BG / EN
Home » Contacts » Alphabetical list of employees » Dr. Sc. Stanislav Stanilov Professor
Dr. Sc. Stanislav Stanilov Professor

Address: National Institute of Archaeology with Museum – BAS, 2 Saborna Str., 1000 Sofia
Employment, academic and research positions
Since 2003 Senior Research Associate 1st degree, Department of Mediaeval Archaeology, National Institute of Archaeology with Museum – BAS
1987-2003 Senior Research Associate 2nd degree, Department of Mediaeval Archaeology, National Institute of Archaeology with Museum – BAS
1979-1987 Research Associate 1st degree, Department of Mediaeval Archaeology, National Institute of Archaeology with Museum – BAS
1976-1979 Curator, Research Associate 2nd degree, Sofia Museum of History
1969-1972 Curator, Department of Archaeology, Museum of History, Shumen

Education
2002 Hab. Dr.
1976 PhD
1972-1975 PhD student, National Institute of Archaeology with Museum – BAS
1968 Graduate of St. St. Cyril and Methodius University in Veliko Tarnovo
1961 Aprilovska High School, Gabrovo.

Organizing experience
Head of the Department of Mediaeval Archaeology, National Institute of Archaeology with Museum – BAS

Languages
German, Russian – fluent

Computer skills
Work with PC

Research
Areas of research interest:
Archaeology of the Middle ages (7th to 9th century); infrastructure of villages and towns; fortification; houses; cemeteries; applied arts (crafts) – metalwork, pottery (architectural and table pottery)

Archaeological excavations and projects:
Since 2002 “Pliska – Palaces and Underground Communications” project. Excavations at Pliska, the first Bulgarian capital (Pliska National Historical and Archaeological Reserve); Project director (together with Rasho Rashev)
Since 1997 “Pliska-West”. Excavations of cemeteries and related structures situated to the west of the Outer Town of the first Bulgarian capital Pliska; Project director (together with Rasho Rashev)

Publications:
Разкопки на левия бряг на Тича в Преслав. - ИНМШ, V, 1969, 57-76, (в съавторство с Тотю Тотев).

Ранносредновековен некропол в град Търговище. - Векове, 1975, 5, 73-77.

Проучвания върху етническия състав на населението на Първата българска държава. - Археология, 1976, 2, 10-22.

4. За материалната култура на прабългарите на юг от Дунава. - Векове, 1976, 6. с. 30-39.

И. П.Русанова. Славянские древности VI-VII вв. - Векове, 1978, 2, 91-92.

Ранносредновековни жилища в Средец. - Археология, 1979, 1, 56-64, (в съавторство с Магдалина Станчева).

Сиво-лъскавата керамика от Манастира в Преслав. - Векове, 1979, 2, 55-57.

Към въпроса за заселването на прабългарите на юг от Дунава. - Плиска-Преслав 2, С., 1981, с.53-57.

Семантика на изображението лък и стрела в Първата българска държава. - Археология, 1981, 1-2, 28-85.

Л. Дончева-Петкова. Знаци върху археологически паметници от ранносредновековна България. С., 1980. - Археология, 1981, 1-2, 116-117.

Д. Овчаров, Т.Тотев. Стари български столици. Плиска - Велики Преслав - Търновград. С., 1980. - Археология, 1981, 3, 66-68.

Кладенци - ранносредновековно българско селище. Варна, 1981, (в съавторство с проф.Станчо Ваклинов). 86 с.

Езически центрове в Първото българско царство. В: България 1300, Том 2, С., 1982, 124-134.

Средновековно езическо светилище в развалините на Монтана. - Археология, 1983, 3, (в съавторство с Георги Александров), 40-52.

Книгата на Николай Хайтов \"Последните мигове и гробът на Васил Левски\" в Секцията за средновековна археология на Археологическия институт при БАН. - Векове, 1983, 6, 77-79.

Ранносредновековeн некропол при гр. Вълчедръм, Михайловградски окръг. - Векове, 1983, 5, 56-59 (в съавторство с Георги Александров).

С.Плетнева. Кочевники средневековья. М., 1982. - Векове, 1983, 4, 86-88.

Margarita Vaklinova. Mittelalterliche Schmuckstucke aus Bulgarien. Septemvri - Verlag, Sofia, 1981. - Векове, 1984, 1, 93-94.

Селища и аули. Някои въпроси за преселването и усядането на прабългарите на Долния Дунав - VII-VIII в. - Сборник в памет на проф. Станчо Ваклинов, С., 1984, с.100-105.

Бронзово огниво от с.Якимово, Михайловградски окръг. - Археология, 1984, 2-3, 103-198.

