BG / EN
Home » Contacts » Alphabetical list of employees » Dr. Valeri Grigorov Associate Professor
Dr. Valeri Grigorov Associate Professor

Address: National Institute of Archaeology with Museum – BAS, 2 Saborna Str., 1000 Sofia
E-mail: valerig@abv.bg
Employment, academic and research positions
Since 2011 Senior Research Associate, National Institute of Archaeology with Museum – BAS
2002 Research Associate at the Department of Mediaeval Archaeology, National Institute of Archaeology with Museum – BAS
1996 Researcher at the Department of Mediaeval Archaeology, National Institute of Archaeology with Museum – BAS

Education and additional qualification
2003 PhD; PhD Thesis: Metal Adornments from Mediaeval Bulgaria – the 7th-9th Centuries
1993 MA in History, specialization in Archaeology at St Kliment Ohridski University Sofia; MA thesis: Pagan Reminiscence in the Christian Burial Rite in the 9th-15th Centuries (after evidence yielded by cemeteries in Bulgaria)

Languages
English, German, Russian – working level

Research
Areas of research interest:
Archaeology; history; ethnology

Archaeological excavations and projects:
2011 Excavations on the East of the Citadel in Pliska, director
2011 Excavations of Ostrovsky Val, director
2009-2011 Excavations of Koychovo kale fortress near Panagyurishte, director
2008-2009 Excavations of Borovets fortress near Pravets, director
2006-2008 Excavations of Krassen fortress near Panagyurishte, director
2008 Excavations of an object in square B-11 in the Northeastern part of the Inner City of Pliska, director
2005-2007 Excavations of the secret passageways in Pliska, deputy director
2004 Excavations of a Late Mediaeval church in Manastirski livadi locality near the village of Osikovitsa, Pravets region (Bulgaria), director
2004 Rescue excavations at site №18 in Assara locality near Simeonovgrad (Bulgaria), director
2003 Rescue excavations at site №27 near the village of Ostrovets (Bulgaria) on the Makaza high way, director
2002-2004 Member of the team excavating the secret passageways in Pliska (Bulgaria)
1997-2000 Member of the team excavating the Burial Complex in Pliska-West (Bulgaria)
1997-1999 Archaeological surveys of the Westernmost parts of Bulgaria, deputy director
1999 Excavations at Erkesiyata earthen rampart near the village of Nedyalsko, Straldzha region (Bulgaria), deputy director

Publications:
В. Григоров. Етно-религиозна ситуация сред помашкото население в Родопите. - В: Устойчиво развитие. Нова България първа в новия свят. София, 1993, 87-93.

В. Григоров. Един е Бог. - Изток - изток, 16-17, 1995, 23-27.

В. Григоров. Западните Родопи: между традиция и модерност. - В: Планината Родопи. В усилията на прехода, 1998, 30-39.

В. Григоров. Градът в Западните Родопи. - Избор, 1998, 44-46.

В. Григоров. Тюрбета, почитани от българите-мюсюлмани от Средните Родопи. - В: Мюсюлманската култура по българските земи, София, 1998, 553-567.

В. Григоров, М. Динева. Графити върху източната стена на църквата “Св. Богородица” в Драгалевския манастир. - Историческо бъдеще, кн. 2, 1998, 136-146.

В. Григоров. Обеците в старобългарската култура на север от Дунав. - Археология, кн. 3-4, 1999, 21-42.

В. Григоров. Археоастрономически изследвания на средновековни археологически паметници в България. - Минало, кн. 3, 2000, 18-24.

В. Григоров. Две религии - една вяра? – В: Кръстова гора – полезното чудо. Етносоциологическо изследване на сакралния център Кръстова гора. Институт за Източноевропейска хуманитаристика. 2001, 91-106.

Б. Претрунова, В. Григоров, Н. Манолова-Николова. Свети места в Годечко, Драгоманско и Трънско. IMIR, София, 2001.

В. Григоров. “Пастирски” тип обеци от Силистренско. - В: Добруджа, том 20, 2002, 145-149.

В. Григоров. Принос към проучването на старобългарската диадема (VIII-XI в.) - Археология, 2003, кн. 1, 29-38.

Е. Троева, В. Григоров. Гурбетчийството в Родопите - минало и настояще. – В: Да живееш там, да се сънуваш тук. Емиграционни процеси в началото на XXI век. IMIR, София, 2003, 109-123.

В. Григоров. Икономическите имигранти в Гърция. – В: Да живееш там, да се сънуваш тук. Емиграционни процеси в началото на XXI век. IMIR, София, 2003, 236-247.

В. Григоров. Колекция ранносредновековни обеци от Северна България. – Археология, 2004, кн. 1-2, 69-76.

В. Григоров. Албания – измеренията на прехода. – В: Проблеми на мултиетничността в Западните Балкани. Спешна антропология. Том 3. IMIR, София, 2004, 207-275.

В. Григоров. Средновековна диадема-прочелник от Националния археологически музей-София. – Археология, 2004, 3-4, 61-62.

Г. Атанасов, В. Григоров. Метални накити от ранносредновековни крепости в Южна Добруджа. – В: Известия на Народния музей-Варна, 38-39 (53-54) 2002-2003, 2005, 331-391.

В. Григоров. Късносредновековна църква при село Осиковица, община Правец (предварително съобщение). – В: Исторически корени и културно наследство на община Правец. 2006, 45-59; 198-203.

В. Григоров. Торквите в старобългарската култура. – В: Приноси към българската археология. Том III-IV, 2006, 181-187.

В. Григоров. Археологически разкопки при Симеоновград. – В: Спасителни археологически разкопки по трасето на железопътната линия Пловдив-Свиленград през 2004 г. Велико Търново, 2006, 299-308.

В. Григоров. Ориентация на гробовете в старобългарските двуобредни некрополи на Долен Дунав. – Археология, 2006, 1-4, 47-64.

В. Григоров. Скулптурна глава от Плиска. – Археология, 2006, 1-4, 235-247.

В. Григоров. Разпространение на костените игленици в некрополите на Долен Дунав. – В: Изследвания по българска средновековна археология. Сборник в чест на проф. Рашо Рашев. Фабер, 2007, 87-97.

В. Григоров, Р. Василев. Земленият вал Еркесията. – В: Годишник на Националния археологически музей. 11, 2007, 160-175.

В. Григоров. Средновековни бронзови огнива от България. – Археология, 2007, 1-4, 79-89.

А. Аладжов, В. Григоров. Коланни апликации и накрайници от обект в реперен квадрат В-11 във Вътрешния град на Плиска. – В: Laurea. In honorem Margaritae Vaklinova, книга I. София, 2009, 185-190.

Ст. Станилов, В. Григоров. Едноръчни огнива с “а-образна” форма. – В: Laurea. In honorem Margaritae Vaklinova, книга I. София, 2009, 191-198.

В. Григоров. А. Аладжов. Новооткрити печати от Плиска. – В: Eurika. In honorem Ludmilae Donchevae-Petkovae. София, 2009, 147-155.

В. Григоров. Новооткрит печат на цар Петър и царица Мария от Плиска. – В: Иванка Акрабова-Жандова. In memoriam. София, 2009, 189-193.

В. Григоров. Старобългарски езически погребения с монети. – В: Приноси към българската археология. V, 2009, 115-122.

В. Григоров. Раннохристиянски амулет от късноантичната крепост Боровец до Правец. - Археология, 2010, 1-2, 118-120.

V. Grigorov. The Byzantine Fortress “Krasen” near Panagyurishte (Bulgaria). – In: Byzanz – Das Römerreich im Mittelalter. Teil 2.2, Schauplätze. Monographien des Römisch-Germanischen Zentralmuseums. 84. F. Daim / J. Drauschke (Hrsg.). Mainz, 2010, 579-608.

В. Григоров. Крепостта Красен до Панагюрище. – Разкопки и проучвания. – В: Разкопки и проучвания, XL, 2010.

В. Григоров. Археологическо проучване на Островския вал до Кнежа. – Археология, 2, 2011, 128-136.

Editorial Boards Membership
Member of the Editorial Board of Arheologia (Sofia) JournalUpcoming
Publications
Bulletin of the National Institute of Archaeology
Accessible for people with disabilities