BG / EN
доц. д-р Бони Петрунова

Адрес: Национален археологически институт с музей – БАН, ул. „Съборна” 2, 1000 София
Телефон: +359 2 865 05 70
E-mail: ssa@naim.bg

Професионален опит

От 1996 научен сътрудник І ст.

1988 - 1996 специалист в НАИМ-БАН

1984 - 1988 екскурзовод в НИМ

1980 - 1983 инспектор по паметниците на културата в Община Дългопол


Образование и допълнителна квалификация

1996 доктор по история; дисертация на тема “Погребални обичаи и обреди в българските земи през ХV – ХVІІ в. (по данни от християнските некрополи)”

1980 магистър по история, български език и литература и археология, СУ “Св. Климент Охридски”


Организационен опит

2003 член на организационния комитет за издаване Корпус на паметниците от територията на бившата Османска империя, фондация “Темими”, Тунис

2002 - 2003 ръководител на проект към ССА “Българските земи през ХV – ХVІІ в.”

2001 член на организационен комитет за честване на годишнина от откриването на Панагюрското съкровище (научна конференция и изложба)

1993 - 1994 ръководител на програма “Издирване на мястото на битката от 1443 г. между войските на Османската империя и полския крал Владислав ІІІ Ягело (Варненчик)”, финансирана от посолството на Република Полша

1992 - 1993 член на Проблемната група на АКБ и отговорник за методическото ръководство и изпълнението на договора с Министерство на културата в бившите окръзи Софийски, Кюстендилски и Пернишки

1988 учредител на археологическа карта на България с разработка “привеждане в известност на намиращата се в музеите информация за археологическите обекти”


Технически умения

руски и френски езици; полувисше медицинско образование, специалност антропология

Word, Exсel и Internet; работа с фотоапарати и техника за заснемане


Сфера на научните интереси

в областта на късносредновековната археология

Теренни обхождания

1988 издирване на средновековни оброци и оброчища в община Правец, член на екипа

1992 теренни обхождания в общ. Драгоман във връзка с изработване на АКБ. Регистрирани са 110 обекта по АКБ, научен ръководител

1996 теренни обхождания в Габровско и провеждане на семинарни занимания с членове на УНКА (Асоциация за възпитаване на подрастващите в духа на християнските ценности), научен ръководител

1997 теренни обхождания и сондажни проучвания на крепостта “Градо” до с. Трънето, Габровско, научен ръководител

1997 теренни обхождания в Знеполе, научен ръководител

1998 теренни обхождания в Драгоманско, научен ръководител

1999 теренни обхождания и сондажи в землището на община Годеч, научен ръководител

2001 теренни обхождания по трасето на бъдещата жп линия Пловдив – Свиленград, научен ръководител


Археологически разкопки и проекти

1988 късносредновековен некропол до с. Неделково, Трънско, научен ръководител

1988 нос Чиракман, гр. Каварна, член на екипа

1989 нос Чиракман, отговорник на сектор “средновековен некропол”

1989 мюсюлмански некропол гр. Карнобат, научен ръководител

1990 - 1991 некропол в с. Терзийско, община Сунгурларе, научен ръководител

1990 , еврейски некропол в гр. Карнобат, научен ръководител

1992 - 1994 крепост “Маркели”, член на екипа

1993 обект “Латински гробища”, гр. Панагюрище, научен ръководител

1994 некропол в м. Латински гробища в гр. Панагюрище, зам. ръководител

1994 - 1995 обект “Бельова черква” в гр. Самоков, научен ръководител

1995 , “Старата джамия” в гр. Гоце Делчев, научен ръководител

1996 оброк “Св. Георги”, с. Дяково, община Дупница, научен ръководител

1997 м. Манастира, с. Кашина, община Сандански, научен ръководител

1998 - 2000 крепост “Красен” до гр. Панагюрище, научен ръководител

2000 парцел в археологически резерват “Ахтопол”, научен ръководител

2000 средновековно селище до гара Завет, община Карнобат, заместник ръководител

2000 крепост “Цепина” до с. Дорково, община Ракитово, обл. Пазарджик, научен ръководител

2001 Ибрахим паша джамия в гр. Разград, научен ръководител

2002 - 2004 крепост “Лютица” до гр. Ивайловград, научен ръководител

2002 - 2003 крепост “Хоталич” до гр. Севлиево, научен ръководител

2003 средновековно селище в землището на с. Априлци, община Кирково, научен ръководител

2003 средновековно селище в землището на с. Орлица, община Кирково, научен ръководител

2003 средновековно селище в землището на с. Драганци, община Карнобат, научен ръководител

2004 сектор “Предградие”, на крепостта Калиакра, община Каварна, научен ръководител

2004 крепост “Балък дере” до гр. Ивайловград, научен ръководител

2004 обект № 20 по трасето на ж.п. линията Пловдив-Свиленград, в землището на кв. Злати дол, гр. Симеоновград, научен ръководител


Научни публикации

Б. Петрунова. Ръководство за попълване на регистрационна карта. Автоматизирана информационна система “Археологическа карта на България”. Септември, 1990 (в колектив).

Б. Петрунова. Археологията – позната и непозната. (дипляна за Археологическия музей, 1990 г.)

Б. Петрунова. Късносредновековен невестински накит за глава от югозападна България.-В Годишник на Народния археологически музей, 8, 1992, 319-323.

Б. Петрунова. Археологически данни за погребалните обреди в с. Терзийско през ХV-ХVІІ в.-В История и култура на Карнобатския край, 2, 1992, 105-110.

Б. Петрунова. Късносредновековен некропол в с. Калугерица.-В Приноси към българската археология, 1, 1992, 271-279.

