BG / EN
Home » Contacts » Alphabetical list of employees » Dr. Sc. Konstantin Totev Professor
Dr. Sc. Konstantin Totev Professor

Address: Branch of the National Institute of Archaeology with Museum – BAS, 29A Ivan Vazov Str., P.O. Box 171, 5000 Veliko Tarnovo
Employment, academic and research positions
Since 2012 Dr. Sc. Professor in National Institute of Archaeology and Museum BAS – Branch Veliko Tyrnovo
Since 1980 Archaeologist in National Institute of Archaeology and Museum BAS – Branch Veliko Tyrnovo

Education and additional qualification
2012 Dr. Sc. Professor
1999 Associate Professor in Archaeology
1989 PhD,  science of art.
1980 MA of History, University of Veliko Tyrnovo

Organizing experience
Managing of archaeological excavations, Secretary of Scientific organization
2007-2013 Member of the Specialized Scientific Council at the National Institute of Archaeology with Museum – BAS
2007-2009 Lecturer in Archaeology at Climent Ochridski University, Sofia
2004-2008 Head of Veliko Tyrnovo Branch of National Institute of Archaeology with Museum-BAS
1995-2002 Lecturer in Byzantium and Balkan people at St.St. Cyril and Methodios University, Veliko Tyrnovo

Languages
Russian, French

Research
Areas of research interest:
Mediaeval Archaeology and Art; Civil and Church architecture; Byzantine Art

Archaeological excavations and projects:
2007-2012 The medieval Trapezitsa in Veliko Tyrnovo (sector North), chief of archaeological excavations
2008-2011 Church and bath, south from the  Great  Laura monastery, chief of archaeological excavations
1992-2007 The Forty Holy Martyr’s Church and the Great  Laura monastery, chief of archaeological excavations
1994-1995 A metallurgy workshop at village Nadarevo, destr. Targovishte, chief of archaeological excavations
1983-1985 The medieval Trapezitsa in Veliko Tyrnovo (East fortress wall, sector XLIII), chief of archaeological excavations
1981-1982 The medieval Tsarevets in Veliko Tyrnovo (South slope, sector ХХХІV ), deputy chief of archaeological excavations
1987-1991 The Monastery „St. Panteleimon” in  Preslav, deputy chief of archaeological excavations
1984-1986 The basilica Stambol Yolou in  Preslav, deputy chief of archaeological excavations
1980-1982 The Monastery at the Round Church in  Preslav, deputy chief of archaeological excavations
1980-1987 The Palace  Monastery in Preslav, deputy chief of archaeological excavations

Publications:
Books:
ЗЛАТНИ пръстени-печати от времето на Второто българско царство 1185-1396. изд. Фабер, В.Търново/Golden Signet – Rings from the Time of the Second Bulgarian Kingdom 1185-1396, Faber, V. Tarnovo, 2010.
АРХЕОЛОГИЧЕСКИ проучвания на средновековния град Трапезица. Сектор Север. (Северна кула, Северна порта, Военна сграда, Западна крепостна стена, Железарска работилница, Църква № 19 и Централен площад. Разкопки 2007-2009), Т.1., Фабер, В.Търново, 2011. [съавт. Е. Дерменджиев, П. Караилиев, Д. Косева]
THESSALONICAN Eulogia found in Bulgaria. Lead Ampules, Encolpia and Icons from the 12th – 15th centuries. Faber, Veliko Tarnovo. 2011.
ВИЗАНТИЙСКО изкуство. Християнски реликви от Варненско ХІ-ХІV в. Варна, 2011.; Byzantine Art. Christian Relics from Varna Region 11th – 14th centuries. Varna, 2011. [съавт. В. Плетньов]

Articles:
1. СТЕАТИТОВ кръст от Царевец. // Векове, 1980, № 5, с. 80-83.
2. НОВООТКРИТ печат на севаст Георги Глава. // Нумизматика, 1982, № 4, с. 15-17.
3. НОВОПОСТЪПИЛ печат на цар Петър от Преслав. // Нумизматика, 1984, № 3, с. 28-31.
4. БРОНЗОВА иконка от Царевец. // Векове, 1985, № 1, с. 63-69.
5. ЗА някои паметници на малката каменна пластика от Търново. // Кулурата на средновековния Търнов. С., 1985, с. 122-131.
6. ИЗОБРАЖЕНИЯ на Йоан Кръстител върху художествени паметници от Търновград. // Търновска книжовна школа. Т. 4. С., 1985, с. 388-394.
7. КЪМ въпроса за култа на Йоан Кръстител през Второто българско царство. // Векове, 1985, № 2, с. 13-17.
8. ДВЕ творби на стеатитовата пластика от Търновград. // Векове, 1986, № 1, с. 56-59.
9. ЗА две групи паметници на стеатитовата пластика от Търновград. // Изкуство, 1986, № 3, с. 33-38.
10. РЕЛЕФНА иконка от с. Драганово, Великотърновско. // Проблеми на изкуството, 1986, № 2, с. 55-58.
11. ДВЕ каменни иконки от Несебър. // Музеи и памет. култ., 1987, № 4, с. 48-50.
12. ЗООМОРФНИ метални находки от Североизточна България. // Археология, 1987, № 2, с. 29-33.
13. ТЕМАТА за Йоан Кръстител в литературата и изкуството на българското средновековие. // Старобългарска лит., 1987,  № 21, с. 94-104.
13. ПРОИЗВЕДЕНИЯ мелкой каменной и керамической пластики из Тырновграда. // Труды пятого международного конгресса славянской археологии. Т. 3. Киев, 1985. М., 1987, с. 131-138.
14. ЛИДИЯ КВИНТО. Стеатитова икона на Богородица с младенеца от Търновград. – Археология, ХХVІІ, 1985, 2, 45-53. // Археология, 1987,1, 44-46.
15. ЗА алабастровата икона на св. Георги от Пловдив. // Векове, 1988, № 6, с. 57-59.
16. ЗА една творба на стеатитовата пластика от Силистра. // Изв. Нар. музей-Варна, 24, 1988, с. 104-106.
17. КЪМ въпроса за керамичната икона през годините на Второто българско царство. // Доклади от Втори международен конгрес по българистика. Т. 16. С., 1988, с. 30-33.
18. КЪМ иконографията на сцената “Уверение на ап. Тома”. // Изкуство, 1988, № 10, с. 30-33.
19. ТВОРБИ на стеатитовата пластика. // Музеи и памет. култ., 1988, № 4, с. 38-42. [съавт. Д. Станчев]
20. РАННОСРЕДНОВЕКОВЕН сребърен амулет от с. Върбовка, Великотърновски окръг. // Проблеми на прабългарската история и култура. Т. 1. С., 1989, с. 411-416.
21. РЕЛЕФНА икона от търновската Велика лавра “Св. 40 мъченици”. // Векове, 1989, № 3, с. 78-80.
22. СТЕАТИТОВАТА пластика от територията на Средновековна България ХI-ХIV в. С., 1989. 23 с. 189 с., 38 табл. [Афтореферат на дисертация за присъждане на научна степен “Доктор по история” (189 с., 38 табл.)]
24. ДВЕ нагръдни икони на Йоан Богослов. // Векове, 1990, № 5, с. 20-23.
25. РЕЛЕФНИ керамични икони от епохата на Второто българско царство. // Археология, 1990, № 1, с. 48-57.
26. СТЕАТИТОВИ кръстове от Средновековна България. // Археология, 1990, № 3, с. 48-58.
27. СТЕАТИВАЯ икона “Неверие Фомы”. // Byzantinoslavica, 1990, LI, 2, р. 216-221.
28. Joli KALAVREZOU-MAXEINER. Byzantine icons in steatite., Wien, 1985 (252 p., 4 color Plates, 96 Plates in black & white). [Рецензия].  // Археология, 1990, 3, с. 60-62.
29. ЗООМОРФНИ катинари от Средновековна България. // Проблеми на прабългарската история и култура. Т. 2. Шумен, 1991, с. 247-258.
30. БРОНЗОВА иконка от Плиска. // Плиска – Преслав. Т. 5. Шумен, 1992, с. 131-133.
31. КЕРАМИЧЕН медальон на св. Арх. Михаил от Търноврад. // Год. Нар. археол. музей, 8, 1992, с. 283-288.
32. КОСТЕН гребен от Силистра. // Приноси към българската археология. Т. 1. С., 1992, с. 236-239.
33. ICONES et croix de steatite de Tarnovo (Tarnovgrad). // Cahiers archeologiques, 1992, № 40, р. 123-138.
34. ICONES en steatite de Tarnovgrad. // Bulgaria Pontica Medii Aevi, III, Nessebre, 27–31.05.1985, S., 1992, р. 253–270.
35. БРОНЗОВ модел за стъклени камеи от с. Рогачево. // Археология, 1993, № 2, с. 53-56.
36. ЕВРЕЙСКИЯТ квартал в Търново през ХIV в. Опит за локализация. // Ист. преглед, 1993, № 4–5, с. 94-106. [съавт. Ив. Чокоев]
37. ЗА някои паметници на косторезното изкуство от Средновековна България. // Преслав. Т. 4. С., 1993, с. 272-286.
38. ЗА три византийски емайла от Търновград. // Приноси към българската археология. Т. 2. С., 1993, с. 108-113.
39. КАМЕННИ икони от Средновековна България. // Археология, 1993, № 1, с. 10-20.
40. КОСТЕН гребен с релефна украса от Дуранкулак, Добричко. // Добруджа, 10, 1993, с. 131-133.
41. НАБЛЮДЕНИЯ за някои паметници на преславската дребна каменна пластика. // Плиска - Преслав. Т. 6. 1993, С., с. 197-202.
42. ОТНОВО за златния реликвиарий с Богородица Агиосоритица. // Год. Нар. археол. музей, 9, 1993, с. 159-163.
43. ПИРАМИДАЛЕН печат на цар Симеон. // Преслав. Т. 5. С., 1993, с. 125-137.
44. РЯДЪК медальон от клетъчен емайл открит на Царевец. // Изв. Ист. музей-В. Търново, 8, 1993, с. 121-124.
45. СТЕАТИТОВИ икони от Търновград. // Год. музеите Сев. България, 9, 1993, с. 93-110.
