BG / EN
Home » Contacts » Alphabetical list of employees » Dr. Sc. Ivan Yordanov Professor
Dr. Sc. Ivan Yordanov Professor

Address: Shumen Branch of the National Institute of Archaeology with Museum, 4 General Toshev St., 9701 Shumen
Phone: + 359 54 63217
Employment, academic and research positions
1990-1991, Head of Shumen Branch of the National Institute of Archaeology with Museum – BAS
Since 1998 Member of the Specialized Scientific Council on Ancient, Medieval History and Ethnography at the Higher Attestation Commission at the Council of Ministers
Since 1996 Senior Research Associate 1st degree
Since 1990 Member of the Academic Board at the National Institute of Archaeology with Museum – BAS
1988-1996 Senior Research Associate 2nd degree
1979-1988 Research Associate
1974-1979 Researcher, Shumen Branch

Education and additional qualification
1989, 2002 Scholarship of the Center for Byzantine Studies, Harvard University
2004-2005 Dumburton Oaks (Washington)
1998 Scholarship of the Institute for Byzantine Studies, Vienna
1993 Scholarship at Heberden Coin Room (Oxford)
1992 Dr. Habil. degree
1978 PhD degree
1972 MA degree, St. St. Cyril and Methodius Veliko Tarnovo University

Languages
English, Russian, French, German, Greek – written and spoken
Classic languages: Greek

Research
Areas of research interest:
Medieval numismatics and sphragistics; state symbols and signs in the Middle ages.

Publications:
1. Редки византийски монети.- Нумизматика, 3, 1973, 11-14.
2. Няколко необнародвани колониални монети от музея н Нова Загора.- Нумизматика, 4, 1973, 1-3.
3. Тракийски монети - подражания на тетрадрахмите на Маронея.- Нумизматика, 3, 1974, 1-4.
4. Монетосеченето на Константин Асен (1257-1277).- Нумизматика, 4, 1974, 1-6.
5. Колективна находка на византийски корубести монети от с. Овчарци, Сливенски окръг.- Археология, 1, 1975, 61-67.
6. Препечатани византийски монети.- Нумизматика, 2-3,1975,11-18.
7. \"Чужди\" монети в паричния пазар на средновековния Шумен (ХIII-ХVв.).- ГМСБ, 1, 1975, 141-152.
8. Монетосечене на Теодор Мангафа – узурпатор във Филаделфия през 1189-1190 и 1204-1208 г. – Нумизматика, 1-2, 1976, 20-28.
9. Колективна находка на корубести монети от с. Кортен, Новозагорско.- Археология, 1, 1976, 61-70.
10. Едностранни златни монети-медальони с името на хан Омуртаг.- Нумизматика, 4, 1976, 18-32.
11. Неиздадени монети на Мицо (Мичо) 1256-1263 г. от Североизточна България.- ГМСБ, 2, 1976, 228-234.
12. За началото на монетосечене в Средновековна България.- Нумизматика, 3, 1977, 3-23.
13. Редки и неизвестни медни монети от ХIII в.- Нумизматика, 4, 1977, 10-24.
14. Монети и монетно обръщение в Източна България от периода 1081-1261 г., канд. дисерт., С., 1978, 330 м.с. и 40 табл.(автреф.)
15. Единични и колективни находки на средновековни монети (ХII-ХIIIв.) от Кърджалийски окръг.- Ахридъ, 1, 1978, 137-153.
16. Монетната реформа на Алексий I Комнин (1081-1118) в светлината на нумизматичните находки от Източна България.- Археология, 1, 1978, 7-12.
17. Българско имитативно монетосечене от началото на ХIII в.- Нумизматика, 3, 1978, 3-18; Векове, 2, 1978, 29-38.
18. Billon Trachea from the First Half of the Thirteenth Century with the Name and Image of St. John of the Baptist.- Numismatic Chronicle, 1979, p. 213.
19. Златни медальони на хан Омуртаг (814-831).- Археология, 2, 1979, 25-33 [ в съавт. с П. Славчев].
20. Византийски фалшиви златни монети (VI-ХI в.).-Нумизматика, 4, 1979, 8-16.
21. Характер на монетната циркулация в средновековните български столици Преслав и Търново.- В: Средновековният български град, С., 1980, 229-239.
22. Une trouvaille collective de monnaies du Moyen age (XIII s.) pres du village de Dolna Kabda, dis. de Targoviste.- Byzantinobulgarica, 6, 1980, 173-211.
23. Ранни форми на монетно производство (ХI-ХII в.) в българските земи.- Нумизматика, 2, 1980, 4-16.[ Рец.: P. Diaconu, S-au emis monede in Dobrogea bizantina (secolele X-XII). - SCIVA, 3, 1983, 407-412]
24. Оловен отпечатък от матрица за сребърни милиаренсии на Йоан I Цимисхий (969-976).- Нумизматика, 4, 1980, 16-18.
25. Паричното обръщение в средновековна България.- История на финансовата и кредитна система в България, 1, Варна, 1981, 23-36; 61-71; 91-108.
26. Съкровище на билонови монети (ХII в.) от Шуменска крепост.- ГМСБ, 6, 1981, 44-49.
27. Оловен печат на Симеон Метафраст, магистър и логотет от Велики Преслав.- Векове, 1, 1981, 16-19.
28. Sceaux de deux notables byzantins de la fin du XI s.- Etudes Balkaniques, 3, 1981, 92-97.
29. Български монети от Преслав.-МПК, 3, 1981, 9-15.
30. Монетосечене на Мичо Aсен (1256-1263) във Велики Преслав.- Нумизматика, 4, 1981,21-42.
31. Малък Преслав или Преславец Х-ХI в. по сфрагистични данни.-: В: България 1300, 2, С., 1982, 335-340.
32. Etablissement administrativ a Preslav aux X-XI s.- Actes XVI Intern. Byzant. Kongress.-JOB, 32.2, 1982, 35-44.
33. Печати на Леон Саракинопул от Велики Преслав.- Археология, 1982, 1, 12-23.
34. Монетите от Чиракман.- Сборник \" Чиракман-Карвуна-Каварна\", С., 1982, 56-59.
35. Монетосечене на българските владетели от Добруджа (втора половина на ХIV в.).-В: Средновековна България и Черноморието, Варна, 1982, 119-131.
36. Още веднъж за монетите на Теодор-Петър.- Нумизматика, 4, 1982, 17-25.
37. Средновековно българско монетосечене.- Нумизматични публикации, С., 1982, 14-25.
38. Кой български град е бил наречен Теодоропол? - Векове, 1983, 1, 58-63.
39. Монетите от Преславското съкровище.- Нумизматична информация, С., 1983, 8-11.
40. Нови данни за Преслав в края на Х в.- Преслав, 3, 1983, 104-114.
41. Неиздадени византийски печати от Силистра (I).- ИНМВ, 19, 1983, 97-110.
42. Sceau et inscription de Gregoire Kourkouas - duc de Philippopolis.- Etudes Balkaniques, 1, 1983, 103-107.
43. Моливдовули на стратези на Преславица от ХI в. - Нумизматика, 1984, 1, 5-12.
44. Моливдовули на Дамян Добромир, дук на Тракия и Месопотамия.- ИНМВ, 20, 1984, 99-105.
