BG / EN
Home » Contacts » Alphabetical list of employees » Dr. Dochka Vladimirova-Aladzhova Associate Professor
Dr. Dochka Vladimirova-Aladzhova Associate Professor

Address: National Institute of Archaeology with Museum - Bulgarian Academy of Sciences, 2 Saborna St., 1000 Sofia
Employment, research positions and organizing experience
2003-2007 Assistant Director of NIAM-BAS
2003-2008
Member of the General Assembly of BAS
1998-2003
Scholarly Secretary of NIAM-BAS
Since 1999
Senior Research Associate 2nd degree, Department of Numismatics and Epigraphy
1996-1999
Research Associate, Department of Numismatics and Epigraphy
1982-1996
Research Associate 3rd - 1st degree, Regional Museum of History - Shumen
1979-1996
Head of Numismatics Department, Regional Museum of History - Shumen
1976-1996
Curator, Regional Museum of History - Shumen

Education and research fellowships
2005, 2008 Fellowship at RGZM-Mainz, Germany
2004
Art Management Fellowship, USA
1987
Ph.D.; Thesis: Coins and Coin Circulation in the province of Moesia Secunda, 395-491 AD
1976
MA in history, St. St. Cyril and Methodius Veliko Tarnovo University

Languages
English, German, Russian

Research
Areas of research interest:
Numismatics; Late Roman Period; Early Byzantine Empire

Archaeological excavations:
Thracian cemetery at Kalnovo village, Western fortified wall of Pliska, Monastery complex from 9th century at Han Krum village near Shumen (Assistant Director), Shumen Fortress, Nessebar, Veliki Preslav, etc.

Publications:
Към въпроса за античните монети през Средновековието (по археологически данни) - В:Сб.”Втора национална конференция на младите историци”, ВТУ “Св.Св. Кирил и Методий”, 1979, 75-82.
Новопостъпил бронзов печат от Преслав, Нумизматика,1979,4, 3-5. (съавт.) Археологически разкопки на Шуменска крепост през 1978, АОР,6.,1979, 133-135. /съавт./
Две находки на антични монети от Шуменски окръг, Нумизматика,1980, 2, 23-27.
Находка на римски денари от село Риш, окръг Шуменски, ГМСБ,1981, VІ, 11-32.
За ролята и мястото на античните монети в ранното българско средновековие, В: Сб. ”Проблеми на културното наследство”, С., 1981, 171-179.
Средновековни български монети от Шуменска крепост, ГМСБ, VІІ, 1981, 95-105.
Нови археологически разкопки при с. Хан Крум, Шуменско, ГМСБ, VІІ, 1981, 65-77. (съавт.)
Принос към монетната циркулация на Шуменска крепост ХІІІ-ХІV в., Векове,1983, 1-2, 62-66
Живот, отдаден на археологията и музейното дело, ГМСБ, Х, 1984, 25-32.
Тракийското наследство на Шуменска крепост, ГСУ ИФ, ІХХVІІ, 2, 1984, С., 1985, 25-31. (съавт.)
Принос към археологическата карта на Шуменски окръг, ГМСБ, Х, 1984, 25-32.
Екзагии от Долна Мизия, Нумизматика, 1985, 1, 22-31.
Ранновизантийски екзагии – предназначение, функции, система, В:”Юбилеен сборник на възпитаниците на ИФ на ВТУ”, І, 1985, 151-158.
Връзките на средновековния град Шумен със столицата Царевград-Търнов през ХІІІ-ХІV в., В: ”Велико Търново 1185-1985”, С., 1985, 47-58. (съавт.)
Контрамарка на Галба върху монета на Нерон, Нумизматика, 1986, 2, 36-39.
Две монетни съкровища на късноримски монети от Шуменски окръг, Нумизматика, 1986, 4, 14-22.
Монетна циркулация на Шуменска крепост през V в., В: ”Доклади по нумизматика, сфрагистика и медалистика”, С., 1986, ІІ, 19-25.
Нови данни за търговията на късноантичното селище при с. Войвода, Шуменско, ГМСБ, ХІІ, 1987, 21-28. (съавт.)
Монети и монетна циркулация в провинция Долна Мизия 395-491 г. Автореферат към кандидатска дисертация. С.,.1987.
Находки печатей из ранносредновековного Шумена, Труды пятого международного конгресса славянской археологии, Москва, 1987, ІІІ, 41-44.
Някои наблюдения върху медните монети от V век в провинция Долна Мизия, ГМСБ, ХІІІ, 1987, 73-78.
Късноантично монетно съкровище от Марцианопол, Нумизматика, 1988, 4, 14-20.
Късноантични златни монети от Шуменска крепост, ГМСБ, ХІV, 1988, 37-43.
За някои варварски нападения в земите около днешния Шумен през V век (по нумизматични данни), ГМСБ, ХV, 1989, 64-67.
Монетно съкровище от ХVІІІ и началото на ХІХ век, ГМСБ, ХVІ, 1990, 51-59.
Нумизматичното богатство на музея в Шумен, В: Сб. ”Проблемы археологии Северного Причерноморье”, ІІІ, Херсон, 1990, 33-36.
Монети от Пауталия в нумизматичната колекция на музея в Шумен, ИИМК, ІІІ, 1991, 79-85.
Непубликувани антични монети от Мадара, Мадара, ІІІ, 1992, 191-201.
Съкровище от медни византийски монети от VІ век, ИИМШ, VІІ, 1992, 73-93.
Златно монетно съкровище от V век, Нумизматика и сфрагистика, 1993, 24-29.
Еталони-тежести от фонда на музея в Мадара, ИИМШ, VІІІ, 1993, 62-71.
Неизвестни до сега монети-фуре, ИИМШ, VІІІ, 1993, 213-218.
За античните корени на една традиция при женитба. В: ”Епископ-Константинови четения”, ІІ, 1995, 234-238.
On the Problem of the Coin Circulation in Dobroudja During the 2-nd – 1-st Centuri B.C.Numismatic and Sphragistic contributions to Ancient and Medieval Histori of Dobruoudja. - Dobroudja, 12, 1995.
Принос към най-старата история на Шумен. - ”Епископ-Константинови четения”, ІІІ, 1996, 86-89.
Control Measures from the Late Antiquity. - Archeologia Bulgarica, 1997, 1, 19-25.
Варварските нашествия в провинция Долна Мизия през V век (по нумизматични данни). - Нумизматика и сфрагистика, ІV, 1995-1997, 81-93.
Паричните отношения по Долни Дунав през V век. - Трудове на катедрите по история и богословие в ШУ “Епископ Константин Преславски”, 1997, 60-67.
Вацлав Добруски и българската история. В: “Чехи в България и българи в Чехия. Етносоциални и културноантропологични модели. Литературоведски и лингвистични аспекти”, Шумен, 1998, 292-297.
Още за варварските имитации в монетното обръщение през VІ век. - Нумизматика и сфрагистика, 1998, 1, 70-75.
Нумизматични данни за крепостта Стана, Шуменско през ранновизантийската епоха. - Трудове на катедрите по история и богословие в ШУ ”Епископ Константин Преславски”, 1998, 25-28.
Numismatic Evidence about the Intensity of Barbarian Invasions into the Provinse of Lower Moesia during the 5 th Century, Stephanos Nomismatikos (Edith Schonert-Geiss zum 65. Geburtstag) Berlin, Akad.Verl., 1998, 643-649.
Редки монети от музея в Шумен. - Археологически вести. 1998, 1, 6-10.
Монетна колекция на Исторически музей - Шумен. Монети и монетни съкровища ІІ-І в. пр. Хр. Нумизматика и сфрагистика, 1999, ІІ, 13-67. (съавторство)
Counter-marked Roman coins from Lower Danube. – Macedonian Numismatie Journal, 1999, 3, 45-51.
Две сребърни монети на Ахеменидите. - Археологически вести, 1999, 1, 9-10.
Новооткрити римски монети с контрамарки. - ГДА-НБУ, С. 2000, ІV-V, 235-240.
Редки сребърни монети от ІV в. от фонда на ГИМ-Шумен. - Нумизматика и сфрагистика, VІІ, 2000, 1, 81-85.
Antique and Medieval Subaerati Coins. - Macedonian Numismatic Journal, 2000, IV, 45-49.
Рядък солид на император Лъв І. -  Нумизматика и сфрагистика, VІІ, 2000, 2, 16-18.
Seal of the Bulgarian King Boris-Mihail. In: Treasures of Christian Art in Bulgaria. S., 2001, p. 139.
Монети и монетна циркулация на селището в м. Хисарлъка край Сливен. - РП ХХVІІІ, София, 2001, 97-115.
Новооткрита стъклена екзагия. - Нумизматика и сфрагистика, VІІІ, 2001, 1-2, 42-46.
Непознат вид монета-фуре от Копривлен. - ИНМБ, ІV, 2002, 200-203.
Монетното богатство на Карнобатския край. В: История и култура на Карнобатския край, ІV, 2002, 270-273.
Картината на монетното обръщение в Шуменска крепост през късната античност. В: Римският и късноантичният град., С, 2002, БАН, 375-377.
Християнски символи и синкретични образи върху късноантични монети. В: Крипто-християнство и религиозен синкретизъм на Балканите. 2002, С., 39-42.
The Coin Finds from Koprivlen. Roman and Byzantine Coins. Koprivlen, 1, 2002, 259-273, 433-436.
