BG / EN
Home » Contacts » Alphabetical list of employees » Dr. Metodi Daskalov Associate Professor
Dr. Metodi Daskalov Associate Professor

Address: National Institute of Archaeology with Museum – BAS, 2 Saborna Str., 1000 Sofia
Employment, academic and research positions
Since 2000 Research Associate 1st degree, Department of Mediaeval Archaeology, National Institute of Archaeology with Museum - BAS
1996-2000 Research Associate 2nd degree, Department of Mediaeval Archaeology, National Institute of Archaeology with Museum - BAS
1993-1996 Archaeologist-Researcher, Department of Mediaeval Archaeology, National Institute of Archaeology with Museum - BAS

Education
1996 PhD, National Institute of Archaeology with Museum - BAS
1987 MA in History and Archaeology, St. Kliment Ohridski University, Sofia

Languages
Russian, English
German – working level

Computer skills
Windows Programs, Photoshop

Research
Areas of research interest: Problems of the 6th – 9th century chronology; crafts in the early Middle Ages; metal jewels and costume ornaments in the 6th – 9th century; archaeological aspects of the ethnic changes and problems of the ethnic history in the early Middle Ages

Archaeological excavations and projects:
2004 Project director of rescue excavations at site # 2 along the roundabout road for Danube Bridge 2 near the village of Antimovo, Vidin region (Bulgaria)
2004 Project director of rescue excavations at site # 8 along Trakia highway (km 184+800 – 185+200) (Bulgaria)
2004 Survey along road І-5 (survey of the town of Kardzhali – km 0+000 – 14+000), Kardzhali municipality (Bulgaria)
2003 Deputy Project director of trench excavations along Trakia highway (km 184+700 – 185+ 750) (Bulgaria)
2003 Archaeological survey in the area of the roundabout road for Danube Bridge 2, the vicinity of the villages of Antimovo and Pokrayna (Bulgaria)
2003 Project director of trench excavations at site # 3 along Trakia highway (km 173+700 – 174+100) (Bulgaria)
2003 Deputy Project director of trench excavations along Trakia highway (km 172+900 – 173+100) (Bulgaria)
2002 Deputy Project director of rescue excavations at a mediaeval site along Maritsa highway near the village of Zlatna livada, Chirpan region (Bulgaria)
2002 Project director of an archaeological survey along road I-9 (Malko Tarnovo – the state boundary) (Bulgaria)
2002 Project director of an archaeological survey along the road from the town of Shumen (5th km) to the Haemus highway
2001 Project director of rescue excavations at an Early Byzantine church architectural assemblage in Lozenets neighborhood – Yuzen park in Sofia (Bulgaria)
2001 Project director of trench excavations in Lozenets neighborhood – Yuzen park in Sofia (Bulgaria)
2000 Project director of rescue excavations at an Early Byzantine religious and civil architectural assemblage in Lozenets neighborhood – Yuzen park in Sofia (Bulgaria)
2000 Deputy Project director of trench excavations along the gas main near the town of Sungurlare, Karnobat region (Bulgaria)
1999 Project director of excavations at a cemetery from the time of the Great Migrations in Izvor locality near the village of Kosharevo, Pernik region (Bulgaria)
1999 Project director of trench excavations near the town of Saedinenie, Plovdiv region along the gas main to Greece and Macedonia
1999 Project director of trench excavations along the Maritsa highway near the village of Dobri dol, Parvomay region (Bulgaria)
1998 Project director of excavations at an Early Byzantine fortress and cemetery near the village of Kosharevo, Pernik region (Bulgaria)

Publications:
За някои особености на кремацията като погребален обред в Североизточна България и земите по левия бряг на р. Днепър. – В:Българите в Северното Причерноморие. Изследвания и материали. Велико Търново. І. 1992. 40-46.

2. Керамиката от ранносредновековния некропол край с. Бабово, Русенско. – Приноси към българската археология. ІІ. 1993. 159-165. (в съавт. с Р. Колева). За летописното племе севери. – История, ІІІ, 1994, 4. 6-12.

Племето севери в Североизточна България и Добруджа. Автореферат на дисертация за присъждане на образователната и научна степен “доктор”. София. 1994. 26 м.с.