45. Монети и монетно обръщение в средновековна България 1081-1261 г., С., 1984, изд.\" Наука и изкуство\"253 с., 39 табл. и 4 карти.
[ Рец.: K. Docev, Important contribution a l\'etudes la numismatique medievale.- Etudes Balkaniques, 3, 1986, 122-125; M. Salamon, Wiadomosci numizmatycne, 4(122), 1987, 252-254]
46. Molybdobulles de Boris Mihail (865-889) et de Simeon (893-913). - Etudes Balkaniques, 4, 1984, 89-93.
47. Srednowieczne panstwo Bulgarskie (VII-XIV w.) w swietle danych numismatycznych.-Balcanica Posnanensia, Poznan, 1,1985, 19-31.
48. Неиздадени византийски печати от Силистра (II).- ИНМВ, 21, 1985, 98-107.
49. Монети от разкопките на външните крепостни стени на Велики Преслав.- В: Плиска-Преслав, 4, 1985, 207-215.
50. Нов моливдовул на Никита Карики - дук на България.- Векове, 4, 1985, 64-68.
51. Управители на Филипопол през Х-ХI в.- Юбилеен сборник Пловдив, 1985, 164-172.
52. Molybdobulles novelements decouvert de Basile Apokapes. - Etudes Balkaniques, 1, 1983, 103-107.
53. Новооткрити моливдовули на Борис и Симеон.- Нумизматика, 4, 1986, 27-31. 54. Още веднъж за златните монети на Сермон стратилат.- Сб. в чест на Й. Юрукова, С., 1986, 37-38.
55. Les sceaux de deux chefs militaires byzantins trouves a Preslave: le magistros Leon Melissenos et le patrice Theodorokan.- Byzbul., 8, 1986, 183-189.
56. Моливдовули на Алексий Комнин, намерени в българските земи.- Нумизматика, 1, 1987, 12-19.
57. Съкровище от византийски перпери от с. Пайдушко, Търговищки окръг.- Археология, 1, 1987, 27-38 [в съавт. с Г. Гинев].
58. Dobrudja (491-1092) - selon les donnes de la numismatique et de la sphragistique.- Dobrudza, 1987, 182-207.
59. La strategie de Preslav aux X-XI siecles - selon les donnes de la sigillographie.- SBS, 1, 1987, 89-97.
60. Матрици за печати на средновековни български владетели Х, ХIII и ХIV в.- Втори международен конгрес по Българистика, 6, София, 1987, 668-677.
61. Страници от историята. Печатите в средновековна България, С., 1987, изд. Народна младеж, бил. \"Ключ\" [ рец.: Пл. Павлов, Векове, 6, 1989,85-88].
62. Имената на селищата в средновековна България според данните на сфрагистиката.- Труды V международного конгреса по славянской археологии, III.2, Москва, 1987, 126-139.
63. Quelques nouvelles donnes sur l\'administration byzantine au Bas-Danube ( fin du X-XI s).- Serie Byzantina Sorbonensia, 7, Paris, 1988, 119-127 [ в съавт. V.Tapkova-Zaimova].
64. Неиздадени византийски печати от Силистра (III).- ИНМВ, 24, 1989, 88-104.
65. Византийски оловни печати от музея в Нова Загора.- ИМЮБ, 11, 1989, 37-44.
66. Болгария и Византия на Нижнем Дунае в конце Х века (по данным сфрагистики).- Balcanica Posnanensia, 2, Posnan, 1989, 79-86.
67. Още веднъж за моливдовулите на Йоан Багатур.- Проблеми на прабългарската история и култура, Шумен, 1, 1989, 390-399.
68. Mise au jour d\'un monnayage hyperpere byzantin de la premiere moitie du XIII s.- Etudes Balkaniques, 4, 1989, 101-107.
69. Непубликувани византийски оловни печати от Созопол в колекцията на НИМ.- ГНИМ, 8, 1989, 79-85.
70. Molybdobulles de domestiques des scholes du dernier quart du X s. - SBS, 2, 1990, 203-213.
71. Le molybdobulle du vestes Jean Aaron.- Paleobulgarica, 1,1990, 106-110. 72. Моливдовул на константинополския патриарх Макарий, намерен в мелник.- Векове, 1, 1990, 16-19.
73. Моливдовули на Писота вардарий.- ГСУ, център\"Иван Дуйчев\", 1, 1987 [ 1990 ], 67-71.
74. Нумизматичната колекция на архелогическия музей Балчик - исторически извор за историята на града и околностите му.- Сб. Балчик - древност и съвремие, Балчик, 1990, 49-56.
75. Средновековни сфрагистични материали от колекцията на Историческия музей на град Балчик.- Сб. Балчик - древност и съвремие, Балчик, 1990, 49-56.
76. Сфрагистични паметници на ранната българска държава.- Проблеми на прабългарската история и култура, Шумен, 2, 1991, 36-43.
77. Новооткрит моливдовул на деспот Константин Дука Палеолог.- ИМЮБ, 13, 1991, 47-53 [в съав. с Д. Драганов].
78. Византийски оловни печати от долното течение на Тунджа и Марица.- Сб. Марица-Изток, 1, 1991, 125-139.
79. Непубликувани оловни византийски печати от Хасковско (I).- Археология,1, 1991, 44-56 [ в съавт. с Д. Аладжов].
80. Корпус на византийските печати от България. Докторска дисерт., С., 1992, 851 м.с. и 50 табл.(автреф.)
81. Още веднъж за булотириона от археологическия музей в София.-ГНМ, VIII, 1992, 387-393.
82. Византийски оловни печати от Плиска.- В: Плиска-Преслав, 5, 1992, 281-301.
83. Средновековни монети и печати от Мадара.- В: Мадара, 3, 1992, 201-211.
84. Печат на Филотей, синкел и митрополит на Евхаита, ръководител на дипломатически мисии в България.- Приноси към българската археология, I, 1992, 120-125.
85. Печатите на комеркиарията Девелт, Поселищни проучвания, 1992, 2, изд.Диос, С., 1992, 88 с., и 15 табл.
86. Печати на архиереи на Дръстър от ХI век.-Добруджа, 2, 1992, 163-168.
87. Монетите и печатите от разкопките на средновековния манастир в кв. \" Веселчане\" - Кърджали.- РП, 24, 1992, 101-107.
88. Sceau d\'archonte de ПATZINAKIA du XI siecle.- Etudes Balkaniques, 2, 1992, 79-82.
89. Берое (Х-ХII в.) - според данните на сфрагистиката.- ИМЮБ, ХV, 1993, 57-79.
90. Unpublished Byzantine Seals from tje village of Zlati Voyvoda.- SBS, vol III, Washington, 1993, pp. 69-84.
91. Още веднъж за моливдовулите на Георги - архиепископ на България.- Преслав, 4, 1993, 315-323.
92. За култа към св. Георги (Кпхресйьфзт) според данните на някои византийски печати.- Приноси към българската археология, II, 1993, 166-170.
93. Нов анонимен печат на български владетел от IХ в.- B: Плиска-Преслав, 6, 1993, 127-132.
94. Печатите на Преславските владетели (893-971), С., 1993, изд. Св. Георги Победоносец, 47 с и 13 табл.
95. Печатите на Преславските владетели (893-971). Addenda et corrigenda.- Преслав, 4, С., 1993, 201-209.
96. Печатите от стратегията Преслав (971-1088), С., 1993, изд. СУ \"Св. Климент Охридски\", 266 с. и 47 табл.[рец.: D. Stoimenov, Etudes Balkaniques, 4, 1994, 193-195; W. Seibt, BZ, 1995, 2,.] Oikonomides, N. A propos de la premiere occupation byzantine de la Bulgarie (971-ca 986), Melanges offerts a Helene Ahrwiler, Serie BYZANTINA SORBONENSIA -16, Paris, 1988, 581-589; Frankopan, P. The Workings of the Byzantine Provincial Administration in the 10th - 12th Centuries: The Example of Preslav, Вyzantion, LXXI, 2001, 1, 73-97.
97. Анхиало според данните на сфрагистиката.- Археология, 3,1993,36-51.
98. Новооткрит печат на протонобелисима Алексий Сиаус.- ГНАМ, IХ, 1993, 219-223.
99. Възникване и утвърждаване на царската институция в средновековна
България [според данните на сфрагистиката].- Сб. Етническият проблем и националния въпрос в България, Пловдив, 1994, 95-11.
100. Бронзов пръстен печат (V-VI в.) от калето до село Ковачевец.- Сб. Попово в миналото, Варна, 1994, 22-27.
101. Новооткрит моливдовул на Никифор Декан - куропалат, дук и анаграф на Ниш от колекцията на НИМ.- ГНИМ, Х, 1994, 75-79.
102. Византийски печати със славянски имена (IХ-Х в.), намерени в България.- Сб. Нумизматика, Велико Търново, 1994, 62-68.
103. Средновековният Ветрен на Дунав, Шумен, 1994, 96 с. и 26 табл. [в съавт. с Г. Атанасов].
104. Нови данни за историята на Месемврия през втората половина на ХI в.- Сб. в чест на акад. Димитър Ангелов, С., 1994, 281-287.
105. Името на Преслав в документалните източници. B: Плиска-Преслав, 7, 1995, 71-81.
106. Печати на чужди владетели, намерени в Преслав.- Сб. 1100 години Велики Преслав, Шумен, 1995 г., 140-154.
107. Medieeval Plovdiv, According to the Sphragistic Data.- SBS, vol IV, Washington, 1995, 111-138.
108. Акламации към Симеон I Велики (893-927) според текста от неговите печати.- Сб. Епископ-Константинови четения, 2, Шумен 1995, 228-234.
109. The Byzantine Administration in Dobrudza (X-XII c.). According to Sphragistic Data.- Довруджа, 12, 1995, 204-223.
110. Неиздадени византийски оловни печати от Силистра, [IV]- ИНМВ, 43, 1992 [1996] 229-245.
111. Новооткрит моливдовул на вестарха Георги Кедрин, датиран в последната четвърт на ХI в.-ИИМШ, 8, 1993 [1996], 302-308.
112. Печати на архиереи на Велбъжд от ХI в. - Сб. в чест на акад. Йорданов Иванов, Кюстендил, 1996 г.
113. Средновековни български печати с титула багатур. - Проблеми на прабългарската история и археология, 3, Шумен, 1997, 354-363.
114. Печати на потомците на цар Иван Владислав (1016-1018) във Византия.- Археология, 4, 1996, 7-22.
115. Печатите на Василий Апокап от втората половина на ХI в. - Нумизматика и сфрагистика, IV, 1995-1997, 106-114.
116. Печати на управители на етнически общонсти във Византия (VIII-ХI в.).- Общото и специфичното в балканските култури до края на ХIХ век., С.,1997, 151-156.
117. Byzantine Presence in Dobrudja from the Seventh to the Tenth Centuries. According to Sphragistic Data.- Miscellanea Bulgarica, 11, Wien, 1977, 35-39.
118. Печати на Йоан Кеген магистър и архонт на Печенегия (1050-1051).- Нумизматика и сфрагистика, 1, 1998 г., 96-102.
119. Печати на византийски севасти от територията на България. - Нумизматика и сфрагистика, 2, 1998 г., 6-49.