За един вид монети в античността и средновековието. В: Традиции и приемственост в България и на Балканите през средните векове. ВТ, 2003, 125-128.
Историческата съдба на крепостите при Стан и Войвода V-VІІ век (по нумизматични данни).- Плиска-Преслав, 9, 116-121, 2003.
Изображението на лъв върху монети и други късноантични паметници. В: Юбилеен сборник в чест на проф. Йордан Йорданов, ВТ, 2003, 311-313.
Шуменска крепост. В: Римски и ранновизантийски градове. С., 2003.
Провинциите Крайбрежна Дакия и Мизия Втора в светлината на монетните находки отV век. - Нумизматика и епиграфика. I, 2003, 83-95. 
Seltene Мunzen aus der Festung von Sumen. Von Domica bis Drама. Sofia, 2004, 267-271.
Бронзова монетна находка IV-V в. От с. Брестовица, Пловдивско. (Предварително съобщение). - Годишник на Археологически музей Пловдив. 2004, IX/2, 232-243.
Монети от разкопките на раннохристиянската гробница пред базиликата “Света София” –София през 2003 г. - Нумизматика, сфрагистика и епиграфика. 2004, 1 87-93.
Непубликувани монети от I в пр. Хр.-I в сл. Хр. от Североизточна България. В: Земите на България люлка на тракийската култура. II, София, 2005, 238-243.
За произхода на късносредновековна бронзова матрица от Шуменската крепост. - Археология, 2004, 3-4, 69-72.
Съкровище от Старо село, Тутраканско. - Нумизматика и сфрагистика, ІХ, 2002-2003, 28-35.
Златен пръстен с надпис от с. Стан, Шуменско. In: Acta musei varnaensis. ІІІ/2, Варна, 2005, 241-245.
Колективни монетни находки  ІV-VІ век от района на Средна Места. В: Spartacus, ІІ,  В.Търново, 2006, 57-60.
The Museum as an Institution. In:National Museum of Archaeology. 100 National Museum of Archaeology from opening of the First Exibition. Sofia, 2006, 9-14.
Numismatic Collection. In:National Museum of Archaeology. 100 National Museum of Archaeology from opening of the First Exibition. Sofia, 2006, 50-52.
Съкровището от Везенково и белезите за богатство през късната античност. – Нумизматика, сфрагистика и епиграфика, 2006, 3, 159-172.
Аnello-sigillo di Kalojan XIII-XIV sekolo. In: Tesori della Bulgaria. Dal neolitico al Medioevo. Roma, 2006, 96.
Монета - фуре на императора Констанций ІІ. - Нумизматика и сфрагистика. 2004-2005, 26-27. 
За най-голямото монетно съкровище от V век на юг от Балкана. В: Тракия и Хемимонт ІV-ХІV в. Варна, 1, 2007, 112-119.
A Fifth Century Coin Hoard Nearby the Village of Staro Selo, Tutrakan Region. In: The Lower Danube in Antiqity /VІ C BC – VI C AD/, Sofia, 2007, 315-320.
Münzen und Münzprägung auf dem Gebiet des heutigen Bulgarien vom 5. Jahrhudert v. Chr. bis zum 5. Jahrhundert n. Chr. In: Die alten Zivilisationen Bulgariens. Das Gold der Thraker . Basel. 2007., 99-105.
Монетната циркулация в селището Хисарлъка край Сливен. - Археология, 2006, 1-4, 187-190. 
За ранновизантийските стъклени екзагии от България. - Археология, 2007, 1-4, 150-161.
About the Early Byzantine Glass Exagia from Bulgaria. In; Miscellanea Numismatica Antiquitatis – In Honorem septagenarii magistri Virgilii Mihailescu- Birliba oblate. Bucuresti, 2008, 239-250.
Непубликувани екзагии от античната Германия и тегловните стандарти пред V-VІІв. В: Юбилеен сборник 100 години от рождението на д-р Васил Хараланов (1907-2007). Шумен, 2008, 343-352.
Екзагии от шест унции от България. В: Югоизточна Европа през Античността VІ в. пр. Хр. – началото на VІІ в. сл. Хр. Studia in Honorem Aleksandre Dimitrova-Milcheva. София, 2008, 524-531.
The numismatic collections and the museums in Bulgaria – past and present. - XV Annual Meeting of ICOMON, Utrecht 2008, Money Museums and the Flow of Information.  Тежести еталони от антична Рациария. – Нумизматика, сфрагистика и епиграфика, 2008, 4, 145-156.
Златни монети на Филипик Вардан. В: Laurea. In honorem Margaritae Vaklinova. София, 2009, 59-62.
Късноантичната крепост при село Войвода (Динея?) Шуменско. – Римски и ранновизантийски селища в България, 3, София, 2009, 122-135.
Сол, пипер и ... археология. София, 2009.
Златни монети на Анастасий ІІ (713-715). В: Eurica. In Honorem Ludmilae Donchevae-Petkovae. София, 2009, 141-146.
Контролната функция на византийската държава във финансите и търговията през V-VІІ в. В: Проблеми и предизвикателства на археологическите и културно-историческите проучвания. Пловдив, 2009, 176-187.
Златните монети на императриците от V век. В: „България, земя на блажени ...” In Memoriam Professoris Iordani Andreevi. Велико Търново, 2009, 110-123.
Златни монети на император Лъв ІІ. – Нумизматика, сфрагистика и епиграфика, V, 2009, 133-138.
Паричният номинал семис през V век. В: Сборник в памет на професор Велизар Велков.София, 2009, 457-461.
Непубликувани средновековни тежести - еталони (екзагии) от България. - ИИМКн, т. ХV, В. Търново, 2010, 159-166. ISSN 0861-4342
За монетната циркулация в Урдовиза. В: Великотърновският университет «Св. Св. Кирил и Методий» и българската археология, 1, В. Търново, 2010, 679-683.     Metrological Data as Projection Cultural – Historical Process. In: Interdisziplinäre Forschungen zum Kulturerbe auf der Balkanhabinsel. Sofia, 2011, 453-460.
Средновековни тежести -еталони (екзагии) от България. – Studia Archaeologica Universitatis Serdicensis, Suppl. V. Stephanos Archaeologios in honorem Professoris Stephcae Angelova. София, 2010, 679-694.
Похлупачетата за териак от България. – Археология, 2011, 1, 114-120.
Един особен поглед към установяването на християнството по българските земи. В: Сб. „ Оттука започва България. Материали от Втората национална конференция по  археология и културен туризъм „Пътуване към България”, Шумен, 14-16.05.2010 година. Шумен, 2011, 78-86.
Рядък сестерций на Британик (предварително съобщение). – Археология, 2011, 2, 110-117.                                                                                                                                            Златни монети на Леонтий ІІ (695-698). ИНАИ, ХL, In Honorem Professoris Димитър Овчаров. София, 2012, 239-244.
Lid for Theriac Drug Jarss from Melnik (Southwest Bulgaria). In: HPAKΛEOYΣ ΣΩTHPOΣ ΘAΣIΩN. Studia in honorem Iliae Prokopov sexagenario ab amicis et discipulis dedicata.more. Sofia, 2012, 641-648.

