BG / EN
Home » Contacts » Alphabetical list of employees » Dr. Stoycho Bonev Associate Professor
Dr. Stoycho Bonev Associate Professor

Address: 9700 Shumen, 7 Katyusha St.
Phone: +359 54 52091
E-mail: Stoi4o50@abv.bg
Employment, academic and research positions
Senior Research Associate 2nd degree at the Shumen Branch of the National Institute of Archaeology with Museum - BAS

Education and additional qualification
1983 PhD thesis “Bone Processing and Making of Bone Objects in Mediaeval Bulgaria in the 8th-9th Centuries”
1973 MA at St. Kliment Ohridski University, Sofia

Organizing experience
1993-1995 Head of the Shumen Branch of National Institute of Archaeology with Museum -BAS

Languages
German and Russian – spoken

Research
Areas of research interest:
Chronology, planning, architecture, material culture and art of the second Bulgarian capital Veliki Preslav; archaeology and art history of the Early Mediaeval Bulgarian kingdom and Byzantine Empire in the 9th-11th centuries

Archaeological excavations and projects
1980-2004 Royal Palace of Veliki Preslav

Publications
Новонамерени произведения на малката пластика. Костен триптих от Преслав – Х в. – Проблеми на изкуството, 1980, 4, 51-53.
Костени детайли на конска амуниция в средновековна България ( VІІІ-Х в.). – МПК, 1981, 4, 39-43.
Художествената резба върху кост – връзки и влияния с другите приложни техники през Х в. –Преслав, 3, 1983, 149-159.
Обработка на кост и производство на костени изделия в средновековна България (VІІІ-ХІ в.). Автореферат, София, 1983.
Оловна монетовидна находка от Преслав. - Нумизматика, 1986, 4, 31-35.
Към въпроса за градоустройството на Вътрешния град в Преслав през Х в. - Втори международен конгрес по българистика, 6, България през Средновековието. София, 1987, 431-436.
Строителни материали от Плиска в сграда от ХVІ в. – Векове, 1988, 3, 34-37.
Косторезное ремесло в средновековом болгарском городе до Х в. – Труды V Международного конгресса археологов славистов,2. Киев, 1988, 26-28.
За архитектурния облик на прабългарските езически храмове. - Проблеми на прабългарската история и култура, 2, 1989, 328-337.
Нови наблюдения за южната стена на преславския аул. - Проблеми на прабългарската история и култура, 2, 1991, 259-272.
Наблюдения и разкопки по Външната крепостна стена на Преслав. - Плиска-Преслав, 5, 1992, 212-215.
Новоразкрит прабългарски храм в Преслав. - Плиска-Преслав, 5, 1992, 222-230 (съавт. Т.Тотев).
Църква при южната порта на Вътрешния град в Преслав. - Археология, 1992, 3, 44-49.
Нови проучвания на една от крепостните стени във Вътрешния град на Преслав. -Приноси към българската археология, 1, 1992, 48-52 (съавт. Ж. Аладжов, С. Витлянов,Т. Михайлова).
Старобългарско селище при с. Хърсово, Новопазарско. - ИНМШ, 7, 1992, 93-106 (съавт.М. Димитров).
Метални печатчета с изображение на конник. – Мадара, 3, 1992, 153-158.
Архитектурен комплекс в Преслав. – Преслав, 1, 1993, 56-78.
Преславската фиала. – Преслав, 5, 1993, 52-67.
Южната стена на преславския аул и въпросът за хронологията на преславското крепостно строителство. – Плиска-Преслав, 6, 1993, 101-108.
Югоизточната част на Вътрешния град в Преслав. – ИНМШ, 8, 1993, 224-233.
Към археологическата карта на Шуменско. - ИНМШ, 8, 1993, 42-51.
Нова експозиция в Археологическия музей “Велики Преслав”. – ИНМИ, 8, 1993, 341-343.
Археологически паметници при с.Новосел,Шуменско. – Сб.Село Новосел, Шуменско - минало и съвременност. Шумен, 1994, 2-7.
Сведения за с.Новосел, Шуменско през периода ХV-ХІХ век.- Сб.Село Новосел, Шуменско - минало и съвременност. Шумен,1994, 8-13.
Велики Преслав. Материали за картата на средновековната българска държава (територията на днешна Североизточна България). – Плиска-Преслав, 7, 1995, 175-189.
Свидетелства за най-ранната история на Преслав. – Сб.1100 години Велики Преслав, Варна, 1995, 103-106.
Le bassin décorativ à Preslav. –La culture materielle et l`art dans les terres Bulgares (VІ е – ХVІІ е s.). – ИАИ, 38, 1995, 65-75.
Косторез. – Българският средновековен град. Технологии. София,1995, 55-62.
За преславската костена пластика. –Преславска книжовна школа, 1, 1995, 344-347.
Двадесет години Филиал на Археологическия институт при БАН в гр.Шумен. – Плиска-Преслав, 7, 1995, 5-8.
Научни контакти на Археологическия институт в гр. Шумен с институти и специалисти от Чехия и Словакия. – Сб. Чехи в България и българи в Чехия. Шумен, 1996, 353-355.
Сивата керамика от езическия храм в местността Селище в Преслав. – Проблеми на прабългарската история и култура, 3, 1997, 313-329 (съавт. Я. Димитров).
Царският дворец във Велики Преслав. Площадът с фиалата (ІХ – ХІV в.). В. Търново, 1998.
Една творба на преславската малка пластика. – Археология, 1998, 3-4, 73-78.
Царският манеж във Велики Преслав. – Плиска–Преслав, 8, 2000, 181-185.
Византийска ли е една от крепостните стени на Велики Преслав. – Археология, 2002, 2, 48-51.
Портици в Преславския дворец. – Юбилеен сборник. Доклади и научни съобщения от петите музейни четения на РИМ В.Търново, 2002, 63-66.
Рец. В. Е. Флëрова. Резная кость Юго-востока Европы ІХ-ХІІ века. Санкт Петербург, 2001. – Археология, 2002, 3, 70-73.
За мястото и датата на т.нар.”Баня във Вътрешния град” на Преслав. – Плиска-Преслав, 9, 2003, 167-174.
Царският дворец във Велики Преслав от зората до залеза на средновековната българска държава. – Златоструй, 7, 2003, 3-8.
Творби на металопластиката със светци от Преслав. – Преславска книжовна школа, 7, 2004, 404-411.
Византийска белоглинена керамика в Преслав и Херсонес. – Епископ Константинови четения, 8, 2004, 372-380.
Селище около езическия храм при Румска река в Преслав. – Преслав, 6, 2004, 7-17 (съавт. Р. Рашев, Н. Русев)
Предварително съобщение за нов архитектурен паметник в Преславския дворец. –Плиска-Преслав, 10, 2004, 244-251.

Editorial Boards Membership
2005 Volume in honor of Rasho Rashev, Senior Research Associate 1st degree
1991-93, 2003-04 Preslav
1994-1995 1100 Years of Veliki Preslav
1994 The Village of Novosel, Shumen Region – past and presentUpcoming
Publications
Arheologia (Sofia)
Accessible for people with disabilities