46. СРЕБЪРЕН обков от старите разкопки на Трапезица. // Изв. Ист. музей - В. Търново, 9, 1994, с. 133-140.
47. СТЕАТИТОВИ икони от комплекса при църквата “Св. 40 мъченици”. // Търновска книжовна школа. Т. 5. В. Търново, 1994, с. 587-591.
48. СТЕАТИТОВИ икони на св. Георги от Средновековна България. // Сборник в чест на акад. Д. Ангелов. С., 1994, с. 226-236.
49. О трех стеатитовых иконках со сценой “Уверение Фомы”. // Византийский временник, 55 (80), 1994, с. 193-197.
50. НОВЫЕ паметники византийской костяной пластики в Болгарии. // Byzantinoslavica, 1994, № 55, с. 61-65.
51. TRОIS icones en steatite representant la scene de “L’incredulite de Thomas”. // Etudes balkaniques, 1994, № 2, с. 106-111.
52. ВИЗАНТИЙСКИ инталии-печати от територията на Средновековна България. // Юбилеен сборник 1100 години Велики Преслав. Т. 1. Шумен, 1995, с. 271-283.
53. ДВЕ каменни икони от Шумен. // Преславска книжовна школа. Т. 1. С., 1995, с. 348-352.
54. ЕВРЕЙСКИЯТ квартал в столичния Търнов. // Изв. Ист. музей - В. Търново, 10, 1995, с. 109-115. [съавт. Ив. Чокоев]
55. НОВ печат на цар Симеон (893–927) от колекцията на Националния исторически музей. // Плиска – Преслав. Т. 7. С., 1995, с. 144-149.
56. СЛОНОВА кост с Успение Богородично от старите разкопки на Трапезица. // Год. музеите Сев. България, 20, 1995, с. 125-137.
57. ИСТОРИЯ на проучването на некропола на търновската църква “Св. 40 мъченици”. // Изв. Ист. музей - В. Търново, 11, 1996, с. 165-171. [съавт. Ив. Чокоев]
58. МОДЕЛ и копие в приложното изкуство на столичния Търновград. Османската  инвазия на Балканите и краят на средновековната българска държава. // Труд. ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”. Т. 32. Кн. 3. В. Търново, 1996, с. 309–320.
59. ПРОЦЕСУАЛЕН кръст от историческия музей В. Търново. // Проблеми на изкуството, 1996, № 3, с. 37-44. [съавт. Д. Косева]
60. РЯДЪК паметник на средновековната глиптика от Преславското златно съкровище. // Изкуство, 1996, № 32, с. 25-28.
61. СРЕБЪРНИ обкови на икони от Търновград и Охрид. // Медиевистични проучвания в памет на Пейо Димитров. Шумен, 1996, с. 323-330.
62. ТВОРБИ на византийския клетъчен емайл от Търновград. // Бог и цар в българската история. Пловдив, 1996, с. 253-260.
63. ЗА един сребърен пръстен-печат от Търново. // Епохи, 1997, № 1-2,  с. 175-179.
64. ЗА функциите на ранновизантийското укрепление край р. Янтра във В. Търново. // Изв. Ист. музей - В. Търново, 12, 1997, с. 143-155. [съавт. Е. Дерменджиев]
65. ОЩЕ веднъж за кръста на севаст Борислав от Трапезица. // Старобългаристика, 21, 1997, № 1, с. 39-47.
66. ЦЪРКВАТА “Св. 40 мъченици” във В. Търново според последните археологически разкопки 1992–1995 г. (Предварително съобщение). // Минало, 1997, № 2, с. 41-53 [съавт. Ив. Чокоев и Е. Дерменджиев]
67. МЕТАЛНИ (пирамидални и конусовидни) печатчета от Първото българско царство. // Проблеми на прабългарската история и култура. т. 3. Шумен, 1997, с. 208-220.
68. ДВА византийски пръстена печата от България. // Проблеми на изкуството, 1998, извънр. брой, с. 31-38.
69. ЕКЗОНАРТЕКСЪТ на търновската църква “Св. 40 мъченици”. // Минало, 1998, № 3, с. 25-45. [съавт. Е. Дерменджиев,  Д. Косева]
70. ЗА датировката на крепостната стена край р. Янтра във Велико Търново. // Год. Нац. ист. музей, 11,  1998, с. 263-273. [съавт. Е. Дерменджиев]
71. ЗЛАТНИ и сребърни пръстени-печати на територията на Балканския полуостров. // Изв. Ист. музей-Кюстендил, 5, ч. 2, 1998, с. 385-398. [съавт. Ив. Чокоев]
72. СЕНОВИЯТ гроб от църквата “Св. 40 мъченици” във Велико Търново. // Минало, 1998, № 1, с. 23-31. [съавт. Ив.  Чокоев]
73. НЕКРОПОЛЪТ на църквата “Св. 40 мъченици”. Проучвания – проблеми и перспективи. // Българистични проучвания. Т. 3. В. Търново, 1998, с. 251-256. [съавт. Ив. Чокоев]
74. НОВИ данни за архитектурата на Екзонартекса на църквата “Св. 40 мъченици” във В. Търново. // Труд. ШУ “Еп. Константин Преславски”. Катедри по история и богословие. Т. 2. Шумен, 1998, с. 81-104. [съавт. Е. Дерменджиев]
75. НОВИ данни за стенописите от Екзонартекса на църквата “Св. 40 мъченици” във Велико Търново. // Изв. Ист. музей-В. Търново, 13, 1998, с. 236-252. [съавт. Д. Косева]
76. ПРОЦЕСИЕН кръст от Трапезица. // Археология, 1998, № 1-2, с. 68-72.
77. ПРОЦЕСИЙНИ кръстове от Търново. // Изв. Ист. музей-В. Търново, 13, 1998, с. 261–281.
78. СЬNОВ златен пръстен-печат от търновската църква “Св. 40 мъченици”. // Paleobulgarica, 1998, № 3, с. 97-108.
80. ЦЪРКВАТА “Св. 40 мъченици” във Велико Търново според последните археологически разкопки. // Труды VI Международного конгресса славянской археологии. Общество, экономика, культура и искусство славян. Т. 4. М., 1998, с. 104-117. [съавт. Е. Дерменджиев, И. Чокоев]
81. СЕНОВАЯ могила из некрополя церкви “Св. Сорок мучеников” в Велико Тырново. // Byzantinoslavica, 1998, № 59, с. 113-124. (съавт. Ив. Чокоев)
82. ЗА три процесийни кръста от Преслав. // Изв. Нар. музей Варна, 34–35 (49–50), 1998–1999, с. 198-207.
83. ВИЗАНТИЙСКИ процесиен кръст от с. Нисово, Русенско. // Археология, 1999, № 3-4, с. 93-96. [съавт. Д. Станчев]
84. ВИЗАНТИЙСКИ традиции в приложното изкуство на Второто българско царство. // Търновска книжовна школа. Т. 6. В. Търново, 1999, с. 601-619.
85. ДВА сребърни обкова на икони от Търновград и Охрид. // Източното православие в Европейската култура. С., 1999, с. 298-306. [съавт. Д. Тотева]
86. ЕВРЕЙСКАТА общност в Търново и църковният събор от 1359 г. // Търновска книжовна школа. Т. 6. Българската литература и изкуство от търновския период и историята на православния свят. В. Търново, 1999, с. 523-528. [съавт. Ив. Чокоев]
87. ЗА една група печати на цар Симеон. // Общото и специфичното в балканските народи до края на ХІХ век. Сборник в чест на 70-годишнината на проф. Василка Тъпкова-Заимова. С., 1999, с. 107-112.
88. ЗА някои исторически факти в творбите, посветени на Иларион, епископ Мъгленски. // Светогорска обител Зограф. Т. 3. С., 1999, с. 159-166. [съавт. Ив. Чокоев]
89. НАОСЪТ и притворът на търновската църква “Св. 40 мъченици” (архитектура, живопис, периодизация).  // Минало, 1999, № 4, с. 23-49.  [съавт. Е. Дерменджиев, Д. Косева]
90. СТЕНОПИСИТЕ от наоса и притвора на търновската църква “Св. 40 мъченици” в светлината на последните проучвания. // Изв. Ист. музей-В. Търново, 14, 1999, с. 200-223. [съавт. Д. Косева]
91. ЗА иконографията на анонимните печати на цар Симеон (893–927). // Paleobulgarica, 2000, № 4, с. 35-52.
92. НЕИЗВЕСТЕН анонимен печат на владетел от Първото българско царство. // Плиска – Преслав. Т. 8. Шумен, 2000, с. 186-189.
93. НОВООТКРИТИ галерии на църквата “Св. 40 мъченици” във Велико Търново. // Археолог. вести, 2000, № 2, с. 28-33. [съавт. Е. Дерменджиев]
94. ОЩЕ веднъж за процесийния кръст от средновековния Ветрен на Дунав. // Българите в Северното Причерноморие. В. Търново, 2000, с. 187-190.
95. СРЕДНЕВЕКОВЫЕ византийские свинцовые иконы из северо-восточной Болгарии. (К иконографии Святого Георгия-драконоборца). // Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии. Т. 7. Симферополь, 2000, с. 362-369.
96. ИСТОРИЯ на проучванията на стенописите на църквата “Св. 40 мъченици” във Велико Търново. // Изв. Ист. музей-В. Търново, 15-16, 2000–2001, с. 128-141.
97. ОЩЕ веднъж за процесийния кръст от Суворово. // Изв. Нар. музей-Варна, 36-37 (51-52), 2000-2001, с. 213-219.
98. НЯКОИ наблюдения за златните пръстени-печати от Търновград. // Труд. ШУ “Еп. Константин Преславски”. Катедри по история и богословие. Т. 4. Шумен, 2001, с. 62-71. [съавт. Ив. Чокоев]
99. ОЩЕ веднъж за пръстена-печат на Теодор примикюр. // България, българите и техните съседи през вековете. [Сборник]. В. Търново, 2001, с. 224-230.
100. ЦАРСКАТА църква “Св. 40 мъченици” и манастирът Великата лавра в Търновград. (Резултати от последните археологически разкопки). // Археология, 2001, № 1-2, 30-44.
101. ЗЛАТНИ и сребърни пръстени-печати от Търновград. // Палеобалканистика и старобългаристика. Материали от вторите есенни международни четения “проф. Ив. Гълъбов”. В. Търново, 14-17 ноем. 1996. В. Търново, 2001, с. 349-358. [съавт. Ив. Чокоев]
102. МЕДАЛЬОН с гравиран образ на св. Козма. // Труд. ШУ ”Еп. Константин Преславски”.  Катедри по история и богословие. Т. 4. Шумен, 2001, с. 185–188.
103. ЗАМЕТКИ об истории, архитектуре и стенописях Болшого Нисовсого монастыря. // Скални и мегалитни паметници – проблеми и пътища за тяхното разрешаване. [Сборник]. С., 2001, с. 30-37 (съавт. Е. Дерменджиев, Д. Косева)
104. PECTORAL cross with crucified Christ and the Virgin Haghiosoritissa. // Treasures of Christian Art in Bulgaria. Ed. V. Pace, Borina, 2001, p. 149, cat. No. 42.
105. ICONS of Christ and St. Thomas. // Treasures of Christian Art in Bulgaria. Ed. V. Pace, Borina, 2001, p. 154, cat. No. 48.
106. A SIGIL featuring the Annonciation. // Treasures of Christian Art in Bulgaria. Ed. V. Pace, Borina, 2001, p. 173, cat. No. 58. 18.
107. WING of a triptych with SS. Nicholas and John Chrisostom. // Treasures of Christian Art in Bulgaria. Ed. V. Pace, Borina, 2001, p. 182, cat. No. 59.
108. FRAGMENT of an icon Koimesis (The death of Virgin Mary). // Treasures of Christian Art in Bulgaria. Ed. V. Pace, Borina, 2001, p. 183, cat. No. 60.
109. FRAGMENTARY icon (St.Theodore Stratilates). // Treasures of Christian Art in Bulgaria. Ed. V.Pace, Borina, 2001, p. 184, cat. No. 61.
110. PROCESSIONAL cross. // Treasures of Christian Art in Bulgaria. Ed. V. Pace, Borina, 2001, p. 189, cat. No. 65.
111. ENAMELED disc featuring St Akepsimas. // Treasures of Christian Art in Bulgaria. Ed. V. Pace, Borina, 2001, p. 190, cat. No. 66.
112. SIGIL of Patriarch Visarion. // Treasures of Christian Art in Bulgaria. Ed. V. Pace, Borina, 2001, p. 190, cat. No. 67.
113. TWO BYZANTINE Signet Rings from Bulgaria. // Studies in Byzantine Sigillography, 7, ed. W. Seibt, Dumbarton Oaks Research, 2002, 1-20.
114. ЦАРСКАТА църква „Св. 40 мъченици” и манастирът „Великата лавра” в столичния Търновград след новите археологически разкопки 1992-2000 г. // Търновска книжовна школа, Т. 7, В.Търново, 495- 518.
115. БЕЛЕЖКИ към историята, архитектурата и стенописите на големия Нисовски манастир. // Търновска книжовна школа. Т. 7. В. Търново, 2002, с. 813-824. [съавт. Е. Дерменджиев, Д. Косева]
116. БРОНЗОВ медальон с изображение на св. Теодор войн. // Acta Musei Varnanessi. Т. 1. Оръжие и снаряжение през късната античност и средновековието IV–ХV в.  Варна, 2002, с. 140-143.
117. КОНСТАНТИНОПОЛСКИ процесийни кръстове от територията на средновековна България. // Пробл. изкуството, 2002, № 3, с. 25-33.
118. ПРОЦЕСИЕН кръст от дворците в Преслав. // Юбилеен сборник в чест на проф. Д. Овчаров. В. Търново, 2002, с. 71-76.
119. СТЪКЛЕН медальон на св. Йоан Кръстител. // Изв. Ист. музей-Шумен, 10, 2002, с. 147-154.
120. ТРИ византийски процесийни кръста от Преслав. – Ареология, 2002, кн. 3, 57-65.
120. БРОНЗОВО печатче с лъвско изображение от Търново. // Изв. Ист. музей-В. Търново, 17-18, 2002–2003, с. 311-320.
121. ВИЗАНТИЙСКИЙ крест из Национального Исторического музея в Софии. // Античная древность и средние века. Екатеринбург, 2002, с. 85-88.
122. Г. АТАНАСОВ. Св. Георги Победоносец. Култ и образ в православния Изток през Средновековието. (Зограф, Варна, 2001, 366 с., 244 образци. [Рецензия]. // Археология, 2003, № 3, с. 60-66.
123. МЕДАЛЬОН от процесиен кръст с изображение на архангел Михаил. // Християнската традиция и царската институция в българската култура. Шумен, 2003, с. 51-56.
124. НОВООТКРИТ анонимен печат на владетел от Първото българско царство. // Традиции и приемственост в България и на Балканите през средните векове. [Сборник].  В. Търново, 2003, с. 172-177.
125. ПРОЦЕСИЕН кръст с изображение на св. Козма. // Studia Protobulgarica et mediae europenia. Материали от юбилейната научна конференция в чест на 100 годишнината на чл. кор. проф. д-р Веселин Бешевлиев, 12-15 май 2000.  В. Търново. С., 2003, с. 231-236.
126. ПРОЦЕСИЙНИ кръстове от крепостта при село Цар Асен, Русенско. // Изв. Нар. музей Варна, 34–35 (49–50), Варна, 2003, с. 192-197.
127. ТЕХНОЛОГИЯ и украса на една група византийски литийни кръстове. // Плиска – Преслав. Т. 9. Шумен, 2003, с. 275-292.
128. MODЕLE de bronze pour les camées de verze du village de Rogatchevo departament de Varna. // Bulgaria Pontica Medii Aevi IV–V. S., 2003, р. 131-136.
129. НОВЫЕ памятники византийской костяной пластики в Болгарии. // Bulgaria Pontica Medii Aevi IV–V. S., 2003, с. 305-314.
130. ПАВЕЛ ГЕОРГИЕВ. // Кирило-Методиевска енциклопедия, т. 4, С., 2003, 644-647.
131. ВИЗАНТИЙСКИ процесийни кръстове с изображения на светци лечители. // Труд. ШУ “Еп. Константин Преславски”. Катедри по история и богословие, в памет на Пейо Димитров. Т. 5. С., 2004, с. 217-230.
132. ЗА иконографията и надписите върху два патриаршески печата от Второто българско царство. // Acta Musei Varnaensis. Т. 2. Нумизматични и сфрагистични приноси към историята на Западното Черноморие. Варна, 2004, с. 348-356.
133. ДВУСТРАННА оловна иконка в Богородица Кикоитиса и разцъфнал кръст от Преслав. // Преслав. Т. 6. С., 2004, с. 167-179.
134. ИКОНОГРАФИЯТА на св. Георги Драконоборец според една група паметници на византийското приложно изкуство. // Сборник в чест на проф. д-р Ангел Давидов. В. Търново, 2004, с. 571-579. [cъавт. Д. Косева]
135. ОЩЕ веднъж за процесийния кръст от Суворово. // Изв, Нар. музей-Варна. Т. 36-37 (51-52), 2000-2001. Варна, 2004, с. 215-219.
136. BYZANTINISCHER Kunsthandwerksimport in Tarnovgrad am beispiel einer elfeinbeinschnitzerei der “Koimesis”. // Труд. на катедрите по история и богословие в чест на 75-годишнината на проф. дтн Тодор Събев. С., 2004, с. 128-134.
137. СТЕНОПИСНИЯТ календар от царската църква „Св. 40 мъченици” във В.Търново. // Юбилеен сборник „Средновековно Търново. Археологически проучвания.”, В. Търново, 2004, 199-245.
138. ЗА иконографията и надписите върху два патриаршески печата от Второто българско царство. // Нумизматични и сфрагистични приноси към историята на Западното Черноморие. (Acta Musei Varnaensis, II), Варна, 2004, 348-356.
139. СТЕАТИТОВА икона с Разпятие Христово от музея в Севлиево. // Археология, кн. 3-4, 2004, 62-68 [съавт. Н. Ботева].
140. ПРОЦЕСИЕН кръст от Провадийско. // Изв. На Народния музей – Варна, 38-39 (53-54), 2002-2003, Варна, 2005, 392-395.
141. БРОНЗОВА матрица със светци-войни от Варненския Археологически музей. // Изв. на Народния музей Варна. 38-39 (53-54), 2002-2003, Варна, 2005, 396-405 [съавт. В. Плетньов].
142. ПРОЦЕСИЕН кръст с надпис на кирилица от НАМ. // Археология, 2005, 1-4, 171-177.
143. ЗЛАТЕН пръстен-печат от с. Кранево, Балчишко. // “Българските земи през средновековието (VІІ-ХVІІІ в.) – В: Acta Musei Varnaensis, III-2, Варна, 2005, 269-272.
144. ВИЗАНТИЙСКИ процесиен кръст от първите разкопки в Плиска.// С б. “Проф. д.и.н. Станчо Ваклинов и средновековната българска култура”, В.Търново, 2005, 216-219.
145. ДВА сграфито съда с подглазурни кирилски надписи от новите разкопки на църквата “Св. 40 мъченици” във В.Търново.// Сб. „Културните текстове на миналото”, кн. І - Материали от юбилейната научна конференция в чест на 60-годишнината на проф. д.и.н. К. Попконстантинов. В. Търново, 29-31.10.2003, С., 2005, 212-215.
146. КРЪСТОВИДНИ оловни медальони от България. // Изв. на Народния музей Варна. 38-39 (53-54), 2002-2003, Варна, 2005 г. 405-416. [съавт. А. Пейков].
147. НАГРЪДНИ оловни икони с изображения на св. Георги войн, пешак и драконоборец. // Год. на Софийския университет „Св. Климент Охридски”, ЦСВП „Ив. Дуйчев”. 93(12), 2003, С., 2005, 131-138.
148. БРОНЗОВЬІ процессиональный крест из Пловдива. // Byzantinoslavica, LXIII, 2005, 95-102.
149. ЗА идентификацията на образите върху солунската ампула от Ермитажа.//С б. Проф. д.и.н. Тотю Тотев и столицата Велики Преслав. С., 2006, 211-217.
150. СОЛУНСКИ евлогии от България. // Археология, 2006, 1-4, 213-222.