Zd.Vana. Die Welt der Alten Slawen. Praha, 1983. - Археология, 1984, 3, 131-133.

За връзката между символиката на числата през ранното средновековие и в българската народна култура. - Сборник Преслав 3, Варна, 1985. с.124-135.

Ст.Ваклинов, М.Ваклинова. Съкровището от Надь сент Миклош. С., 1983. - Археология, 1985, 1, 64.

Старобългарски амулет от Болград. - Археология, 1985, 3, 42-45.

Старобългарското укрепено селище при с Хума, Разградски окръг. Битови съоръжения. Керамика. Находки. - РП, ХVII, С., 1987, 76 с.

Второ допълнено и преработено... - Векове, 1987, 5, 54-61.

Le rite funeraire paien dans le Dobrudza du Nord et \"la culture Dridu\". - Dobrudza. Etudes ethno-cultureles. Sofia, 1987, 36-48.

Още за аулите в средновековна България. - Исторически преглед, 1988, кн. 2, 88-90.

Раннесредневековый могильник в с.Ножарево, Силистренский округ. Проблеми на прабългарската история и култура. С., 1989, (в съавторство с Р.Рашев), 214-220.

Ж.Въжарова. Средновековното селище при с.Гарван, Силистренски окръг VI-ХI в. София, 1986. - Археология, 1989, 2, 62-65.

С.Плетнева. На славяно-хазарском пограничье. М., 1989. - Археология, 1991, 1,

Към въпроса за хронологията и типологията на някои старобългарски ремъчни украси. - Векове, 1990, 3, 88-94.

Старобългарски ремъчни украси от Националния археологически музей. - РП, ХХII, С., 1991, 70 с.

Паметници на металопластиката от VIII-IХ в. в България. - Проблеми на прабългарската история и култура. Том II, С., 1991, 181-196.

Проучване на селището югоизточно от Вътрешния град на Плиска. - Проблеми на прабългарската история и култура. Том II, С., 1991, (в съавторство с Я.Димитров и И.Янкулов), 181-187.

Старобългарски ремъчни украси с правоъгълна форма. - Сборник в чест на акад. Димитър Ангелов. С., 1992. с.177-189.

Сребърни украси за колан от Шуменския музей. Археология, - 1992, 3,с.43-53, (в съавторство с Георги Атанасов).

Към въпроса за пръстена от Мътница. - Годишник на Народния музей, VIII. София, 1992. 223-242.

Старобългарските амулети-кончета. - Плиска-Преслав, 5, Шумен, 1992, с.239-245.

Железни огнива от Мадара и Кюлевча. - Мадара III, Шумен, 1992, 169-176.

Сребърни украси за конска сбруя от Преслав. - Годишник на Софийския университет \"Св.Климент Охридски\". Център за славяно-византийски проучвания \"Иван Дуйчев\", Том 84-85 (4), С., 1992, 47-51.

Костена пластина от Одърци. - ИНМВ, 27, 1991, 64-71.

Х. Тодорова. Дуранкулак. Том 1. София, 1989. - Археология, 1992, 1, 57-59.

Произход и значение на един орнаментален мотив в ранносредновековната металопластика. Проблеми на изкуството, 1992, 2, 48-53.

А. Айбабин. Хронология могильников Крыма позднеримского и раннесредневекового времени. Симферопол, 1990. - Археология, 1993, 2-3, 58-59.

Преславското съкровище и произходът на старобългарската металопластика. - Преслав, 5, 1993, с.138-164.

Две групи старобългарски ремъчни украси от Североизточна България. - Плиска-Преслав, 6, С.,1993, с.153-163.

Меден пръстен за шпора от Националния aрхеологически музей. Годишник на Народния музей - София, IХ, 1993, 107-110.

Мраморен капител от базиликата в Стамбол Йолу. - Плиска - Преслав, 6, С., 1993, 116-119 (в съавторство с Тотю Тотев).

Ажурен медалион от музея на Втората българска държава във Велико Търново. - Приноси към българската археология. Том II, С., 1993, с.102-107.

Още веднъж за чашата на жупана Сивин от Преслав. - Историко-археологически изследвания. В памет на проф.Станчо Ваклинов. Велико Търново, 1994, с.87-96.

Българската монархия през средните векове. Варна, 1994, (200 с.).

Метални гарнитури за ремъци и облекло от Дворците във Велики Преслав. - Плиска-Преслав 7, Шумен, 1995, 111-135.

Гарнитури за ремък от Вътрешния град на Преслав. - 1100 години Велики Преслав, Шумен, 1995, 161-171.

Хипотезата за Тангра и Мадарския конник. - Годишник на департамент археология. Том II-III, София, 1996, 270-279.