Б. Петрунова, Ж. Аладжов. Към въпроса за еврейската диаспора в българските земи през ХV- ХVІІІ в.-В Приноси към българската археология, 2, 1993, 198-203.

Б. Петрунова. Сто години Народен музей.-В Анти от 7-13 май 1993.

Б. Петрунова. Особености на християнския погребален обред в средновековните некрополи от югоизточна България.-В Североизточна Тракия и Византия през ІV-ХІV в. София-Сливен, 1993, 158-165.

Б. Петрунова, С. Горянова. Краят на “Дългия поход” (1443 г.). Исторически хипотези и археологически доказателства.-В Културни, исторически и етнополитически отношения между християнството и исляма на Балканите ХІV-ХV в. София 1995, 142-152.

Б. Петрунова, В. Хаджиангелов. Идеята за “дом” в погребалните обреди от Самоковско.-В Фолклорни модели на света. София 1996, 28-34.

Б. Петрунова. Некрополите от ХІІІ-ХVІІ в. като източник за практикуването на обредите против превъплъщаване.-В Конфесия и фолклор, София 1998, 67-76.

B. Petrunova, M. Vaklinov. L`ancienne mosquee de Gotze Delchev. – in Bulletin Fondation Max van Berchem, 14, 2000.

Б. Петрунова. Теренни обхождания в Знеполе. – В Археологически вести, 2, 2000, 43-48.

Б. Петрунова. Битови изображения върху паметници от еврейския некропол в гр. Карнобат. – В История и култура на Карнобатския край. 4, 2002, 259-272.

Б. Петрунова. Особености в погребалния обред според три некропола от ХV-ХVІІІ в.-В Studia Archaelogica. Сборник в памет на д-р Петър Горбанов, 2003, 451-457.

Б. Петрунова, С. Чохаджиев, С. Чолаков. Късносредновековен некропол до с. Ваксево, Кюстендилско. – В Традиции и приемственост в България и на Балканите през средните векове (юбилеен сборник посветен на проф. д.и.н. Йордан Андреев), Велико Търново, 2003, 325-333.

Б. Петрунова, Ц. Комитова. Джамията на Караджа паша в гр. Гоце Делчев. – В Известия на исторически музей Благоевград, 3, 2003, 59-66.

Б. Петрунова, В. Григоров. Времето ще реши каква диря съм оставил. Станислав Станилов на 60 години. – В Археология, 4, 2003, 68-71.

Статии, приети за печат

Б. Петрунова. Преглед на археологическите проучвания в България-ХV-ХVІІ в., 20 страници (приета за печат в сп. Археология)

Б. Петрунова. Религиозен синкретизъм в погребалните обреди на немюсюлманското население в Османската империя, 10 страници (приета за печат в сборник Криптохристиянство и религиозен синкретизъм на Балканите, ІІ)

Б. Петрунова. Накити от некропола до с. Неделково, Трънско, 15 страници (приета за печат в Приноси към българската археология, 3-4)

Б. Петрунова. Крепостта при с. Рогозово, Ивайловградско, 15 страници (приета за печат в сборник Практическа етнология и медиевистика)

Б.Петрунова. Некрополът в местността Латински гробища в гр. Панагюрище. 10 стр. (приета за печат в сборник Тракия-люлка на древни култури)


Монографии

Б. Петрунова. Оброци и оброчни места в Знеполе, Бурел и Годеч. – В Свети места в Годечко, Драгоманско и Трънско, София, 2001, 7-160.

Б. Петрунова. Късносредновековния некропол на нос Чиракман (под печат за сборник Чиракман, І).

Б. Петрунова. Ранни паметници на османската култова архитектура (под печат).

Статии в пресата с научен принос

Б. Петрунова. Нови археологически проучвания в карнобатския край. – В Карнобатска правда от 3 януари 1990 г.

Б. Петрунова. Криптохристиянство и религиозен синкретизъм на Балканите. – В Зора, бр.42, 15.11.1994 г.

Б. Петрунова. Античният некропол в м. “Латински гробища”. – В Оборище от 3.02. 1995 г.

Б. Петрунова. Българският средновековен град. – В Български писател от 23-29 май 1995 г.


Преподавателска дейност

1996 НБУ, курс лекции “Османска култура”, 30 часа

1996 НБУ, курс лекции “Българската култура на късното средновековие”, 30 часа

1996 НБУ, проект “Каменна пластика”, 30 часа

1997 НБУ, курс лекции “Османска култура”, 30 часа

1997 НБУ, курс лекции “Археология и етнология ІІ част”, 30 часа

1997 НБУ, проект “Каменна пластика”, 30 часа

1998 НБУ, проект “Каменна пластика”, 60 часа

1998 НБУ, курс лекции “Археология и етнология ІІ част”, 30 часа

1998 НБУ, курс лекции “Османска култура”, 30 часа

1999 НБУ, курс лекции “Археология и етнология ІІ част”, 30 часа

1999 НБУ, курс лекции “Османска култура”, 30 часа

1999 НБУ, проект “Каменна пластика”, 30 часа

2000 НБУ, проект “Каменна пластика на късното средновековие” – 2 семестъра, 5 студенти

2000 Славянски университет, “Културата на българите през османския период”, 30 часа

2002 НБУ, курс лекции “Османско изкуство”, 30 часа

2004 НБУ, курс лекции “Културата на българите през периода ХV-ХVІІ в.”, 30 часа


Участие в редколегии

2000 - 2002 член на редколегията на Приноси към българската археология, 3-4

2004 редактор на книгата “Средновековният град-крепост Хоталич” от Симеон Симеонов


© 2022 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн