BG / EN
Home » Contacts » Alphabetical list of employees » Dr. Zhivko Aladzhov Associate Professor
Dr. Zhivko Aladzhov Associate Professor

Employment, academic and research positions
Since 1990 Senior Reasearch Associate 2nd degree, NIAM-BAS, Department of Medieval Archaeology
1986-1990 Reasearch Associate 1st degree, NIAM-BAS, Department of Medieval Archaeology
1984-1986 Reasearch Associate 2nd degree, NIAM-BAS, Department of Medieval Archaeology
1982-1984 NIAM-BAS, Department of Medieval Archaeology
1976-1981 Shumen Branch of the NIAM

Education
1983 Ph.D. Thesis: Protobulgarian Religious System According to the Archaeological Evidence
1976 MA in history and philosophy, Sofia University St. Kliment Ohridski. Thesis: Border Fortifications of the First Bulgarian Kingdom
1972 23rd High school, Sofia

Organizing Experience
Since 1999 Member of the Academic Board of NIAM-BAS
Chairman of the Committee for Control of Archaeological Excavations Records

Languages
German, Russian

Research
Areas of research interest: Protobulgarians; First Bulgarian Kingdom; Markeli

Archaeological Excavations:
Director: Pliska, Site # 40; Veliki Preslav, the early wall of the Preslav Aul; Preslav Archbishopric; Perperek, the shrine to the north of the Fortress; Karnobat, Markeli Fortress; Sredets, Potamoukastel Fortress; Aksakovo, near Varna, Mihalich Fortress; Varna, the Fortress at Galata

Publications:
Западнобългарските погранични валове. – В: Студентски проучвания, III, 1975, с. 113-126.

Отново върху проблема за Онгъла. – Бюлетин на Клуба за НТМ – ИФ, № 1, 1976, с. 11-13.

Експедиция “Годеч’ 76”. – Бюлетин на Клуба за НТМ – ИФ, № 1, 1976, с. 8-10 (в съавторство).

Противодесантни валове от времето на Първата българска държава. – Студентски проучвания, IV, 1976, с. 53-61.

Отчет за резултатите от експедиция “Годеч’76”. – Студентски проучвания, IV, 1976, с. 241-247.

Църквите от Средна Западна България (Годечки район). – Бюлетин на Клуба за НТМ – ИФ, № 2, 1977, с. 13-19.

Прабългарската религия – основна държавна идеология. – В: Втора национална конференция на младите историци, С., 1979, с. 22-24.

Нов бронзов кръст-енколпион от Велики Преслав. – Векове, VIII, 1979, 2, с. 73-75.

Новопостъпил бронзов печат от Велики Преслав. – Нумизматика, XIII, 1979, 4, с. 3-5. (в съавторство).

Първа комплексна конференция по българистика. – МПК, XIX, 1979, 3, с. 73.

Символ на света в някои прабългарски паметници. – Археология, XXII, 1980, 1, с. 41-47.

Три графитни изображения от Шуменски окръг. – Векове, 1980, 5, с. 53-57.

Старобългарски мраморен релеф от Велики Преслав. – Археология, XXII, 1980, 4, с. 36-44.

Некрополът при Дворцовата църква във Велики Преслав. – МПК, XXI, 3, 1981, с. 19-24.

Нов медальон със знаци. – Нумизматика, XV, 1981, 3, с. 28-31.

Бронзови токи с животински изображения. – Археология, XXIII, 1981, 4, с. 22-27.

Ловните птици у нас. – Природа и знание, 8, 1982, с. 10.

За семантиката на някои изображения от Надьсентмиклошкото съкровище. – Векове, XI, 1982, 6, с. 36-42.

Небесный всадник, кто он? – С тайны веков, Москва, 1983, с. 221-223.

За един тип изображения на Тангра. – МПК, XXXII, 1983, 1, с. 25.

Прабългарската религиозна система според археологическите данни. – С., 1983, Автореферат.

За култа към Тангра в средновековна България. – Археология, XXV, 1983, 1-2, с. 76-85.

Органични материали и соли от некропола при Дворцовата църква във Велики Преслав. – Интердисциплинарни изследвания, X, С., 1983, с. 37-46.

Я. Р. Дашкевич, Э. Трыярски. Каменные бабы. – Археология, XXV, 1983, 1-2, с. 110-111, (рец).

Култови фигурки от района на Плиска. – Преслав, 3, 1984, с. 276-282.

Бележки по повод две статии. – Старобългаристика, VIII, 1984, 1, с. 128-129.

Археология СССР. Степи Евразии в эпоху средновековья. М., 1981. – Археология, XXVI, 1984, 2-3, 124-126, (рец).

Съкровище от византийски златни монети от Плиска. – Нумизматика, XIX, 1985, 1, с. 31-40.

Космогоничната култура на прабългарите. – Проблеми на културата, VIII, 1985, 3, с. 89-95.