Reviews:
Иван Йорданов. Печатите от стратегията в Преслав /971-1088/, С., 1993, В: ИИМШ, VІІІ, 1993, 3.
К. Кисьов, И. Прокопов, К. Дочев. Нумизматичното богатство на Археологическия музей – Пловдив. Старини, 1999, 1, с. 116.
Весна Радиh. Byjadin Иванишевиh. Византиjски новац из Народног музеja у Београду. Београд, 2006. - Археология, 2006, 1-4, 265-267.

In memoriam:
In memoriam. Вера Антонова (1917-2002), Археология, 2003, 1, 73-75.

Editorial boards
Since 2003 Editor-in-Chief of Annual of the National Archaeologycal Museum
1999-2003 Editor-in-Chief of Archaeological Discoveries & Excavations, Sofia
1995-1996 Editor-in-Chief of Proceeding of the History Shumen

Member of editorial boards:
2009 Gedenkschrift für Professor Velizar Velkov, Sofia 
2000 Numismatica, Sphragistica and Epigraphica 
1993-2001 Numismatica and Sphragistica 
1990-1996 Jahrbuch der Museen in Nordbulgarien  

Teaching experience
2012 Numismatics, St. Kliment Ohridski Sofia University
2012 Antiquity Numismatics, Plovdiv University
2000-2003 Museology, St. St. Cyril and Methodius Veliko Tarnovo University
2000-2006 Museology, Ph.D. lectures, New Bulgarian University
1996-2006 Late Roman Coinage, New Bulgarian University
1993-2000 Roman Numismatcs, lectures and seminars, Shumen University
1996-2001 Introduction to Numismatics, St. St. Cyril and Methodius Veliko Tarnovo University
1996-2001 Museology, Shumen University

PhD students:
2008-2012 Alena Georgieva Tenchova, PhD

Exhibitions
2006 Spain
2001 Austria, Spain
1989 Hungary Upcoming
Publications
Arheologia (Sofia)
Accessible for people with disabilities