151. ОЛОВНА евлогия със светци-войни и “разцъфнал кръст” от България. // ”Тангра”. Сб. в чест на 70- годишнината на акад. В.Гюзелев. С., 2006 г., 343-351.
152. ОЛОВНИ икони на св. Теодор войн, конник и драконоборец от България. // Трудове на катедрите по история и богословие, т. 8, ШУ ”Еп. Константин Преславски”. 2006 г. 286-303. [съавт. А. Пейков].
153. ОЛОВНА ампула с изображение на св. Димитър и св. Теодора мъченици в Археологическия музей – Варна. // Известия на Народния музей Варна, ХLII (), 2006, 72-80.
154. СРЕБЪРНА пластина с Дунавски конници от с.Върбовка, Великотърновско.//П р о б л е м и  на прабългарската история и култура. 4.2, С., 2007, 313-320.
155. СТЕАТИТОВ медальон със св. Никола от музея в гр. Котел.//И з с л е д в а н и я  по българска средновековна археология. Сб. в чест на проф. Р.Рашев., Фабер, 2007, 310-317. [съавт. М. Николов].
156. ИЗОБРАЖЕНИЯ на св. Димитър и св. Теодора върху оловни ампули от Солун. // С б.  Търновска книжовна школа, т. 8, В. Търново, 2007, 531-540.
157. СОЛУНСКИ ампули с двустранни изображения на светци войни.//. „Християнската култура в Средновековна България.” [Сборник] Материали от Национална научна конференция по случай 1100 години от смъртта на св. Княз Борис І “Плиска и християнските центрове на Европа”, Плиска-Шумен-Велики Преслав, 2-4 май, 2007, В.Търново, 2008, с. 413-419. 
158. НОВООТКРИТ златен пръстен-печат от некропола на търновската църква „Св. Четиридесет мъченици”. // Археология, 2008, 80-91.
159. ОЛОВЕН медальон с изображение на св. Теодор. // Историкии. 3 [Юбилеен сборник] в чест на доц. д-р Ст. Витлянов, по случай неговата 60-годишнина. Шумен, 2008, с.58-64.
160. ПЕЧАТ-инталия на цар Симеон (893-927). // Символи на българската държавност. [Каталог на изложба 100 години от обявяване на Независимостта на България.] Велико Търново, 2008, 48-49.
161. РАЗКОПКИ на “Средновековен град Трапезица - Север”. // АОР през 2007 г. С., 2008, 682-685 [съавт. Е. Дерменджиев, П. Караилиев].
162. РАЗКОПКИ на „Средновековния некропол край църквата “Успение Богородично” във Велико Търново. // АОР през 2007 г. С., 2008, 698-701 [съавт. Е. Дерменджиев, П. Караилиев].
163. РАЗКОПКИ на църквата “Св. 40 мъченици” – Южен двор във Велико Търново. // АОР през 2007 г., С., 2008 , 695-698 [съавт. Е. Дерменджиев, П. Караилиев].
164. НОВ прочит на монограма върху пръстена от рудник Звездел, Момчилградско. //  Юбилеен сб. по случай 70-годишния юбилей на проф. д.и.н. Л. Дончева. С., 2009, 457-460.
165. НАГРЪДНА икона с изображения на св. Георги – воин и Христос Пантократор. // Laurea in honorem Margaritae Vaklinovae (книга ІІ), С., 2009, 305-310.
166. ЗА изображенията върху  оловната  ампула – кутрувия от музея в Шумен.// Иванка Акрабова-Жандова. In memoriam. С., 2009, 251-257.
167. М. ДОЛМОВА-ЛУКАНОВСКА. Трапезица в светлината на археологическите разкопки. В. Търново, 2008, 190 с., 79 образци, ІХ таблици. [рецензия]. // Археология, L, 2009, 3-4, 132-136.
168. НОВООТКРИТА църква (№ 19) в средновековния град Трапезица. // Археология, 2009, 3-4, 77-91.
169. РЕЛИКВАРИЙ св. Димитрия из региона В.Търново.// Античная древность и средные века. Вып. 39, Екатеринбург, 2009, 314-326.
170. ВЕЛИКО Търново. Крепостта Трапезица. Археологически разкопки в сектор „Север”. // АОР през 2008 г., С., 2009, 610-614 [съавт. Е. Дерменджиев, П. Караилиев].
171. СТЕФАН БОЯДЖИЕВ. Българската архитектура през VІІ-ХІV в., Т.1 Дохристиянска архитектура. С., 2008, 405 страници, 422 чернобели фотографии, графични илюстрации и цветно приложение – 22 листа. // Известия на Регионален исторически музей – Велико Търново, ХХІV /2010. В. Търново, 2010, 347-350.
172. БРОНЗОВА икона с Богородица Одигитрия с апостолите Петър и Павел. // “От Честния пояс на Богородица до коланчето за рожба”. – Изследвания по изкуствознание и културна антропология в чест на проф. Е.Бакалова. С., 2010, 150-154.
173. АМПУЛИ-кутрувия с изображения на св. Димитър и св. Богородица от България. – Год. на СУ “Климент Охридски”, ЦСВП “Ив. Дуйчев”, т. 95(14), С., 2010, с. 205-216; 411-416.
174. АМПУЛА от Светите земи, открита във Велики Преслав. // Археология, 3-4, 2010, 129-133.