120. Средновековният Ахтопол (VI-ХII в.) според данните на нумизматиката и сфрагистиката. - Нумизматика и сфрагистика, 2, 1998 г., 67-89.[ в съавторство с Н. Койчев и В. Мутафов]
121. The Preslav Corpus of Byzantine Seals, Veliki Preslav, 1998, 25-28.
122. Нов печат на Симеон І Велики (893-927).-Старини, 1, 1999, 101-106.
123. Zwei Zunfttypare des 17. Jahrhundert aus dem Attergau.- Mitteilungen des Institut fur Osterreichische Geschichtsforchung, Wien, 1999, 147-150.
124. Печат на Теофилопул ( ХIII в.) намерен в Търново.- ИИМВТ, ХIV, 1999, 183-188.
124.Неизвестен византийски императорски печат от ХIII в.-Нумизматика и сфрагистика, 1, 1999, 91-95
125. Средновековни сфрагистични материали от Новозагорско.- В: Археологически и исторически проучвания в Новозагорско, Нова Загора, 1999, 170-180.
126. Печати на Йосиф Вринга, намерени във Велики Преслав.- Трудове на катедрите по История и Богословие към ШУ, 3, 1999, 51-57.
127. Печати на византийски сановници от арменски произход, намерени в България.- Античная древность и средние века, 31, Екатеринбург, 2000, 123-156.
128. Монети и печати от Плиска 1899-1999 г.- Плиска-Преслав, 8, 2000, 135-167.
129. Византийски комеркиарии за България (681-971). - В: Договори, хора, съдби, (Зимни понтийски четения ) на ВСУ \"Черноризец Храбър\", Варна, 2000, 17-25
130. Печат на първия Асеневец.- ИИМВТ, ХV-XVI,2000-2001, 192-201.
131. Нови находки на византийски печати IХ-Х в. от Велики Преслав\"- Преславска книжовна школа, 5, 2001, 113-121.
132.Печати и монети от \"Голямата базилика\"- Архиепископията - манастир в Плиска, С., 2001, 219-227.
133. Печат на монаха Арсений Тцамблак , намерен в България- Трудове на катедрите по История и Богословие към Шуменския университет, 4, 2001,40-45
134. Корпус на печатите на средновековна България, С.2001, изд. Агато, 202 с.
135. Byzantine Lead Seals from the Stronghold near Dobri Dol, Plovdiv, Region. - RN, 157, 2001, 443-469.
136. Византиски военно-административни учреждения в Созопол през IХ в.-Юбилеен сборник в чест на проф. Д. Овчаров, Велико Търново, 2002, 77-83.
137. Византийски печати с името на Силистра.- 100 години исторически музей Силистра, 2002, 80-91.
138. Byzantine Lead Seals from the Village of Melnitsa (district of Elkhovo, Bulgaria).-SBS, 7, 2002, 21-57.
139. Preslav.- The Economic History of Byzantium. From the Seventh through the Fifteenth Century. Dumbarton Oaks Studies, XXXIX, Washington, D.C., 2002, 667-671.
140. Печатите на Леон Дрим и византийската администрация в българските земи през ХІ в.- Сборник в чест на проф. Иван Божилов, С., 2002, 145-150.
141. Мисия на византийския монах и презвитер Антоний в Средновековна България през IХ в.- Античная древность и средние века, 33, Екатеринбург, 2002, 80-85.
142. Corpus of the Byzantine Seals from Bulgaria”, volume 1: The Byzantine Seals with Geographical Names, Sofia, 2003.
143. The katepano of Paradounavon according to the Sphragstic Data.-SBS, 8, 2003, 63-75.
144. Печати на императорската фамилия Комнини-Ангели (1081-1203) от територията на днешна България.- Плиска-Преслав, 9, 2003, 26-59.
145. Моливдовули на Писота вардарий (ІХ-Х в.), намерени в България.- Сборник в чест на проф. Веселин Бешевлиев, С., 2003, 310-315.
146. Печати на Нестор – бунтовникът от Паристрион”.- Сборник в чест на проф. Йордан Йорданов, Велико Търново, 2003,
147. Печати на византийски куропалати, намерени в България.- Античная древность и средние века, 34, Екатеринбург, 2003, 239-264.
148. Печати на комеркиарията Девелт. Addenda et Corrigenda.- Нумизматични и сфрагистични приноси към историята на Западното Черноморие (Acta Musei Varnensis, II), Варна, 2004, 230-246.
149. Печати на Григорий магистър на българите през Х век .-Civitas Divino-Humana. В чест на професор Георги Бакалов, София, 2004, 507-513
150. Византийската администрация в Плиска през ХI век.- Трудове на катедрите по История и Богословие към ШУ, 5, 2004, 194-202.
151. Печатите на архиепископия България (1018-1185).- В: Сфрагистика и история культуры. Санкт Петербург (Эрмитаж ), 2004, 67-78.
152. Корпус на печатите на средновековна България, Addenda et Corrigenda.-Нумизматика и Епиграфика, 1, 2004,
153. Печати на византийски логотети на дрома (829-971), намерени в България.- Плиска-Преслав, 10, 2004, 287-301.
154. Печати на византийски сановници от западен произход (ХІ-ХІІ в.), намерени в днешна България.- Нумизматика, Сфрагистика и Епиграфика, 1, 2004, 181-201.
155. Печати на нобелисими и протонобелисими, намерени в България.- Античная древность и средние века, 36, Екатеринбург, 2005, 104-127