Двуобредният ранносредновековен некропол край с. Топола, Каварненско. – В проблеми на прабългарската история и култура. ІІІ. Шумен. 1997. 141-154. (в съавт. със С. Ангелова и Л. Дончева-Петкова). 141-154.

Керамиката в раннобългарските езически некрополи. – Годишник на Националния археологически музей. Х. 1997. 257-265.

Ein Grab der Völkerwanderundszeit aus Südwestbulgarien (2 H. des 5. – Anf. des 6. Jhs.). – Archaeologia Bulgarica, II, 1998, 3, 77-87.

8. Ein Paar anthropozoomorphe Bügelfibeln (des sog. Dnjeprtyps) aus Südbulgarien. - Archaeologia Bulgarica, III, 1999. 3. 75-81.

За производството на накити през VІ-VІІ век в българските земи. – Археология, ХLІІ, 2001, 3-4. 69-74 (в съавт. с Д. Й. Димитров).

Към хронологията на ранносредновековните езически некрополи в Североизточна България и Добруджа. – Сб. Добруджа. Т. 14-16 (1997-1999). 2001. 137-154.

Могильник Эпохи Переселения народов у с. Кошарево (Область Перник), Западная Болгария. (предварительное сообщение) – Российская археология, 2003, 1, 145-152 (в съавт. с К. Трендафилова).

Некропол от времето на готското присъствие по българските земи. – В: Готите и старогерманското културно-историческо наследство по българските земи. София. 2003. 96-100 (в съавт. с К. Трендафилова).

Принос към историята на Сердика, околностите и и района на Горна Струма през втората половина на VІ – началото на VІІ в. – Известия на Исторически музей – Кюстендил, ІХ, 2003. 287-296.

Елементи на волинцевската култура в ранносредновековната култура на Североизточна България. – Годишник на СУ “Св. Кл. Охридски”. Специалност Археология. Suppl. 1. 2003, 252-258.

Метални предмети от периода VІ-VІІ в. във фонда на ИМ – Хасково.- Известия 2 на Историческия музей – Хасково. Т. 2. 2004. 193-206.

Калъпи за метални накити и коланни украси (VІ-VІІ в.) от Южна България. – Археология, ХLV, 2004, кн. 1-2. 91-96.

Хуните на юг от Долния Дунав. – В: Прабългарите и техните съседи през V-Х век. Каталог. Варна. 2004. 5-8.

Teaching experience
2001/02
Lecture courses at the New Bulgarian University, Sofia:
Funerary Practices Based on Data from Early Bulgar Pagan Cemeteries
2000/01
Lecture courses at the New Bulgarian University, Sofia:
Methods of Excavation of Late Roman/Early Byzantine and Mediaeval Archaeological Sites
Problems of the Early Middle Ages Chronology
Funerary Practices Based on Data from Early Bulgar Pagan Cemeteries
Avars, Bulgars, Khazars. Written Sources and Archaeological Evidence
Lecture courses at St. St. Cyril and Methodius University, Veliko Tarnovo – Training Center – Sofia:
Methodology of Archaeological Research
1999/2000
Lecture courses at the New Bulgarian University, Sofia:
Methods of Excavation of Late Roman/Early Byzantine and Mediaeval Archaeological Sites
Funerary Practices Based on Data from Early Bulgar Pagan Cemeteries
Avars, Bulgars, Khazars. Written Sources and Archaeological Evidence
Lecture courses at St. St. Cyril and Methodius University, Veliko Tarnovo – Training Center – Sofia:
Methodology of Archaeological Research
1998/99
Lecture courses at the New Bulgarian University, Sofia:
Archaeological Cultures from the Time of the Great Migrations:
Funerary Practices Based on Data from Early Bulgar Pagan Cemeteries
Avars, Bulgars, Khazars. Written Sources and Archaeological Evidence
The Archaeological Culture of Bulgaria in the Pagan Period
Problems of the Early Middle Ages Chronology

Lecture courses at the Slavic University, Sofia:
Methodology of Archaeological Research

Editorial Boards
Since 2004 Arheologia (Sofia) Journal
2004 Secretary of the Editorial Board of Contributions to the Bulgarian Archaeology (volume of papers)
1999-2004 Secretary of the Editorial Board of Archaeological Discoveries and ExcavationsUpcoming
Publications
Numismatics, Sphragistics & Epigraphy
Accessible for people with disabilities