BG / EN
Home » Contacts » Alphabetical list of employees » Dr. Bonny Petrunova Associate Professor
Dr. Bonny Petrunova Associate Professor

Address: National Institute of Archaeology with Museum - Bulgarian Academy of Sciences, 2 Saborna St., 1000 Sofia
Phone: +359 2 865 05 70
E-mail: ssa@naim.bg
Employment, academic and research positions
Since 1996 Research Associate 1st degree, Department of Mediaeval Archaeology, National Institute of Archaeology with Museum – BAS
1988-1996 Archaeologist-researcher, Department of Mediaeval Archaeology, National Institute of Archaeology with Museum – BAS
1984-1988 Guide, National Museum of History
1980-1983 Inspector on the National Heritage Monuments, Dalgopol Municipality

Education
1996 PhD; thesis: Funerary Rituals on the Territory of Bulgaria from 15th to 17th century (based on data from Christian cemeteries)
1980 MA in History, Bulgarian Language and Literature and Archaeology, St. Kliment Ohridski University, Sofia
specialization in Physical anthropology

Organizatiing experience
2003 member of the Organizing Committee for publishing the historical monuments on the territory of the former Ottoman Empire, Temimi Foundation, Tunisia
2002-2003 Director of “The Bulgarian Territories in Bulgaria from 15th to 17th Century” Project
2001 member of the Organizing Committee for celebrating the anniversary of the Panagyurishte treasure discovery (conference and exhibition)
1993-1994 Director of “Inquiry of the place where the battle between the armies of the Ottoman Empire and King Ladislaus III Jagiello (of Varna) of Poland took place in 1443” Program, supported by the Embassy of the Republic of Poland
1992-1993 member of the Working Group of Archaeological Map of Bulgaria and responsible for the methodological supervision and the implementation of the contract with the Ministry of Culture in Sofia, Kyustendil and Pernik regions
1988: founder of archaeological map of Bulgaria with implementation of “Publishing the Information on Archeological Sites Available at the Museums”

Languages
Russian, French

Computer and technical skills
Word, Exсel, Internet Explorer
Photography and surveying

Research
Areas of research interest:
Late Mediaeval Archaeology

Archaeological surveys:
2001 Plovdiv-Svilengrad railway; Project director
1999 Godech municipality; Project director
1988 mediaeval consecrated grounds in Pravets municipality; team member
1998 Dragoman region; Project director
1997 Grado fortress near the village of Traneto, Gabrovo region; Project director
1997 Znepole region; Project director
1996 Gabrovo region; Project director
1992 Dragoman municipality; Project director

Excavations:
1988 Late Mediaeval cemetery near the village of Nedelkovo, Tran region; Project director
1988 Cape Chirakman, Kavarna region; team member
1989 Cape Chirakman, Kavarna region; Field director of the Mediaeval cemetery excavations
1989 Muslim cemetery, Karnobat; Project director
1990-1991 cemetery in Terziisko, Sungurlare region; Project director
1990, 1992-1994 Jewish cemetery in Karnobat; Project director
1992, 1994 Markeli fortress; team member
1993 Latinski grobishta site, Panagyurishte; Project director
1994 cemetery at the Latinski grobishta locality, Panagyurishte; Deputy director
1994-1995 Belyova cherkva site in Samokov; Project director
1995, 1997-2000 The Old Mosque in Gotse Delchev; Project director
1996-1997 St. George consecrated grounds, Dyakovo, Dupnitsa region; Project director
1997 Manastira locality, the village of Kashina, Sandanski region; Project director
1998-2000 Krassen fortress near Panagyurishte; Project director
2000 Ahtopol Archaeological Reserve; Project director
2000 rescue excavations at a mediaeval settlement near Zavet, Karnobat region, on the gasmain (Bulgargas contract); Deputy director
2000 Tsepina fortress near the village of Dorkovo, Rakitovo region; Project director
2001 Ibrahim Pasha Mosque in Razgrad; Project director
2002, 2004 Lyutitsa fortress near Ivaylovgrad; Project director
2002-2003 Hotalich fortress near Sevlievo; Project director
2003 rescue excavations at site # 11 (mediaeval settlement) near the village of Apriltsi, Kirkovo region, on road 1-5 Podkova–Makaza; Project director
2003 trench excavations at site # 12 (mediaeval settlement) near the village of Orlitsa, Kirkovo region, on road 1-5 Podkova-Makaza; Project director
2003 mediaeval settlement near Dragantsi, Karnobat region, on the road Karnobat-Burgas
2004 the Predgradie Sector of Kaliakra fortress, Kavarna region; Project director
2004 rescue excavations at Balak dere fortress near Ivaylovgrad; Project director
2004 rescue excavations at site # 20 on the Plovdiv-Svilengrad railway near Zlati dol neighborhood, Simeonovgrad; Project director

Publications:
Б. Петрунова. Ръководство за попълване на регистрационна карта. Автоматизирана информационна система “Археологическа карта на България”. Септември, 1990 (в колектив).

Б. Петрунова. Археологията - позната и непозната. (дипляна за Археологическия музей, 1990 г.)

Б. Петрунова. Късносредновековен невестински накит за глава от югозападна България.-В: Годишник на Народния археологически музей, 8, 1992, 319-323.

Б. Петрунова. Археологически данни за погребалните обреди в с. Терзийско през ХV-ХVІІ в.-В: История и култура на Карнобатския край, 2, 1992, 105-110.

Б. Петрунова. Късносредновековен некропол в с. Калугерица.-В: Приноси към българската археология, 1, 1992, 271-279.

Б. Петрунова, Ж. Аладжов. Към въпроса за еврейската диаспора в българските земи през ХV- ХVІІІ в.-В: Приноси към българската археология, 2, 1993, 198-203.

Б. Петрунова. Сто години Народен музей.-В: Анти от 7-13 май 1993.

Б. Петрунова. Особености на християнския погребален обред в средновековните некрополи от югоизточна България.-В: Североизточна Тракия и Византия през ІV-ХІV в. София-Сливен, 1993, 158-165.

Б. Петрунова, С. Горянова. Краят на “Дългия поход” (1443 г.). Исторически хипотези и археологически доказателства.-В: Културни, исторически и етнополитически отношения между християнството и исляма на Балканите ХІV-ХV в. София 1995, 142-152.

Б. Петрунова, В. Хаджиангелов. Идеята за “дом” в погребалните обреди от Самоковско.-В: Фолклорни модели на света. София 1996, 28-34.

Б. Петрунова. Некрополите от ХІІІ-ХVІІ в. като източник за практикуването на обредите против превъплъщаване.-В: Конфесия и фолклор, София 1998, 67-76.

B. Petrunova, M. Vaklinov. L`ancienne mosquee de Gotze Delchev. - in: Bulletin Fondation Max van Berchem, 14, 2000.

Б. Петрунова. Теренни обхождания в Знеполе. – В: Археологически вести, 2, 2000, 43-48.

Б. Петрунова. Битови изображения върху паметници от еврейския некропол в гр. Карнобат. – В: История и култура на Карнобатския край. 4, 2002, 259-272.

Б. Петрунова. Особености в погребалния обред според три некропола от ХV-ХVІІІ в.-В: Studia Archaelogica. Сборник в памет на д-р Петър Горбанов, 2003, 451-457.

Б. Петрунова, С. Чохаджиев, С. Чолаков. Късносредновековен некропол до с. Ваксево, Кюстендилско. – В: Традиции и приемственост в България и на Балканите през средните векове (юбилеен сборник посветен на проф. д.и.н. Йордан Андреев), Велико Търново, 2003, 325-333.

Б. Петрунова, Ц. Комитова. Джамията на Караджа паша в гр. Гоце Делчев. – В: Известия на исторически музей Благоевград, 3, 2003, 59-66.

Б. Петрунова, В. Григоров. Времето ще реши каква диря съм оставил. Станислав Станилов на 60 години. – В: Археология, 4, 2003, 68-71.

Papers in print:
Б. Петрунова. Преглед на археологическите проучвания в България-ХV-ХVІІ в., 20 страници (приета за печат в сп. Археология)

Б. Петрунова. Религиозен синкретизъм в погребалните обреди на немюсюлманското население в Османската империя, 10 страници (приета за печат в сборник Криптохристиянство и религиозен синкретизъм на Балканите, ІІ)

Б. Петрунова. Накити от некропола до с. Неделково, Трънско, 15 страници (приета за печат в Приноси към българската археология, 3-4)

Б. Петрунова. Крепостта при с. Рогозово, Ивайловградско, 15 страници (приета за печат в сборник Практическа етнология и медиевистика)

Б.Петрунова. Некрополът в местността Латински гробища в гр. Панагюрище. 10 стр. (приета за печат в сборник Тракия-люлка на древни култури)

Monographs:
Б. Петрунова. Оброци и оброчни места в Знеполе, Бурел и Годеч. – В: Свети места в Годечко, Драгоманско и Трънско, София, 2001, 7-160.

Б. Петрунова. Късносредновековния некропол на нос Чиракман (под печат за сборник Чиракман, І).

Б. Петрунова. Ранни паметници на османската култова архитектура (под печат).

Papers in media with scientific contribution:
Б. Петрунова. Нови археологически проучвания в карнобатския край. - В: Карнобатска правда от 3 януари 1990 г.

Б. Петрунова. Криптохристиянство и религиозен синкретизъм на Балканите. - В: Зора, бр.42, 15.11.1994 г.

Б. Петрунова. Античният некропол в м. “Латински гробища”. - В: Оборище от 3.02. 1995 г.

Б. Петрунова. Българският средновековен град. - В: Български писател от 23-29 май 1995 г.

Teaching experience
New Bulgarian University, Sofia:
1996 Lecture courses “Ottoman Culture”, “Bulgarian Culture of the Late Middle Ages”, “Stone Sculpture” Project
1997 Lecture courses “Ottoman Culture”; “Archaeology and Ethnology, Part II”, “Stone Sculpture” Project
1998 “Stone Sculpture” Project; Lecture courses “Archaeology and Ethnology, Part II”; “Ottoman Culture”;
1999 Lecture courses “Archaeology and Ethnology, Part II”, “Ottoman Culture”, “Stone Sculpture” Project
2000 “Stone Sculpture of the Late Middle Ages” Project
2002 Lecture course “Ottoman Art”
2004 Lecture course “The Culture of Bulgarians from 15th to 17th Century” Slavic University, Sofia:
2000 Lecture course “The Culture of Bulgarians in the Ottoman Period”

Editorial Boards
2000-2002 Contributions to the Bulgarian Archaeology 3-4 (volume of papers)
2004 Editor of the book The Mediaeval town and Fortress Hotalich by Simeon SimeonovUpcoming
Publications
Interdisciplinary Studies
Accessible for people with disabilities