Participation in Editorial Boards
Numismatics, Epigraphy and Sphragistics Editor-in-Chief Pliska-Preslav (Volumes of papers) member of the Editorial Board
Preslav (Volumes of papers) member of the Editorial Board
Studies in Buzantine Sigillography member of the Editorial Board

Teaching experience
Professor at Bishop Konstantin Preslavski Shumen University:
- Byzantine history
- Mediaeval numismatics and sphragistics

Part time Professor at St. St. Cyril and Methodius Veliko Tarnovo University:
- Medieval sphragistics

Part time Professor at Chernorizets Hrabar University:
- Medieval numismatics and sphragistics

Supervisor of 3 PhD students, History Department, Shumen University

Invited Presentations
2005 Byzantine numismatics in Bulgaria 1965-2005, International Symposium, Oxford
2003 8th International Symposium in Byzantine Studies and Sphragistics, Berlin
2001 20th International Congress in Byzantine Studies, Paris
1998 Organizer and head of the 6th International Symposium in Byzantine Studies and Sigillography, Veliki Preslav
1993 4th International Symposium in Byzantine Studies and Sigillography, Vienna
1991 18th International Congress in Byzantine Studies, Moscow
1988 2nd International Symposium in Byzantine Studies and Sigillography, Athens
1986 17th International Congress in Byzantine Studies, Washington
1981 16th International Congress in Byzantine Studies, Vienna

Membership in academic organizations
Member of the International Association of Byzantine SphragisticaUpcoming
Publications
Interdisciplinary Studies
Accessible for people with disabilities