175. ОЛОВНА евлогия със св. Димитър и „разцъфнал кръст” от Преслав. // Stephanos Archaeologicos in honorem Profesories Stephcae Angelova. Sofia, 2010, p. 619-628.
176. АРХЕОЛОГИЧЕСКИ разкопки на обект “Средновековен град Трапезица – сектор Север” // АОР през 2009 г., С., 2010, 495-499 [съавт. Е. Дерменджиев, П. Караилиев].
177. АРХЕОЛОГИЧЕСКИ разкопки на обект “Църква и баня”, южно от манастира „Св. 40 мъченици” във В.Търново. // АОР през 2009 г., С., 2010, 507-509 [съавт.  Е. Дерменджиев, П. Караилиев].
178. ТВОРБИ на християнския култ от църква № 19 на крепостта Трапезица. // С б. България, българите и Европа – мит, история, съвремие, т. ІV, 414-439, В.Търново, 2011. [съавт. Д. Косева].
179. ВИЗАНТИЙСКИ печати-инталии от Средновековна България. (добавки и корекции). // С б. От тук започва България, Шумен, 2011, 371-384, табл. І 1-12, ІІ 1-2.
180. ДВА сребърни енколпиона от България.// Археология, 1, 2011, 106-113.[съавт. И. Кънев].
181. СРЕДНОВЕКОВНИ фрески, открити при разкопките във Велико Търново. // Проблеми на изкуството, 2, 2011, 48-57. [съавт. Д. Косева].
182. СТЪКЛЕН съд от реликварийната камера на новоткритата църква № 19 на хълма Трапезица. // Известия на Националния исторически музей, т. ХХІІІ, 2011, 98-104.
183. ПРОЦЕСИЕН кръст от средновековната крепост до гр. Севлиево. // Известия на Регионалния исторически музей – В. Търново, т. ХХVІ, 2011, 179-188. [съавт. Н. Ботева]
184. ABOUT a Group of Thessalonican Eulogia – Encolpions.// Год. на Софийския университет “Св. Климент Охридски”. Център за славяно-византийски проучвания „Ив. Дуйчев”, т. 97 (16), С., 2011, с. 85-111, ил. на с. 432-437.
185. АРХЕОЛОГИЧЕСКИ разкопки на обект “Средновековен град Трапезица- сектор Север”. // АОР през 2010 г., С., 2011, 438-440 [съавт. Е. Дерменджиев, П. Караилиев].
186. АРХЕОЛОГИЧЕСКИ разкопки на обект “Църква и баня”, южно от манастира „Св. 40 мъченици” във В.Търново. // АОР през 2010 г., С., 2011, 446-448 [съавт.  Е. Дерменджиев, П. Караилиев].
187. ЗА една група евлогии-енколпиони от България. // С б. „Търновска книжовна школа”, т. 9, В. Търново, 2011, 570-608.
188. КОНСТАНТИНОПОЛСКИ литийни кръстове от бронз, открити в България. Част І. // Археология,  год. LIII, 2012, кн. 1, с. 46-62.
189. АРХЕОЛОГИЧЕСКИ проучвания на средновековния град Трапезица – северна част (2007-2010). // С б. „Българско средновековие. Общество, влст, история”, в чест на проф. д-р Миляна Каймакамова. С., 2012, 574-592.
190. ПРОЦЕСИЕН кръст от средновековната крепост до гр. Севлиево. // Известия  на РИМ – В. Търново, ХХVІ, 2011, В. Търново, 2012, 179-188. ISSN 0861-5888. [съавт. Н.Ботева].
191. АРХЕОЛОГИЧЕСКИ разкопки на обект „Средновековен град Трапезица – сектор Север” във Велико Търново. // АОР през 2011, София, 2012, 416-419, обр. 1-3. ISSN 1313-0889. [съавт. Е. Дерменджиев и П. Караилиев].
192. АРХЕОЛОГИЧЕСКИ разкопки на обект „Църква и баня, южно от манастира „Св. Четиридесет мъченици” във Велико Търново. // АОР през 2011, София, 2012, 425-428, обр. 1-3. ISSN 1313-0889. [съавт. Е.Дерменджиев и П.Караилиев].
193. СОЛУНСКИ евлогии, открити в България (оловни ампули, енколпиони и икони ХІІ-ХV в.). 371 страници, 201 чернобели и 103 графични илюстрации; Солунски евлогии, открити в България (оловни ампули, енколпиони и икони ХІІ-ХV в.). Автореферат на дисертация за присъждане на научната степен „доктор на изкуствознанието”. София, 2012, 1-36.
194. БРОНЗОВ нагръден реликварий с образите на св. aпостоли Петър и Павел. // С б. Василка Герасимова-Томова in memoriam (2013), с. 543-547.
195. ОЛОВНА ампула от разкопките на крепостта Русокастро. // С б. Василка Герасимова-Томова in memoriam (2013), с. 537-542 [съавт. М. Николов]
196. КОНСТАНТИНОПОЛСКИ литийни кръстове от бронз, открити в България. Част ІІ. // Археология, год. LIII, 2012, кн. 2, с. 66-80.


Upcoming
Publications
Arheologia (Sofia)
Accessible for people with disabilities