BG / EN
Home » News » » ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 182, АЛ. 1, Т. 5 ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ПО ОХРАНА ЗА НУЖДИТЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ИНСТИТУТ С МУЗЕЙ ПРИ БАН“ С ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: „ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕНОНОЩНА ВЪОРЪЖЕНА ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИ ЦЕННОСТИ С ВИСОКА ОБЩЕСТВЕНА ЗНАЧИМОСТ, МЕРОПРИЯТИЯ, ДВИЖИМИ ВЕЩИ, ЦЕННИ ПРАТКИ И ТОВАРИ“ И ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: „ОХРАНА СЪС СОТ“.
ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 182, АЛ. 1, Т. 5 ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ПО ОХРАНА ЗА НУЖДИТЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ИНСТИТУТ С МУЗЕЙ ПРИ БАН“ С ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: „ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕНОНОЩНА ВЪОРЪЖЕНА ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИ ЦЕННОСТИ С ВИСОКА ОБЩЕСТВЕНА ЗНАЧИМОСТ, МЕРОПРИЯТИЯ, ДВИЖИМИ ВЕЩИ, ЦЕННИ ПРАТКИ И ТОВАРИ“ И ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: „ОХРАНА СЪС СОТ“.

05.06.2020