Die Religion der heidnischen Protobulgaren im Lichte einiger archäologischer Denkmäler. – Praechistorische Zeitschrift, 60, 1985, 1, p. 70-92.

Две новоразкрити бански постройки в центъра на Велики Преслав. – Акти: Втори национален конгрес по история на медицината, 1985, с. 11-14.

Разкопки и проучвания на ранната северна крепостна стена на Велики Преслав. – Плиска-Преслав, 4, С., 1985, с. 161-176.

Данните от некрополите като извор за религията на прабългарите. – В: Трета национална конференция на младите историци. С., 1985, с. 7-12.

Нов тип византийски моливдовул от Велики Преслав. – Нумизматика, XX, 1986, 4, с. 38-40.

За името и същността на върховния прабългарски бог. – Българска етнография, XI, 1986, 4, с. 72-77.

Археологическо проучване на комплекс “А” (Обект 40) в Плиска. – ГМСБ, XII, 1986, с. 37-48 (в съавторство).

За появата и развитието на градоустройствената схема на старобългарските градски центрове. – В: Труды V международного конгреса славянской археологии., Москва, 1987, Т. I, 2а, с. 13-18.

Данни за прабългарско присъствие в Родопската област. – Доклади: Втори конгрес по българистика – България през Средновековието., С., 1987, с. 294-300 (в съавторство).

А. Стойнев. Светогледът на прабългарите. – Българска етнография, 1987, 3, с. 64-65, (рец).

Оловни висулки-печати от Велики Преслав. – В: Юбилейна научна сесия ВТУ 25 години, 1988, с. 34-35.

Небесни, астрални и космогонични знаци. – Интердисциплинарни изследвания, XV, 1988, с. 110-112.

За семантиката на композициите върху кани 2 и 7 от Надьсентмиклошкото съкровище. – Българска етнография, XIII, 1988, 4, с. 24-31.

Българо-унгарска среща по въпросите на ранното средновековие. – Археология, XXX, 1988, 4, с. 57-58, (отзив).

27 термина в енциклопедия “Кюстендил”, С., 1988

Моливдовули от обект “Преславска архиепископия”. – Нумизматика, XXXII, 1989, 1, с. 27-32.

Опит за определяне на знаците от прабългарските езически некрополи. – В: Проблеми на прабългарската история и култура, I, С., 1989, с. 269-274.

Хигиенни сгради и съоръжения от центъра на Преслав и тяхната връзка с подобни паметници от съседните страни. – Дунавски симпозиум по история на медицината, С. 1989, с. 9.

Надписи от 1845 г. в църквата на Туден. – Векове, XVIII, 1989, 3, с. 24-31 (в съавторство).

Древние обряды, верования и культы. – Български Фолклор, XV, 1989, 2, с. 96-97. Осветителни прибори от Велики Преслав. – В: Първа национална конференция на младите археолози, С., 1990, с. 24.

Землено укрепление около Маркели. – Проблеми на прабългарската история и култура, II, С., 1991, с. 138-144 (в съавторство).

Разкопки на крепостта “Маркели” през 1986-1987 г. – В: История и култура на Карнобатския край, С. 1991, с. 25-28 (в съавторство).

Небесни, астрални и космогонични знаци от ранното българско средновековие. – Интердисциплинарни изследвания, XVIII, 1991, I, с. 215-220.

Преславската патриаршия през X в. – Големият царски дворец във Велики Преслав. Т. I, С., 1991, 177 с. (в съавторство).

Проучвания върху старобългарските знаци (В търсене на закономерности). – Разкопки и проучвания, XX, 1991, с. 71-154.

Патриарший двор во Великом Преславе. – В: XVIII межд. Конгрес византинистов, М. 1991, I, Резюме докладов, с. 28-29.

Старобългарски оловен печат със знаци от Велики Преслав. – Археология, 1991, 1, 41-44.

Фрагмент от стеатитна икона от Велики Преслав. – Векове, 1991, 1-2, с. 68-70.

Тежести и части от везни от южната половина на Двореца във Велики Преслав. – Нумизматика и сфрагистика, 1992, 1-2, с. 30-35.

Предстоличен Преслав. – В: Приноси към българската археология. I. 1992, с. 48-53.

Нови проучвания на една от крепостните стени във Вътрешния град на Велики Преслав. – В: Приноси към българската археология. I. 1992, с. 43-48, (в съавторство).

Бележки върху винопроизводството през ранното българско средновековие. – В: Плиска-Преслав, 5, 1992, с. 216-221.

Мадара и прабългарските култови средища. – В: Мадара, 3, 1992, с. 143-152.

Нови амфорни печати от Велики Преслав. – ГНАМ, IX, 1993, с. 101-106.

Крепостта “Маркели” – някои стратиграфски и хронологически бележки. – В: Североизточна Тракия и Византия през IX-XIV век. 1993, с. 118-125.

Златна апликация с клетъчен емайл от Велики Преслав. – В: Преслав, V, 1993, с. 117-121.

