BG / EN
Home » Contacts » Alphabetical list of employees » Dr. Yanko Dimitrov Chief Assistant
Dr. Yanko Dimitrov Chief Assistant

Address: Shumen Branch of the National Institute of Archaeology with Museum-BAS, 4 General Toshev St., 9701 Shumen
Phone: +359 54 63217
Employment, academic and research positions
1999-2004 Research Associate 1st degree at Shumen Branch of the National Institute of Archaeology with Museum -BAS
1987-1999 Researcher at Shumen Branch of the National Institute of Archaeology with Museum -BAS
1993-2004 Adjunct Professor in Archaeology at Bishop Konstantin Preslavski University, Shumen
1985-1986 History teacher at the Technical School, Shumen
1983-1985 History teacher at Primary school in the village of Yasenkovo, Shumen region

Education and additional qualification 1999 PhD Thesis “Historical Topography of Pliska”;
1993-1999 PhD student at the Department of Mediaeval archaeology National Institute of Archaeology with Museum-BAS
1983 MA, St. St. Cyril and Methodius University Veliko Tarnovo

Organizing experience
Since 2004 Administrative Secretary of the Shumen Branch of the National Institute of Archaeology with Museum –BAS
1992-1993 Responsible for the Archaeological Map of Bulgaria Program in Shumen, Targovishte and Silistra regions.

Languages
Russian – fluent
English - speaking

Computer and technical skills
PC, Photography

Research
Areas of research interest:
Archaeology of Pliska and the First Bulgarian Kingdom; planning, fortification, architecture, pottery (typology and sequence)

Archaeological excavations and projects:
1987-2004 Excavations and observation work at various locations in Pliska (Bulgaria) as a team member or director
1989-1990 Observations at the ditches for irrigation in the Outer city
1995-96, Excavations at the Royal Center
1999-2004
1988-1993 Excavations at a settlement to the Southeast of the Inner city
1989-95, Excavations at a church and necropolis in front of the Eastern gate
1998-2004 1996-2004 Excavations at the early (wooden) fortification system of the Inner city
1996-2000 Excavations at the Outer city, the Western part
2001-2004 Excavations at the Southeastern periphery of the Inner city
1987-88, Excavations at the Early Bulgarian pagan necropolis near the village of Nozharevo, 1990 Silistra region (Bulgaria)
1995 Excavations at Gebe-klisse Basilica in Preslav (Bulgaria), Shumen region

Publications:
Проучване на селището югоизточно от вътрешния град на Плиска. – Проблеми на прабългарската история и култура, 2, 1991, 124-137 (съавт. С. Станилов).

Нови данни за археологическата карта на Плиска. - Приноси към българската археология, 1, 1992, 58-67.

Знаци по зидовете на монументални постройки в Плиска. – Плиска – Преслав, 6, 1993, 69-78.

Към стратиграфията на Вътрешния град в Плиска. – ИИМШ, 8, 1993, 279-284.

Рец. П. Георгиев. Мартириумът в Плиска и началото на християнството в България. – ИИМШ, 8, 1993, 334-336.

Интересен костен инструмент от Плиска. – Преслав, 4, 1993, 263-271.

Защитно въоръжение от Преслав. – Преслав, 5, 1993, 165-172 (съавт. С. Витлянов).

Научна конференция по проблемите на Мадарския конник. – Археология, 1993, 2, 62-63.

За славянските археологически паметници в Плиска. – Епископ-Константинови четения, 1, 1994, 28-34.

Стратиграфията на Плиска и проучването на руската експедиция през 1977–1980 г. – Археология, 1994, 3-4, 37-51.

Църква и некропол във Външния град на Плиска (края на Х – ХІ в.). – Плиска–Преслав, 7, 1995, 42-70.

Плиска. – В: Материали за картата на средновековната българска държава. (Плиска–Преслав, 7). Шумен, 1995, 247-263.

Наблюдения върху топографията и устройството на християнските гробове в Плиска. – Бог и цар в българската история. Пловдив, 1996, 86-93.

За класификацията и хронологията на битовата керамика от манастира при Голямата базилика в Плиска. – Епископ-Константинови четения, 2, 1996, 238-258 (съавт. С. Витлянов).

Двойно печатче–амулет от Националния исторически музей. – Археология, 1996, 1, 39-45.

Сивата керамика от езическия храм в местността Селище в Преслав. – Проблеми на прабългарската история и култура, 3, 1997, 313-329 (съавт. С. Бонев).

Изображения върху строителни материали от Плиска. – ИИМШ, 9, 1997, 82-101.

Новооткрит византийски моливдовул от Плиска. – Трудове на катедрите по История и Богословия в ШУ, 1, 1997, 102-107.

Юбилейна научна сесия в Шумен. – Годишник на НАМ, 10, 1997, 374-376.

Два некропола във Външния град на Плиска (края на Х–ХІ в.). – Трудове на катедрите по История и Богословия в ШУ, 2, 1998, 69-81.

Четвърта среща по прабългарска археология и история в Шумен. – Археология, 1998, 1-2, 102-105.

Историческа топография на Плиска. Автореферат на дисертация за получаване на научната и образователна степен “Доктор”. София, 1999, 21 с.

Плиска. 100 години археологически разкопки. Шумен, 1999, 104 с. (съавт. Р. Рашев, авторски с. 51-101).

Историческа топография на Плиска (100 години след първите разкопки). – Zwischen Byzanz und Abendland. Pliska, der Ostiche Balkanraum und Europa im Spiegel der Fruhmittelalterarchaologie, Kolloquim 15. Bis 18. November 1999 auf der Ebernburg, 52-56.

Ранният тип жилища в селището югоизточно от вътрешния град на Плиска. – Zwischen Byzanz und Abendland. Pliska, der Ostiche Balkanraum und Europa im Spiegel der Fruhmittelalterarchaologie, Kolloquim 15. Bis 18. November 1999 auf der Ebernburg, 40-46 (съавт. С. Станилов).

Градоустройство. – Първопрестолна Плиска – 100 години археологически проучвания. Изд. Й. Хенинг, Л. Дончева – Петкова, Франкфурт на Майн, 1999, 23-26.

Към въпроса за водоснабдяването и водопроводната мрежа във външния град на Плиска. – ИИМШ, 10, 2002, 104-114.

Наблюдения върху битовата керамика от обект 31 в Плиска. – Плиска – Преслав, 9, 2003, 181-221.

Лидер на прабългарската археология. Рашо Рашев на 60 години. – Археология, 2003, 4, 65-68.

Разкопки при базиликата “Гебе клисе” през 1995 г. – Преслав, 6, 2004, 76-90 (съавт. П. Георгиев).

За една интересна находка от ранносредновековния комплекс “Кирика” край с. Калугерица, Шуменско. – Трудове на катедрите по История и Богословие в ШУ, 6, 179-183 (съавт. С. Иванов).

Керамиката от разкопките на руската експедиция (1977–1980, 1983 г.) в Плиска. – Плиска-Преслав, 10, 2004, 169-197.

Teaching experience
1993-2004 Seminars in Archaeology, Bishop Konstantin Preslavski University, Shumen
1999-2000 Lecturer in Archaeology, Bishop Konstantin Preslavski University, Shumen

Participation in Editorial Boards
Pliska-Preslav Volume of Papers, volumes 8-10
Problems in the Protobulgarian History and Culture, volumes 3

Membership in scientific organizations
Member of the Union of Scientists in BulgariaUpcoming
Publications
Arheologia (Sofia)
Accessible for people with disabilities