннесредновековых историко-географических обла
337
Кремена Стоева. Гробна находка от времето на Великото преселение на народите от раннохристиянска църква № 1 в аула до с. Хан Крум, общин
354
Михаил Христов, Кремена Стоева. Съдове от антична пещ за битова керамика до раннохристиянска църква № 1 в аула до с. Хан Крум, община Пре
370
Димчо Момчилов. Коланни украси V - VII в. от Археологическия фонд на Карнобатския музей
402