Некропол край църквата на обект 40 във Външния град на Плиска. – В: Плиска-Преслав, 6, 1993, с. 85-94.

Към въпроса за еврейската диаспора в българските земи през XV-XVIII век. – Приноси към българската археология, II, 1993, с. 198-204 (в съавторство).

Структура на знаците от славянските езически некрополи. – В: Сборник в чест на акад. Димитър Ангелов, С., 1994, с. 265-269.

Оброчна плочка на тракийския Херос от с. Тракия, Старозагорско. – ГМЮИБ, 1994, с. 59-62.

У. Фидлер. Студия за некрополите на Долен Дунав от VI до IX век. – Археология, 1994, с. 59-62 (рец. в съавторство).

В. Н. Босилов, Избранник духов, М. – ИАИ, 1994, с. 134-135 (рец).

Тока с редки изображения от Велики Преслав. – ИАИ, 1994, с. 81-83.

Два енколпиона от района на Велики Преслав. – ИАИ, 1994, с. 84-86.

И. Кызласов. Древнетюркская руническая писменость. – Археология, 1995, 1, с. 55-56 (рец.).

Осветителни тела от Велики Преслав. – Археология, 1996, 2-3, 79-83.

Ранновизантийски бронзов печат от с. Рогачево. – Археология, 1996, 4, с. 60-62.

Оброчна плочка на тракийския Херос от с. Тракия, Старозагорско. – В: сп. Участие, 1996, 2, с. 40.

Д. Овчаров на 65 години и 40 години творческа дейност. – Археология, 1996, 2-3, 93-97.

Новооткрита средновековна тесера от времето на Василий II. – Нумизматика и сфрагистика, 1995-1997, С., 1997, с. 99-100.

За облика и характера на архитектурните комплекси от Външния град на Плиска. – Известия на Шуменския музей, IX, 1997, с. 101-105.

За общественото начало в устройството на прабългарската войска. – В: Проблеми на прабългарската история и култура, III, 1997, с. 122-125.

По въпроса за церемониите в българския царски двор. – В: Епископконстантинови четения, Т. 3, 1998, с. 44-47.

Оловен медальон от Карнобатската крепост. – Нумизматика и сфрагистика, V, 1998, 1, с. 102-104.

Сребърен пръстен с надпис от Карнобат. – В: Археологически вести, 1, 1998, с. 49-52..

Крепостта Маркели край Карнобат. – сп. Участие, 1-2, 1998, с. 49-50.

Проучване на скалното светилище северно от Перперек. – В: Родопика, II, 1999, 1, с. 35-45.

Прабългарски тип амулети от Македония и Сърбия. – Старини, 1999, 1, с. 97-100.

Къде се е намирал центърът на прабългарската войска на юг от Балкана, в Тракия и Хемимонт. – Археологически вести, 2, 1999, с. 27-30.

Въртящ се керамичен печат от Плиска. – Нумизматика и сфрагистика, VI, 1999, 1, с. 1-4.

Паметници на прабългарското езичество. С., 1999, 71 с.

За новата книга на ИК “Агато”. – Проблеми на изкуството, 1999, 3, с. 62.

Регионална научна конференция “Археологически проучвания на Карнобатския край”. – Археология, XXXIX, 1999, 1-2, с. 127.

On the Importance of the Gold Coins’ Hoards from Pliska. – Macedonian Numismatic Journal, 2000, 4, с. 107-120.

Къде се е намирал Потамукастел от средновековните извори. – Втори есенни четения “Иван Гълъбов”. – В. Търново, 2000, с. 289-292.

Разкопките в Сливен и Карнобат и проблемът за прехода от античността към средновековието. – В: Годишник на Департамент Археология на НБУ, IV-V, 2000, с. 290-300 (в съавторство).

Тракия и Хемимонт във външната политика на България през VII-X в. – В: България, българите и техните съседи през вековете. Сборник в памет на доц. д-р Хр. Коларов., В. Търново, 2001, с. 87-91.

Синкретичен образ на Св. Петър от района на Мадара. – В: Криптохристиянство и религиозен синкретизъм. – С., 2002, с. 59-60.

Печат-цилиндър с прабългарски надпис. – Археология, 2002, 1, с. 63-69. Цар Иван Александър. – С., 2003, 64 с.

Етнически промени в Тракия и Хемимонт през втората половина на I хилядолетие след Христа. – В: Традиция и приемственост в България и на Балканите през средните векове. Сборник в чест на 6—годишнината на проф. Й. Андреев., В. Търново, 2003, с. 40-43.

Амулетите-кончета от Нови Пазар и лявото крило на прабългарската войска. – В: Плиска-Преслав, 9, (Сборник в памет на проф. П. Тивчев). 2003, с. 129-132.

Editorial Boards
Since 2004 Izvestija na Arheologicheskija institut
2000-2004 Arheologia (Sofia)Upcoming
Publications
Arheologia (Sofia)
Accessible for people with disabilities