Л. Клейн. Феномен советской археологии. Санкт-Петербург. 1993. - Археология, 1996, 4, 68-72.

Памятники аварского типа в староболгарской культуре. - Проблеми на прабългарската история и култура 3, Шумен, 1997, 186-232.

Антропоморфни езически изображения от IХ-ХI в. в България и проблемът със славянските божества. - Проблемы славянской археологии. Том 1, Труды VI Международного Конгресса славянской археологии. Москва, 1997, 375-381.

Венчелистният стил в художествения метал на Първото българско царство. Проблеми на изкуството, 1998, 4, 3-11.

Kenotapf für einen Herscher bei der ersten bulgarischen Hauptstad Plisкa. - Das Altertu. Berlin, 1998, Vol.44, 65-70.(в съавторство с Рашо Рашев).

Георги Александров. История на Монтана-Кутловица и района. Монтана, 1994, 203 с., 48 образа. Археология, 1998, 1-2. 84-86.

Металните украси за колани и някои проблеми на старобългарката култура. Археология, 1-2, 1999. 77-84.

Ранният тип жилища в селището югоизточно от Вътрешния град на Плиска. Zwieschen Byzanz und Abendland. Pliska, der ostliche Balkanraum und Europa im Spiegel der Frühmittelalterachäologie. Frankfurt am Main, 1999, 41-46 (в съавторство с Янко Димитров).

Нов опит за концепиране на изкуството в старобългарската култура VII-Х в. - Старобългаристика, 1999, 2, 112-115.

Ж. Аладжов. Паметници на прабългарското изкуство. С., Университетско издателство. \"Св. Климент Охридски\". Старини. Списание за балканска археология, 1999, 2, 89-90.

П. С. Цветков. Славяни ли са българите? ТАНГА-ТаНакРа Общобългарска фондация. С., 1998, Археология, 1999, 1-2, 116-118.

Старобългарски гарнитури за оръжие от Североизточна България. - Археологически вести, 1. 1999, 33-40.

Накрайниците за колани с петлици и проблемът за производството на художествен метал в езическа България. - Плиска-Преслав, 8, 2000, 172-178.

Старобългарски пръстени с отворена халка. - Годишник на Департамент Археология - НБУ/НАИМ. IV-V, 2000, София, 312-318.

Българската археология през последното десетилетие на ХХ в. Средновековна археология. - Археология, ХLII, 2001, 3-4, 95-99.

Художественият метал на езическа България VII-IХ в, София, 2001, (автореферат на дисертация за присъждане на научната степен доктор на науките), 35 с.

Славяните в Първото царство. Варна, 1986 (първо издание), София, 2002, в (второ допълнено и преработено издание), 120 с.

F. Daim (Herausgeber). Die Awaren am Rand der byzantinischen Welt. Studien zu Diplomatie, Handel und Technologietransfer im Frühmittelalter. Innsbruk, 2000. - Археология, 2002, кн.1, 71-73.

Гарнитурата от Ветрен. - В: Studia protobulgarica et medievalia Europensia. В чест на проф. В. Бешевлиев. Велико Търново, 2003, 204-213.

Тезата за лицевия образ и паметниците на художествения метал на Долния Дунав. - В: Сборник по случай 80-годишнината от рождението на проф. Станчо Ваклинов. Велико Търново, 2004 (под печат) (12 м.с.).

Две бронзови полусфери от фонда на Националния исторически музей. - В: Традиции и приемственост в България през средновековието. Сборник в чест на проф. д-р Йордан Андреев. Велико Търново, 2003, с 34-31.

Хазарската теза. Проблеми на въведението в темата. - Българи и хазари. София, 2002, 74-98.

Апликация за каролингски меч от Шуменския музей. - Приноси към българската археология, том III-IV, София, 2002 (под печат).

Средновековни стремена от Врачанско. - В: Сборник в чест на проф. Георги Бакалов. София, 2004, 151-158.

Принос към проучването на преславската рисувана керамика. - В: Сборник Преслав 6, Шумен, 2004, 184-195.

Художественият метал на българското ханство на Дунав VІІ-ІХ в. Опит за емпирично изследване. София, 2005 / Die Metallkunst des Bulgarenkhanats der Donau 7.-9. Jh. Versuch einer emprischen Untersuchung. Sofia, 2005.

Editorial Boards
Since 2004 Editor-in-Chief of Bulletin of Institute of Archaeology

Membership in scientific organizations
Union of Scientists in Bulgaria
National Committee of the Byzantologists and Researchers of Middle ages in BulgariaUpcoming
Publications
Excavations and Research
Accessible for people with disabilities