BG / EN
гл. ас. д-р Андрей Аладжов

Адрес: Национален археологически институт с музей – БАН, ул. „Съборна” 2, 1000 София
Телефон: +359 2 929 63 71

Професионален опит

От 2006 научен сътрудник ІІ ст., Национален археологически институт с музей – БАН


Образование и допълнителна квалификация

2006 доктор по археология, Национален археологически институт с музей – БАН

2004 магистър, СУ „Св. Климент Охридски”, Геолого-географски факултет, специалност „Структурна геология и геотектоника”

2000 магистър, СУ „Св. Климент Охридски”, Исторически факултет, специалност „Средновековна археология”


Организационен опит

От 2007 секретар на Секция за средновековна археология


Чужди езици

Руски, английски, испански, ползване на немски


Технически умения

Работа с пакет на WINDOWS, с пакет на ADOBE, CORELDRAW, MAPINFO


Сфера на научните интереси

Приемственост и хиатус между късноантичната и ранносредновековната култура в периода VІ-ІХ век на Балканския полуостров; характеристика и развитие на късноантичното и ранносредновековното градоустройство; хронология на Плиска; геоложки и геоморфоложки методи в археологическите изследвания


Археологически разкопки и проекти

2011 - 2012 ръководител на археологически проучвания на Западна порта на Сердика и главен консултант по проект археологически парк на открито в централната част на София – Западна порта на Сердика към община София

2009 - 2012 ръководител на археологически проучвания на Кулата-Градот, гр. Ракитово

2008 - 2012 ръководител на археологически проучвания в Плиска

1997 - 2001 теренни обхождания за попълване на Археологическа карта на България, ръководител Г. Нехризов

1997 археологически проучвания на скални гробници до с. Долно Черковище, ръководител Г. Нехризов; Археологически проучвания на тракийско селище до с. Кралево, ръководител Г. Нехризов

1998 археологически проучвания на средновековната крепост Констанция до гр. Симеоновград, ръководител Г. Нехризов; участие в Летен университет “Orheiul Vechi ’98”, Молдова

1998 - 1999 археологически проучвания на Българо-немска археологическа експедиция във Плиска, ръководители ст. н. с. І ст. д.и.н. Л. Дончева-Петкова, проф. Й. Хенинг

1999 - 2001 теренни обхождания и археологически проучвания по трасето на “Транзитен газопровод”

1999 aрхеологически проучвания на тракийски долмен до с. Пелевун, ръководител Г. Нехризов; Археологически проучвания на кромлех до с. Долни Главанак, ръководител Г. Нехризов; участие в научна конференция “Етнiчна Iсторiя народiв Европи”, Киев, Украйна

2000 aрхеологически проучвания на тракийски некропол до с. Железино, ръководител Г. Нехризов; Археологически проучвания на средновековен замък в Ингелхайм, Германия

2001 археологически проучвания на долмен до с. Железино, ръководител Г. Нехризов; археологически проучвания на архитектурния комплекс Перперикон до с. Горна Крепост, ръководител ст. н. с. ІІ ст. д.и.н. Н. Овчаров

2002 археологически проучвания на средновековната крепост Лютица до гр. Ивайловград, ръководител д-р Б. Петрунова

2004 участие в научна конференция “Прабългарите и техните съседи (V – Х век)”, Варна

2003 - 2006 археологически проучвания в Плиска, ръководители ст. н. с. І ст. д.и.н. Р. Рашев, ст. н. с. І ст. д.и.н. С. Станилов, д-р Янко Димитров

2005 ръководител на теренни археологически обходи в община Девин

2006 ръководител на теренни археологически обходи в община Девин; заместник-ръководител на археологически проучвания в крепостта Лютица до гр. Ивайловград, ръководител ст.н.с. ІІІ ст. д-р Б. Петрунова

2007 ръководител на спасителни археологически разкопки на обект 22 в землището на с. Маленово, обл. Ямбол, ЛОТ 4, по трасето на АМ „Тракия”, км. 309+400 – 305+000

2007 - 2008 заместник-ръководител на археологически проучвания в Плиска, ръководител ст. н. с. І ст. д.и.н. С. Станилов

2008 ръководител на археологически проучвания в Плиска


Студии

Византийският град и българите VІІ-ІХ век (по археологически данни). София, 2010 г.


Статии

The Byzantine Empire and the establishment of the Early Medieval city in Bulgaria. -In F. Daim, J. Drauschke (Hrsg.). Byzanz – Das Romerreich im Mittelalter, Teil 3, Mainz 2010, 113-158.

Новооткрити печати от Плиска. -В EURIKA. In honorem Ludmilae Donchevae-Petkovae. София, 2009. (съвместно с В. Григоров)

Коланни апликации и накрайници от обект в реперен квадрат В-11 във Вътрешния град на Плиска. -В LAUREA. In honorem Margaritae Vaklinova, кн. 1, София, 2009. (съвместно с В. Григоров)

Final stage in the development of the early byzantine towns of the lower Danube. – Der Donaulimes in der Spatantike und im Fruhmittelalter. (in print)

Християнски влияния в градоустройството на първата българска столица. – Сборник в памет на 1100 години от смъртта на княз Борис І. Шумен, 2009.

Нови находища на халуазитови глини в местността Куза, с. Кралево, Хасковско. – В 60 години специалност геология. Юбилеен сборник. София, 2008. (съвместно с Т. Аладжов)

Повече от 100 най-известни археологически паметника. София, 2007 (второ допълнено издание), (съвместно със С. Станилов, Б. Петрунова)

Византийският град и българите на Кримския полуостров – В Проблеми на прабългарската история и култура. т. ІV. Варна, 2008.

Pots from Early Medieval pagan necropolises within the territory of Varna region. – Archaeologia Iuventa, I, 2003.

Origin of the so called “Pastyrska Pottery” from Varna Necropolis – В Археологiя та етнологiя Схидної Эвропи матерiали I дослiдження. Одеса, 2002.

Культурные контакты праболгаров на Кавказе и Северном Причерноморье – В Етнiчна Iсторiя народiв Европи. Киев, 1999.


Участие в редколегии

2009 - 2010 член на редакционната колегия на LAUREA. In honorem Margarita Vaklinovae

От 2008 член на редакционната колегия на Археологически открития и разкопки

От 2006 член на редакционната колегия на Приноси към Българската средновековна археология


© 2022 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн